Skolutredningen färdig -Elevens lärande och utveckling i fokus

Publicerad 8 december 2016

I maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda styrning och ledning av grundskolan (F-9), grundsärskolan och fritidshem. Uppdraget avgränsades i november 2016 till att ansvaret överförs från stadsdelsnämnderna till central nämnd. Nu är utredningens slutrapport lämnad till kommunstyrelsen.

Skolutredningens uppdrag har varit att utreda hur man genom förbättrad styrning och ledning kan skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorer och lärare att förverkliga intentionerna i skolans styrdokument. Underlag från omvärldsbevakning, forskning och studier av den egna verksamheten har använts för att ta fram rekommenderade förstärkningsområden till en eventuellt ny nämnd och organisation. Det övergripande förstärkningsområdet handlar om ökad kvalitet i undervisningen för att gynna elevernas lärande.

- Undervisningens kvalitet är avgörande för elevens lärande och resultat. Därför handlar den här utredningen om hur styrning och ledning kan stödja lärare och rektorer att utveckla undervisningen, säger utredningsledaren Anders Samuelsson.

Skolutredningens slutrapport redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 14 december. Det är kommunfullmäktige som slutligen bestämmer vilken organisation för skolverksamheten som ska gälla.

För ytterligare frågor kontakta Anders Samuelsson, utredningsledare på stadsledningskontoret.

Telefon: 031-365 38 67

E-post: anders.samuelsson@stadshuset.goteborg.se