Frågestund med invånarna i Majorna-Linné den 24 april

Publicerad 26 april 2018

Störningar för boende vid bygget av Västlänken, stadsdelens arbete för att minska antalet invånare med försörjningsstöd samt kösituationen till stadsdelens förskolor. Det var några av de ämnen som togs upp på invånarnas senaste frågestund med stadsdelsnämnden.

Två elever från Sigrid Rudebecks gymnasium besökte mötet och ställde tre frågor till nämnden.

Den första frågan gällde hur politikerna ska lösa de långa köerna till förskolan i Majorna-Linné. Enligt politikerna klarar stadsdelen idag att erbjuda platser till alla inom de lagstadgade fyra månaderna och därmed finns i dagsläget inga köer.

Den andra frågan gällde hur stadsdelen ska minska antalet försörjningsstödstagare. Politikerna svarade att det viktiga är att hjälpa klienterna att komma ut i arbete och få en egen försörjning. Stadsdelen har också samarbeten med andra nämnder, så som nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, för att stötta klienter till egenförsörjning.

Den tredje frågan från gymnasieeleverna rörde byggnationen av Västlänken och hur den kommer att påverka gamla byggnader i Haga. Politikerna förklarade att nämnden har fått mycket information om det kommande bygget och hur det kommer att påverka människor och byggnader. Enligt den information de fått finns ingenting som talar för att husen kommer att skadas allvarligt.

En invånare ställde en följdfråga om huruvida alla partier är överens om att Västlänken är en bra satsning och om de verkligen tror att bygget kommer att bli oproblematiskt för de närboende. Politikerna svarade att de är överens om att Västlänken är en bra satsning och att nu när beslutet är fattat är det viktigt att genomföra projektet på ett så bra sätt som möjligt. Politikerna höll dock med om att det kan bli besvärligt för dem som bor nära Västlänken-bygget under byggtiden, men förklarade att man från stadens och Trafikverkets sida har genomfört mycket noggranna förberedelser.

Ytterligare en invånare, som tidigare ställt frågor kring den lokala ordningsstadgan med anledning av störningar från gatumusikanter i Haga, besökte mötet. Invånaren ville veta om politikerna i nämnden gjort det de tidigare sagt att de skulle göra, nämligen att ta frågan vidare till kommunfullmäktige. Politikerna svarade att frågan har lyfts vidare till kommunfullmäktige och att den diskuteras där, men att det ännu inte finns något beslut om en eventuell ändring i ordningsstadgan för Göteborgs Stad.