Bygglovets gång

Vad händer med en ansökan som skickas in? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Hög belastning på byggavdelningen

12 januari 2018

Just nu tar vi emot många bygglovansökningar. Det kan tyvärr ta längre tid än vanligt innan en handläggare börjar arbeta med din ansökan.

Det finns en risk att ditt ärende inte får ett beslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Vi beklagar förseningarna och gör allt vi kan för att behandla ditt ärende så snart som möjligt.

Din ansökan behandlas snabbare om den är fullständig och inlämnad digitalt. Använd gärna våra checklistor som stöd.

Läs mer här.

Bygglovets gång steg för steg

Välj steg i bygglovprocessen

Välj steg i bygglovsprocessen för att se vilka regler som gäller.

Ansökan

Ansökan kommer in

När ansökan kommer in datumstämplas och diarieförs den.

Vi går igenom och kontrollerar dina ansökningshandlingar en första gång, då tittar vi bland annat på vad du söker för, om detaljplan finns och vad den i så fall reglerar.

Vill du ansöka om bygglov gör du det här

Bekräftelse

Bekräftelse på mottagen handling

Bekräftelse på mottagen handling

Inom kort får du ett brev av oss, en bekräftelse av mottagen handling. I bekräftelsen står ditt diarienummer och information om vem du kan kontakta vid frågor. När vi har haft en första genomgång av din ansökan återkommer vi till dig med information om vem som handlägger din ansökan samt om något saknas. Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en ansökan inkommit. Om ansökan är fullständig när den kommer in får du inte någon bekräftelse på mottagen handling utan istället ett brev om att ansökan är fullständig.

Viktigt med fullständiga handlingar

Handläggaren gör en bedömning av din ansökan för att se om den innehåller fullständiga handlingar, det vill säga alla handlingar som behövs och om de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer vi att kontakta dig. När din ansökan är fullständig börjar den lagstadgade handläggningstiden att räknas.

Läs här om hur du kompletterar ett ärende.

Ärendet granskas löpande

Ärendet granskas löpande

Ärendet granskas löpande av dina handläggare, oftast en bygglovhandläggare och en byggnadsinspektör.

Hur får jag bygglov?

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med detaljplanens bestämmelser, om en sådan finns för fastigheten. Vi tar också hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Vi gör en prövning av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I bygglovprocessen bedömer vi också byggnadens lämplighet för sitt ändamål, eventuella olägenheter för närboende, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om du ansöker om bygglov och ditt förslag följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller de tekniska krav som finns, så kan du få ett lov. Ett sådant kan beviljas utan att grannar behöver höras i processen.

Söker du ett tillfälligt lov läs mer här

Om mitt förslag inte kan få bygglov, vad händer då?

Om du ansöker om bygglov och ditt förslag avviker för mycket från gällande krav och bestämmelser för att ansökan ska kunna godkännas, så kontaktar handläggaren dig. Du får då möjlighet att antingen revidera ditt förslag så att det bättre stämmer överens med bestämmelserna alternativt kan du dra tillbaka din ansökan. Väljer du att dra tillbaka din ansökan debiterar vi dig ingenting.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en fullständig bygglovansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor. De flesta lovansökningar som följer detaljplanens bestämmelser får ett beslut inom 6 veckor.

Synpunkter och remisser

Eventuella synpunkter och remisser

Kommer grannar att få lämna synpunkter i mitt ärende? Hur länge har de på sig och vad händer om de är negativa?

Yttranden från grannar

Om din bygglovansökan innebär en liten avvikelse från detaljplanen, eller om den ligger utanför detaljplanelagt område skickar stadsbyggnadskontoret ut ett så kallat grannehörande. Vi gör en bedömning vilka grannar som anses vara berörda av åtgärden, vem som är sakägare. Rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar till fastigheten där lovet sökts, är alltid sakägare. Det kan också handla om grannar som bedöms berörda, då exempelvis utsikt kan påverkas av den tilltänkta byggnationen. Alla delägare till den berörda fastigheten kontaktas. Om någon söker lov på en fastighet du äger, får du alltid information av stadsbyggnadskontoret om detta.

Sakägarna, grannarna, bereds tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter. De har två veckor på sig att svara, datum framgår av brevet. Svarar de inte inom den tiden räknas det som ett tyst godkännande. Om grannarna kommer med negativa synpunkter så går ärendet oftast vidare till byggnadsnämnden.

Bygger du något som omfattas av attefallsreglerna hörs inte du som granne eftersom det då är tillåtet att frångå kraven som finns i en eventuell detaljplan. All placering närmare än 4,5 meter mot tomtgräns måste däremot aktuell granne alltid godkänna. Det godkännandet ska skriftligt redovisas till byggnadsnämnden.

Hur hanteras inkomna synpunkter

Om en negativ synpunkt kommer in, skickar vi den till dig som sökande för möjlighet till bemötande.

Efter svarstiden passerat gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Som sökande har du möjlighet att välja hur du vill gå vidare med ditt ärende om negativa synpunkter kommit in. Du kan välja att revidera ansökan för att tillgodose de synpunkter som grannarna har eller välja att få ditt ärende prövat på ett av byggnadsnämndens sammanträden.

Yttranden från andra - remisser

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från trafikkontoret, Trafikverket, Stadsmuseet eller förvaltningen Kretslopp och vatten.

Inför beslut - utställda lov

Bygglovansökningar som innebär en avvikelse från gällande plan eller byggande på mark där plan saknas, och där det är svårt att bedöma hur många som kan vara berörda, ställs ut (kungörs). Dessa ansökningar publiceras i Göteborgs-Posten (oftast på onsdagar).

Alla handlingar till kungjorda ärenden finns, under utställningstiden, att ta del av hos stadsbyggnadskontorets kundservice.

Under utställningstiden kan berörda grannar lämna synpunkter på ansökan.

Åtgärder som faller under Attefallsreglerna berörs inte av detta.

Beslut

Beslut om lov

Alla beslut om bygglov grundar sig i bygglagstiftningen, översiktsplan och detaljplaner för Göteborg. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Vi bedömer hur byggnationen passar in estetiskt och praktiskt i miljön.

Vi jobbar på uppdrag

Byggnadsnämnden som består av folkvalda politiker, har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att sköta den dagliga verksamheten, som till exempel att handlägga och besluta om bygglov.

Vem beslutar om lov?

De allra flesta besluten tar tjänstemännen/handläggarna på stadsbyggnadskontoret. Varje år tas cirka tre procent av alla bygglovärenden upp på byggnadsnämndens sammanträden där politikerna fattar ett beslut. Det kan gälla ärenden där grannar motsätter sig förslaget, när man byggt utan bygglov, avslag eller ärenden som har stor påverkan på staden.

Du kan ta del av föredragningslistor, protokoll och övriga nämndhandlingar inför och från byggnadsnämndens sammanträden. Du kan också välja att prenumerera på handlingarna.

Vad innebär ett beslut om bygglov?

Ett "Beslut om bygglov" är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om är godkänd, men inte ett besked om att du får börja bygga. För det krävs också ett startbesked. För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet.

I beslutet anges:

  • Fastställda handlingar/ritningar
  • I vissa beslut om bygglov får du ett startbesked meddelat i samband med bygglovet men i andra mer komplicerade ärenden, såsom större tillbyggnader och nybyggnader krävs ett separat startbesked.
  • vem som godtagits som kontrollansvarig eller att det inte krävs någon kontrollansvarig
  • om tekniskt samråd behövs
  • om utstakning är aktuellt.

Beslut om lov eller förhandsbesked skickas till dig som sökt lovet. Är du som söker inte fastighetsägare skickar vi beslutet även till denne.

Hur delges beviljade lov?

Beslutet om ett beviljat bygglov delges (meddelas) de personer som eventuellt haft invändningar. Personer som delges, kan överklaga beslutet inom tre veckor, från att de har fått ta del av beslutet. Den som delges signerar att den tagit del av beslutet. En underskrift vid delgivning innebär inte att åtgärden godkänns. Det är istället ett underlag som anger när besvärstiden (möjligheten att överklaga) påbörjas. Är det flera fastighetsägare på en fastighet måste alla skriva under.

Alla beslut kungörs i Post- och Inrikestidningar.

De personer som inte delges, kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar.

Fastighetsägare, eventuell kontrollansvarig samt alla rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar mot den som lovet avser, informeras om beslutet. Se nedan.

Information om beviljade lov - vykort

Är du en så kallad rågranne, alltså att din fastighet gränsar mot den fastighet som fått lovet, kommer du alltid att informeras om beslutet. Informationen kommer i form av ett vykort. Hos stadsbyggnadskontorets kundservice eller i våra självservicedatorer får du hjälp att ta del av bygglov och de ritningar som fastställts i samband med lovet.

När träder beslutet i laga kraft och vad betyder det?

Läs mer i nästa steg av processen Från byggstart till inflyttning

Alla beslut debiteras

En faktura för lovet skickas efter beslutet. Alla beslut debiteras, även avslag och avvisade ansökningar. Återtar du din ansökan innan beslut, debiteras du inget. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid. Läs mer under avgifter och taxa

När ansökans resa är klar börjar själva byggtiden. Läs mer under Från Byggstart till inflyttning om processen mellan bygglovets laga kraft-datum och byggets slutdatum.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en fullständig bygglovansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor. De flesta lovansökningar som följer detaljplanens bestämmelser får ett beslut inom 6 veckor.