Checklistor för byggärenden

Här kan du ta del av checklistor för olika byggåtgärder. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Hittar du ingen checklista för just din åtgärd är du alltid välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadskontorets kundservice.

Checklistor

Välj checklista efter vilken byggåtgärd du ska göra. Den anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan.

Hittar du ingen checklista för din tilltänkta åtgärd finns några generella riktlinjer:

  • Altan

   När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga en altan, där golvet är
   högre än 60 cm över marken, behöver du skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Ritning nuvarande utseende
   • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa altanens placering mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas
   och altanen ska vara måttsatt i höjdled från marknivå.

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset
   och den nya altanen. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går
   att räkna ut.

   Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara
   skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta
   bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas hem till dig.

   Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i
   skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget kan beställer du här och du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

   Mer information


   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Altan

  • Balkong på flerbostadshus

   När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga balkong på flerbostadshus
   behöver du skicka in handlingarna nedan.

   Handlingar inför bygglov

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Sektionsritning i skala 1:100
   • Situationsplan i skala 1:400
   • Ritningar nuvarande utseende
   • Material- och kulörbeskrivning
   • Kontrollansvarig (KA)

   ​Handlingar inför startbesked

   • Förslag till kontrollplan
   • Konstruktionsritningar

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du
   att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i
   A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas
   av någon annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa den nya balkongen mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas.

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga
   huset och den nya balkongen. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda
   area går att räkna ut.

   Sektionsritning
   Skicka in en sektionsritning där du redovisar färdig golvhöjd på balkongen i förhållande
   till golvnivån i bostaden. Ritningen kan förslagsvis vara i skala 1:20 eller 1:50.

   Situationsplan
   Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över aktuell byggnad eller byggnader, i skala
   1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

   Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara
   skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går
   ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med
   verkligheten. Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

   Material- och kulörbeskrivning
   Beskriv material samt nuvarande och blivande kulör (NCS-kod). Uppgifterna går att ange
   direkt på den vanliga ansökningsblanketten eller i ansökan om du söker via e-tjänsten.

   Kontrollansvarig (KA)
   Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt,
   genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen
   följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär
   att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du
   kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via
   blankett). Tänkt på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

   Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och
   under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras,
   på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också
   framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete
   (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till
   kontrollplan.

   Konstruktionsritningar
   Konstruktionsritningar som visar vilka tekniska lösningar som används och ange viktiga
   byggnadsdetaljer som påverkar konstruktionen som till exempel balkongplatta och räcke.

   Mer information


   Godkännande från bostadsrättsföreningen
   Du som bor i bostadsrätt behöver ett godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse
   före du utnyttjar ditt beslut om bygglov.

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov eller startbesked. Vi kontaktar
   dig när vi fått din ansökan om fler handlingar behövs.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Balkong på flerbostadshus

  • Braskamin/eldstad

   När du vill ha ett startbesked för att installera en braskamin/eldstad
   behöver du skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa skorstens placering på hustaket. Hela fasaden ska redovisas och
   skorstenen ska mynna över nock och minst en meter över taktäckningen.

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa braskaminens placering

   Prestandadeklaration
   Tillverkaren ska redovisa en prestandadeklaration som redovisar utsläpp av koloxid och verkningsgrad.

   Mer information

   Godkänd besiktning
   Före du använder braskaminen/eldstaden måste den godkännas av en skorstensfejarmästare.
   Du skickar in ditt besiktningsintyg till oss i samband med att du ansöker om slutbesked.

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Braskamin/eldstad

  • Byggbodar

   När du vill ha tidsbegränsat bygglov och startbesked för att sätta upp byggbodar,
   på annan fastighet än byggarbetsplatsen eller i fler än två våningar,
   behöver du skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Situationsplan/enkel nybyggnadskarta
   • Avvecklingsplan

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Ritningarna ska visa antalet bodar i plan och på höjden. Alla nuvarande marknivåer ska redovisas.
   Fasader ska redovisas från alla väderstreck. Redovisa kulör (NCS-kod).

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av byggboden. Om flera våningar finns ska ritningarna visa alla våningsplan. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

   Situationsplan eller enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över aktuell fastighet med området som byggbodarna
   ska placeras på inritat. Situationsplanen ska vara ritad i skala 1:400 eller i annan lämplig skala
   om fastigheten är stor. Om du sedan tidigare har en normal nybyggnadskarta går denna
   bra att använda. Du kan också beställa en enkel nybyggnadskarta här.

   Avvecklingsplan
   Avvecklingsplanen är ett dokument som ska beskriva varför bygglovet bara behövs under en
   begränsad tid, samt hur du tänker återställa platsen när det tidsbegränsade bygglovet upphör
   att gälla. Avvecklingsplanen ska visa att den kommande avvecklingen är trovärdig.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Byggbodar

  • Byta färg på flerbostadshus

   När du vill ha bygglov och startbesked för att byta färg på ett flerbostadshus
   behöver du skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Kulörbeskrivning
   • Situationsplan i skala 1:400

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.


   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa alla fasader som är aktuella för färgbyte. Hela fasaden ska redovisas.

   Kulörbeskrivning
   Beskriv nuvarande och blivande kulör (NCS-kod) och eventuellt nytt material. Uppgifterna går
   att ange direkt på den vanliga ansökningsblanketten eller i ansökan om du söker via e-tjänsten.

   Situationsplan
   Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över aktuell byggnad eller byggnader, i skala 1:400
   eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när
   vi fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Byta färg på flerbostadshus

  • Förhandsbesked

   När du vill ha förhandsbesked behöver du skicka in handlingarna nedan

   • Ansökan
   • Enkel nybyggnadskarta
   • Kort beskrivning av projektet
   • Marksektionsritning

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.


   Enkel nybyggnadskarta
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med nybyggnaden inritad, i
   skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget kan beställas här. Du ritar sedan själv in tänkt ny fastighet/tomtavgränsning, tänkt huskropp med mått till tomtgränserna, in- och utfart, biluppställningsplats, samt eventuellt placering av egen lösning för vatten och avlopp samt dagvattenhantering. Du kan också ta fram ett eget kartunderlag. Förutsättningen är då att kartutdraget visar hur fastigheten/tomten ser ut idag och i övrigt innehåller samma uppgifter som den enkla nybyggnadskartan.

   Kort beskrivning av projektet
   Beskrivningen ska innehålla information om byggnadens storlek och hustyp (enbostadshus,
   flerbostadshus eller annan användning än bostad), samt tomtens storlek.

   Marksektionsritning
   Marksektionen ska visa om marken är kuperad eller om det är stora nivåskillnader mellan
   den egna fastigheten/tomten, gata och kringliggande grannfastigheter. Ritningen ska visa
   husets placering med nuvarande och blivande marklinjer.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Förhandsbesked

  • Inglasning av balkong på flerbostadshus

   När du vill ha bygglov och startbesked för att glasa in en balkong på flerbostadshus
   behöver du skicka in handlingarna nedan.

   Handlingar inför bygglov

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Situationsplan i skala 1:400
   • Ritning nuvarande utseende
   • Kontrollansvarig (KA)

   ​Handlingar inför startbesked

   • Förslag till kontrollplan
   • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa den aktuella balkongens placering mot husets fasad. Hela fasaden
   ska redovisas.

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset
   och den balkong som ska glasas in. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda
   area går att räkna ut.

   Situationsplan
   Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över aktuell byggnad eller byggnader, i skala 1:400
   eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

   Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.
   I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att
   använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten.
   Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.


   Kontrollansvarig (KA)
   Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom
   att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen
   följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte
   får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad
   KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänkt på att du
   måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

   Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under
   byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt
   kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som
   ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre)
   ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

   Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
   Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar
   eller beskrivas i en teknisk beskrivning.

   Mer information


   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Inglasning av balkong på flerbostadshus

  • Komplementbyggnad, max 25 m² (Attefall)

   När du vill ha startbesked för att bygga en ny komplementbyggnad på
   max 25 kvm (Attefall) till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du skicka in
   handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Sektionsritning i skala 1:100
   • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   • Förslag till kontrollplan
   • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
   • Godkännande från grannar

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla väderstreck. Ritningarna ska innehålla
   nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet),
   materialval och kulörer (NCS-kod).

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan
   och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel förråd, toalett et cetera. Ritningen
   ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

   Sektionsritning i skala 1:100
   En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd,
   färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

   Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med komplementbyggnaden
   inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in komplementbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från komplementbyggnadens hörn till tomtgräns.

   Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen.
   I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna
   görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra
   kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan. Mall för enkel kontrollplan hittar du här.

   Konstruktionsritningar/teknisk beskrivning
   Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar
   eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar är grundläggning,
   bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och
   säkerhet.

   Godkännande från grannar
   Om komplementbyggnaden placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter måste du få ett skriftligt
   godkännande från grannen/grannarna som äger fastigheten mot vilken komplementbyggnaden
   hamnar för nära. Grannen/grannarna ska skriva sin namnteckning och fastighetsbeteckning på
   samtliga ritningar. Om komplementbyggnaden placeras mer än 4,5 meter från samtliga tomtgränser behövs inget
   godkännande från grannar.

   Mer information


   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Komplementbyggnad, max 25 m² (Attefall)

  • Mindre tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

   När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en tillbyggnad på en- eller
   tvåbostadshus, mellan 15 och 30 kvm utan våtutrymme, behöver du
   skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Sektionsritning i skala 1:100
   • Ritningar nuvarande utseende
   • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   • Förslag till kontrollplan

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas
   av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande
   och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer
   (ev. NCS-kod).

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset
   och den nya tillbyggnaden. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda
   area går att räkna ut.

   Sektionsritning i skala 1:100
   En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden
   med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och
   marknivåer vid entréer.

   Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.
   I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att
   använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten.
   Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

   Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i
   skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här
   och du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst
   tre vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

   Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen.
   I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna
   görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra
   kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan. Mall för enkel kontrollplanhittar du här.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?​
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Mindre tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

  • Mur

   När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga en mur behöver du
   skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning/elevation i skala 1:100
   • Sektionsritning i skala 1:100
   • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning/elevation i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa en vybild över muren, med nuvarande och nya marknivåer inritade,
   samt med murens längd måttsatt. Materialval och kulörer (ev. NCS-kod) ska framgå.

   Sektionsritning i skala 1:100
   Sektionsritningen är en vertikal genomskärning av muren som ska visa hur den är uppbyggd.

   Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med muren inritad, i skala
   1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in muren och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från muren till tomtgräns.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Mur

  • Nybyggnation av en- eller tvåbostadshus

   När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga ett nytt en- eller
   tvåbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

   Handlingar inför bygglov:

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Sektionsritning i skala 1:100
   • Normal nybyggnadskarta i skala 1:400
   • Kontrollansvarig (KA)

   Handlingar inför startbesked:

   • Förslag till kontrollplan
   • Konstruktionsdokumentation
   • Konstruktionsritningar
   • VA-anslutning (kopia på beställning)
   • Redovisning av dagvattenhantering

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla väderstreck. Ritningarna ska innehålla
   nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet),
   materialval och kulörer (NCS-kod).

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan
   och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel kök, sovrum, badrum et cetera.
   Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt
   rörelseförmåga. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att
   räkna ut.

   Sektionsritning i skala 1:100
   En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd,
   färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

   Normal nybyggnadskarta i skala 1:400
   Normal nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med huset inritat, i skala
   1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in huset och måttsätter det. Rita även in minst tre vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns, samt ange husets höjd i plushöjd för den färdiga golvnivån. Eventuella murar och plank ska också ritas in.

   Kontrollansvarig (KA)
   Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom
   att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen
   följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte
   får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad
   KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänkt på att du
   måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

   Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under
   byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt
   kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som
   ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre)
   ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

   Konstruktionsdokumentation
   Konstruktionsdokumentationen är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion.
   Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna
   för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många
   våningar huset ska ha eller om huset ska byggas i ett snörikt område.

   Konstruktionsritningar
   Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar
   och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklagsoch
   takplan, samt sektion genom grund, väg, bjälklag och tak.

   VA-anslutning (kopia på beställning)
   Du behöver beställa VA-anslutning hos förvaltningen Kretslopp och vatten om du behöver
   ansluta kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet. Du kan beställa VA-anslutning här

   Redovisning av dagvattenhantering
   Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten,
   det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

   VVS-ritningar
   VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

   Energiberäkning
   Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets
   energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer
   såsom fläktar och motorer.

   Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
   Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller bankgaranti. Den ska skydda dig som
   beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan
   slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om du bygger åt dig själv, om du bygger
   till ett fritidshus eller om stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd.
   Kontakta oss gärna om du vill veta om ett färdigställandeskydd krävs i just ditt ärende.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Nybyggnation av en- eller tvåbostadshus

  • Parkeringsplats

   När du vill ha bygglov och startbesked för att göra parkeringsplats behöver
   du skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med parkeringsplatsen/-erna
   inritade, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in parkeringsplatsen/-erna och måttsätter den/dem. Rita också in minst tre vinkelräta mått från parkeringsplatsen/-erna till tomtgräns.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när
   vi fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Parkeringsplats

  • Plank

   När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga ett plank behöver du
   skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa en vybild över planket, med nuvarande och nya marknivåer inritade,
   samt med plankets längd måttsatt. Materialval och kulörer (ev. NCS-kod) ska framgå.

   Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med planket inritat, i skala
   1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in planket och måttsätter det. Rita också in minst tre vinkelräta mått från planket till tomtgräns.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när
   vi fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Plank

  • Rivning av vägg i flerbostadshus

   När du vill ha ett startbesked för att riva en bärande vägg i ett flerbostadshus
   behöver du skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Planritning i skala 1:100
   • Ritningar nuvarande utseende
   • Kontrollansvarig (KA)
   • Förslag till kontrollplan
   • Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa hur den nya planlösningen
   ska se ut. Ritningen ska vara måttsatt så att bostadens sammanlagda area går att
   räkna ut.

   Ritning nuvarande utseende
   Planritning som visar hur huset ser ut idag. Ritningen behöver inte vara skalenlig. I vårt
   bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda
   sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan
   själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

   Kontrollansvarig (KA)
   Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt,
   genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen
   följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att
   denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan
   själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett).
   Tänkt på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende. Du kan välja att inte anlita en KA och istället låta en byggkonstruktör göra en sakkunnigkontroll i kontrollplanen (ett så kallat utlåtande från sakkunnig byggkonstruktör).

   Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen.
   I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt
   kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som
   ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden såsom detta kan du själv ta fram en kontrollplan.
   Mall för enkel kontrollplan hittar du här.

   Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning
   Avväxlingen i den bärande väggen ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i
   en teknisk beskrivning

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när
   vi fått din ansökan.

   Har du frågor?
   ​Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Rivning av vägg i flerbostadshus

  • Skylt

   När du vill ha bygglov och startbesked för att sätta upp en skylt behöver du
   skicka in handlingarna nedan.

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Detaljritning i lämplig skala
   • Situationsplan i skala 1:400

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-
   format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritning som visar skyltens läge på aktuell fasad, ritad i skala 1:100. Hela fasaden ska
   redovisas. Fotomontage godkänns inte, men kan skickas med som kompletterande information.

   Detaljritning
   Detaljritning som visar skylten måttsatt och ritad i lämplig skala (förslagsvis 1:20 eller 1:50).
   Antal skyltar, material, skylttyp, storlek och eventuell belysning ska framgå.

   Situationsplan
   Situationsplanen ska visa ett kartutdrag med skyltplatsen markerad, i skala 1:400 eller i
   annan lämplig skala om fastigheten är stor.

   Mer information

   Information om skyltar
   Mer information om vad som är viktigt att tänka på när du ska sätta upp en skylt hittar du här.

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när
   vi fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift ​

   Checklista Skylt

  • Större tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

   När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en tillbyggnad på ett en- eller
   tvåbostadshus, med våtutrymme eller som är större än 30 kvm,
   behöver du skicka in handlingarna nedan.

   Handlingar inför bygglov

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Sektionsritning i skala 1:100
   • Ritningar nuvarande utseende
   • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   • Kontrollansvarig (KA)

   Handlingar inför startbesked:

   • Förslag till kontrollplan
   • Konstruktionsdokumentation
   • Konstruktionsritning
   • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
   • Redovisning av dagvattenhantering
   • VVS-ritningar
   • Energiberäkning

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas
   av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande
   och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer
   (ev. NCS-kod).

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset
   och den nya tillbyggnaden. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda
   area går att räkna ut.

   Sektionsritning i skala 1:100
   En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden
   med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer
   vid entréer.

   Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.
   I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att
   använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten.
   Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

   Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i
   skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartutdraget beställer du här och du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

   Kontrollansvarig (KA)
   Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom
   att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen
   följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte
   får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad
   KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänkt på att du
   måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

   Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under
   byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt
   kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som
   ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre)
   ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

   Konstruktionsdokumentation
   Konstruktionsdokumentationen är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion.
   Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna
   för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många
   våningar huset har eller om huset ligger i ett snörikt område.

   Konstruktionsritningar
   Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar
   och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och
   takplan, samt sektion genom grund, väg, bjälklag och tak.

   Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
   Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller en bankgaranti. Den ska skydda dig som
   beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan
   slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om entreprenadkostnaden understiger
   10 prisbasbelopp, om du bygger åt dig själv, om du bygger till ett fritidshus eller om stadsbyggnadsnämnden
   bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd. Kontakta oss gärna om du vill veta om ett färdigställandeskydd krävs i just ditt ärende.

   Redovisning av dagvattenhantering
   Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten,
   det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

   VVS-ritningar
   VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

   Energiberäkning
   Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets
   energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer
   såsom fläktar och motorer.

   Mer information

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Större tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

  • Vindsinredning i flerbostadshus


   När du vill ha bygglov och startbesked för att inreda en vind till bostad i
   flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

   Handlingar inför bygglov:

   • Ansökan
   • Fasadritning i skala 1:100
   • Planritning i skala 1:100
   • Sektionsritning i skala 1:100
   • Ritningar nuvarande utseende
   • Kontrollansvarig (KA)

   Handlingar inför startbesked:

   • Förslag till kontrollplan
   • Brandskyddsbeskrivning
   • VVS-ritningar
   • Ljudutredning

   Ansökan
   Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att
   ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format
   till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon
   annan än den som söker bygglovet.

   Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla berörda väderstreck. De fönster, dörrar et
   cetera som hör till den nya lägenheten ska vara markerade och ritningarna ska tydligt visa
   förhållande till intilliggande fastigheter.

   Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningen ska visa en planlösning
   som är möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga och de olika rummens
   funktioner ska anges, till exempel kök, sovrum, badrum et cetera. Ritningen ska vara
   måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Vi vill se planritningar för alla
   berörda våningsplan.

   Sektionsritning i skala 1:100
   En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd,
   färdiga golvnivåer och takvinkel.

   Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.
   I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att
   använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten.
   Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

   Kontrollansvarig (KA)
   Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom
   att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen
   följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte
   får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad
   KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänkt på att du
   måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

   Förslag till kontrollplan (KA-kontroll)
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under
   byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt
   kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som
   ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre)
   ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

   Brandskyddsbeskrivning
   En brandskyddsbeskrivning ska innehålla ritningar som visar tekniska brandskyddsåtgärder,
   samt dokument som beskriver hur byggnadstekniska brandskydd och brandskyddsinstallationer
   fungerar och samverkar. Ritningarna ska innehålla samtliga våningar och deras byggnadstekniska
   brandskydd och brandskyddsinstallationer.

   VVS-ritning
   VVS-ritningar som visar installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

   Ljudutredning
   En ljudutredning görs för att säkerställa att ljudnivåerna i och mellan lägenheter inte blir för
   höga.

   Mer information

   Information om vindsinredning
   Mer information om vad som är viktigt att tänka på när du inreder en vind till bostad hittar du här.

   Exempelritningar
   Du kan ta del av exempelritningar här.

   Fler handlingar kan behövas
   Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi
   fått din ansökan.

   Har du frågor?
   Kontakta gärna stadsbyggnadskontorets kundservice innan du skickar in din ansökan.

   Checklista för utskrift

   Checklista Vindsinredning i flerbostadshus