Drogvanor bland unga i Västra Göteborg 2016

Fotograf:

Publicerad 6 december 2017

Undersökningen som genomförs i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet visar att ungdomar i Västra Göteborg minskar sin konsumtion av alkohol samtidigt som droganvändningen ökar något för gymnasieungdomar. ”Vi ser att skolk och droger hänger samman. De ungdomar som inte trivs i skolan har ett större riskbeteende”, säger Malin Stenström, utvecklingsledare folkhälsa.

Rapporten är en kartläggning av ungdomars användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), boende i stadsdelsförvaltning Västra Göteborg. Syftet är att ge stadsdelen ett underlag för att utveckla det förebyggande arbetet mot ungdomars droganvändning. Undersökningen genomförs var tredje år.

- Undersökningen visar även vilka faktorer som minskar risken för att ungdomar börjar använda alkohol och droger. Skoltrivsel och goda relationer till föräldrarna är viktiga faktorer. Därför är insatser för att stötta föräldrar i sitt föräldraskap mycket viktigt i preventionssyfte, säger Malin Stenström, utvecklingsledare folkhälsa.

Nedan kan du läsa en sammanfattning över undersökningen i Västra Göteborg.

Alkoholkonsumtionen har sjunkit

I Västra Göteborg har intensivkonsumtionen av alkohol kraftigt sjunkit sedan 2007. I 2016 års undersökning är andelen som intensivkonsumerar fyra procent i årskurs nio, en sjättedel jämfört med 2007. Bland Göteborgseleverna är det sju procent.

Även i gymnasiets årskurs två har intensivkonsumtionen minskat sedan 2007. I Västra Göteborg innebär det att andelen som berusningsdricker minst en gång i månaden sjunkit från 53 till 34 procent. Sedan förra undersökningen 2013 är det dock ingen förändring. Eleverna i stadsdelen ligger över genomsnittet för staden som är 26 procent. Överlag ökar berusningsdrickandet påtagligt mellan grundskolan och andra året i gymnasiet. I 17-årsåldern blir det mer än åtta gånger så många som berusningsdricker minst en gång i månaden jämfört med i 15-årsåldern i Västra Göteborg.

Rökning har sjunkit

I 2016 års undersökning utgör den sporadiska rökningen i Västra Göteborg i årskurs nio, nio procent bland flickorna medan det är sex procent av pojkarna som röker då och då. Bland gymnasisterna i stadsdelen är den sporadiska rökningen 21 procent både bland flickorna och bland pojkarna. Det ligger i grundskolan i nivå med genomsnittet för hela staden, men något över i gymnasiet. Både den frekventa och den sporadiska rökningen har sjunkit under de senaste åren och könsskillnaderna har utjämnats något.

Antalet pojkar som snusar ökar markant

Något som sticker ut är att snusning bland pojkar i gymnasiet har ökat markant i Västra Göteborg. Denna ökning märks även i hela staden.

Den frekventa snusningen är det enbart pojkarna som står för. Snusningen bland flickorna i Västra Göteborg handlar om några enstaka elever som uppger sporadisk snusning, ingen flicka snusar dagligen eller nästan dagligen i någon av årskurserna.

Mellan undersökningen 2013 och 2016 har det skett en kraftig ökning bland pojkarna i gymnasiet som snusar frekvent i Västra Göteborg, från tio procent till 23 procent. Andelen pojkar i årskurs nio i Västra Göteborg som snusar dagligen eller nästan dagligen har sjunkit däremot och ligger på fem procent år 2016. Om den sporadiska snusningen läggs till är det ytterligare fem procent bland pojkarna i grundskolan som snusar. I gymnasiet blir det ytterligare sju procent med den sporadiska snusningen.

Cannabisanvändningen ökar

När det gäller narkotikaanvändning, bekräftar undersökningen att cannabis är den klart dominerande formen av narkotika som ungdomar i Västra Göteborg har använt. Vad som är positivt är att andelen som någon gång testat cannabis i årskurs nio har gått stadigt ner sedan 2007. Tre procent uppger att de använt cannabis någon gång och fyra procent narkotika totalt. Sedan förra undersökningen 2013 har andelarna i Västra Göteborg minskat med fyra procentenheter. Cannabisanvändningen ligger under genomsnittet för Göteborg som är sex procent.

För gymnasieeleverna i Västra Göteborg har utvecklingen de senaste åren inte varit lika positiv som bland de yngre eleverna. Cannabisanvändningen har ökat successivt under de senaste åren och är 19 procent år 2016. Den totala narkotikaanvändningen ligger på 21 procent i den senaste undersökningen. Andelen elever med cannabiserfarenhet är samma som i hela staden.

Något annat som oroar är attityden till användningen av cannabis. Bland eleverna i Västra Göteborg visas i stort sett samma trend som i riket och i Göteborg, det vill säga att inställningen till risken med att använda cannabis har förändrats över tid. Framförallt bland pojkarna i stadsdelen ökar sedan 2007 andelarna som tror att det är liten eller ingen risk att prova cannabis ett par gånger. Bland gymnasiepojkarna är det över hälften som tror det. Den enda gruppen som inte ökar är flickor i årskurs nio. Om flickor och pojkar räknas samman är det 35 procent i årskurs nio och 46 procent i gymnasiets årskurs två som år 2016 tror att det är ofarligt att använda cannabis ett par gånger.

Föräldrar viktiga skyddsfaktorer

Undersökningen visar att föräldrar som vet vart deras barn är på deras fritid och gör aktiviteter med barnen är båda bidragande skyddsfaktorer för att ungdomarna ska använda droger. Andra faktorer som bidragit till den positiva utvecklingen av tobak-, alkoholanvändning är hälsotrender, ungdomar bor hemma längre, alkohol- och drogförebyggandearbete, såsom information till föräldrar som i sin tur bidragit till att föräldrar idag är mer restriktiva till att köpa ut alkohol till ungdomar.

Läs mer

Läs hela rapporten för Västra Göteborg >>

10 stadsdelars undersökningar >>