Nytt från stadsdelsnämnden Norra Hisingens möte den 27 mars 2018

Publicerad 5 april 2018

Här får du ett sammandrag från stadsdelsnämnden Norra Hisingens möte den 27 mars 2018.

Höstterminsbetygen 2018

Efter varje terminsslut sammanställs betygsstatistik för grundskoleelever i årskurs 6 och 9. Redovisning gjordes av betygsstatistiken för Norra Hisingen. Resultaten har minskat jämfört med 2017.

Revisionsberättelse - årlig granskning 2017

Stadsrevisionen har granskat stadsdelsnämndens räkenskaper, verksamheter och interna kontroll för år 2017. Stadsdelsnämnden beslutade att ge i uppdrag till stadsdelsdirektören att senast den 19 juni presentera en åtgärdsplan med anledning av rekommendationerna i rapporten.

Ekonomisk lägesrapport februari

Varje månad görs en uppföljning av stadsdelens ekonomi. Utfallet till och med februari är – 5,9 mkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med – 1,7 mkr. Stadsdelsförvaltningen lämnar också en prognos på ett negativt resultat för helåret med – 14,6 mkr. Orsakerna till detta förklaras av fortsatt höga volymer vad gäller biståndsbedömda insatser inom individ- och familjeomsorg/funktionshinder samt äldreomsorg med fler äldre på särskilda boenden. En ytterligare förklaring är att inom hemtjänsten minskar de biståndsbedömda timmarna men personalvolymen minskar inte i samma takt.

Handlingsplan för ekonomi i balans

Med anledning av att den ekonomiska prognosen för helåret visade på ett underskott med -14,6 mkr har stadsdelsförvaltningen tagit fram förslag på åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Åtgärderna som beslutades av nämnden är att minska det selektiva föreningsbidraget samt att inte annonsera inför nämndsammanträden. Stadsdelsnämnden informerades också om de åtgärder som ligger inom ramen för stadsdelsdirektören att besluta om. Där var förslaget att minska utgivningen av tidningen Made in Backa med ett nummer. Stadsdelsnämnden beslutade istället att man ska bibehålla utgivningen med fem nummer men istället se över tryckkostnaderna.

Yttrande avseende reglemente för stadsdelsnämnderna

Kommunstyrelsen har begärt in ett yttrande från stadsdelsnämnden Norra Hisingen avseende nytt reglemente för stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnden beslutade om att lämna yttrande avseende förslaget till nytt reglemente för stadsdelsnämnderna.

Yttrande avseende stadens plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Social resursförvaltning har tagit fram ett förslag på plan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Stadsdelsnämnden beslutade om ett yttrande på planen.

Syftet med planen är att tydliggöra målen för stadens arbete med att främja sexuell och reproduktiv hälsa, och tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter för dem som bor, vistas och verkar i Göteborg.

Yttrande avseende SOU 2017:112: Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Stadsdelsnämnden beslutade om ett yttrande avseende remissen: ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningen föreslår ett antal åtgärder som syftar till att stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende, t.ex. föreslås barnet bli ett eget rättsobjekt vid insats skyddat boende, skyddat boende föreslås bli en egen placeringsform och omfattas av tillståndsplikt och krav på utredning, planering och uppföljning som omfattar resterande placeringsformer för barn och unga och skolgången. Stadsdelsförvaltningen lämnade bland annat synpunkter avseende kostnaden för förslaget. Detta då stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att de utökade medel till kommunerna som föreslås i utredningen förmodligen är för lågt tilltagna.

Installation passagesystem på Skogomeskolan

Stadsdelsnämnden beslutade om att installera passagesystem på Skogomeskolan. Detta underlättar administrationen jämfört med vanliga nycklar.

Uppdrag att utreda förutsättningarna för nattvandring i Norra Hisingen

Stadsdelsförvaltningen hade fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för nattvandring.

En handlingsplan för trygghetsarbetet i Norra Hisingen har tagits fram. En av aktiviteterna är att utöka antalet vuxna ute på allmänna platser. Därför beslutade stadsdelsnämnden att uppdraget att utreda förutsättningarna för nattvandring är omhändertaget.

Beslut om provisoriska undervisningslokaler vid Tångenskolan

Till hösten kommer det att saknas ett klassrum på Tångenskolan. Därför beslutade nämnden om provisoriska undervisningslokaler vid Tångenskolan i form av moduler fram till dess att Glöstorpsskolan står färdig.

Rödboavtalet

Stadsdelsnämnden beslutade om att godkänna förslag till avtal mellan SDN Norra Hisingen och Kungälvs kommun när det gäller skolplaceringar för barn boende i Rödbo. Avtalet gäller när vårdnadshavare önskar att deras barn, folkbokförda i Rödbo ska placeras i skola i Kungälvs kommun. Detta innebär att dessa vårdnadshavare kan välja att deras barn ska gå i skolan i Kungälv.

Yrkande angående insatser mot tvångsgifte och könsstympning

Stadsdelsnämnden beslutade om att ge förvaltningen i uppdrag inför sommaren att stärka och utveckla samverkan med relevanta aktörer i syfte att stoppa tvångsgifte och könsstympning.