Nämndmöte i Angered om utvecklingsarbetet mot kvinnlig könsstympning och mottagande av gåva till Emmaskolan

Publicerad 29 januari 2018

På årets första nämndmöte 23 januari pratade politikerna bland annat om det strategiska utvecklingsarbetet med att motverka kvinnlig könsstympning och mottagande av gåva till Emmaskolans särskola.

Arbete mot våldsbejakande extremism i Angered

I stadsdelsförvaltningen Angered pågår ett arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Arbetet sker på både individ- och befolkningsnivå och går ut på att förhindra att individer tar till sig ideologier som främjar våld, jobba förebyggande med riskgrupper som lever i våldsbejakande miljöer samt arbeta med att främja demokratin i samhället.

Stadsdelsförvaltningen samarbetar med civilsamhället och de religiösa samfunden för att motverka våldsbejakande extremism i Angered.

Information om följeforskning av iPad-satsning i Angered

Under 2013 beslutade förra stadsdelsnämnden att satsa på iPads till alla elever i grundskolan. På uppdrag av nuvarande nämnd genomfördes en följeforskning för att se vilka effekter satsningen har fått. Enligt följeforskningen som pågick mellan 2014-2016 visade det sig att satsningen hade positiva effekter på både elever och lärare. Bland annat ledde användningen av iPaden till ökad motivation för individbaserat lärande samt ökade kunskapen om olika digitala verktyg och hur de tillämpas.

Mottagande av gåva till Emmaskolans särskola

Emmaskolans särskola har blivit erbjuden en donationsgåva om 25 000 kronor från ett svenskt företag. Gåvan ska oavkortat gå till barn och ungdomar med funktionsvariationer i form av till exempel lekmaterial, utflykter eller andra upplevelser. Stadsdelsnämnden godkänner mottagande av gåvan.

Överklagande av förvaltningsrättens dom om vite enligt skollagen

Under 2015 genomförde Skolinspektionen en granskning av Lövgärdesskolan 4-9. Granskningen visade på brister som kommunen fick i uppdrag att åtgärda. 2016 ansökte Skolinspektionen hos förvaltningsrätten om att utdöma vite på 400 000 kr till Göteborgs Stad. I december 2017 godkände förvaltningsrätten Skolinspektionens ansökan. Stadsdelsförvaltningen Angered ska överklaga domen.

Strategiskt utvecklingsarbete mot kvinnlig könsstympning

I januari anordnades en workshop om kvinnlig könsstympning där förslag på hur stadsdelsnämnden i Angered tillsammans med Angereds Närsjukhus, stadsdelsnämnden Östra Göteborg samt Hälso- och sjukvårdsnämnden kan arbeta för att motverka och förebygga kvinnlig könsstympning i nordöstra Göteborg. Stadsdelsförvaltningen i Angered önskar samarbeta mer inom staden samt involvera flera lokala aktörer i arbetet mot kvinnlig könsstympning.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

- Uppföljning av åtgärdsplan gällande Stadsrevisionens granskning år 2017.

- Förändring i delegationsordningen avseende lokalinvesteringar.

- Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten.

- Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan stadsdelsnämnden Angered och Caritas Angered gällande träffpunktsliknande verksamhet i Hjällbo.

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En person som är medlem i en samhällsförening har fått information om röjning av sly som han inte tycker är rimlig. Det visar sig att informationen kommer från en tjänsteperson som jobbar på Park- och naturförvaltningen. Nämndens ordförande förklarar att stadsdelsförvaltningen inte ansvarar för naturområden i Angered men att vi kan hjälpa honom att ta kontakt med Park- och naturnämnden.

En annan person berättar att vägen utanför Lärjeåns café & trädgårdar är i dåligt skick. Personen har skickat bilder av vägen till en tjänsteperson i SDF Angered. Tjänstepersonen bekräftar att hon har tagit emot bilderna och berättar att Lärjeåns Kafé & Trädgårdar ansvarar för väghållningen utanför sin verksamhet. Tjänstepersonen säger att hon tar kontakt med ansvariga på Lärjeåns Kafé & Trädgårdar.

En person som bor i ett villaområde i Hammarkullen berättar för nämnden att villor i området har köpts upp av ett företag för att sedan hyras ut som korttidsboenden för vad de tror tillhör socialtjänsten. Personerna tycker att det påverkar gemenskapen eftersom folk ständigt flyttar in och ut och att det inte finns någon kontinuitet i grannområdet. Sektorchefen för individ- och familjeomsorg säger att han inte känner till något om uthyrningen och ska undersöka vilket företag det är och vad uthyrningen gäller.

Två andra personer som bor i radhusområden i Hammarkullen och i Lövgärdet säger att de har samma problem i sina grannområden.

Nämndens ordförande förklarar att det kan vara en annan kommun eller stadsdelsförvaltning som har hyrt dessa villor. Nämnden understryker att det är viktigt med öppna möten för att invånarna ska kunna lyfta problem som stadsdelsförvaltningen kanske inte känner till.

Möten med stadsdelsnämnden

Under vintern och våren 2018 kommer stadsdelsnämnden att ha möte 13 februari, 27 mars och 24 april.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22

Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 070-651 80 22

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möte