Nämndmöte i Angered om nya taxor och BmSS-boenden i Gårdsten

Publicerad 1 december 2017

På nämndmötet den 28 november pratade politikerna bland annat om nya taxor inom äldreomsorgen och nya boenden i Gårdsten för personer med behov av särskilt stöd.

Uppföljningsrapport 3

Uppföljningsrapport 3 fokuserar på arbetet för stadsdelens brukare. Tre av stadsdelens sektorer presenterar arbete de är stolta över samt utmaningar sektorn har.

Sektor utbildning är stolta över positiv återkoppling från Skolverket för mottagandet av nyanlända. En av utmaningarna som nämns av sektorn är rekrytering av pedagoger.

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder är stolta över att den enskilde brukaren ska vara mer delaktig i de insatser som hen får. En av utmaningarna för sektorn är utveckling av synpunkts- och avvikelsehanteringen.

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård är stolta över samarbetet med primärvården och övrigt samarbete inom regionen. En av utmaningarna är att se över statusen på äldreboendena, som i flera fall är omoderna.

Brukarenkät för äldreomsorgen

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att brukarna är lite mindre nöjda med hemtjänsten än förra året. 76% är nöjda med hemtjänsten. 72% är nöjda med sitt äldreboende, vilket är en förbättring från fjolåret.

Sektorn kommer att jobba vidare med aktiviteter för brukarna, kompetensutveckling för de anställda och information till brukarna.

Uppföljning av stadsrevisionens granskning 2016

2016 fick stadsdelen kritik från Stadsrevisionen på flera punkter. Arbetet med att åtgärda dessa punkter pågår kontinuerligt under året, och många har åtgärdats.

- Det är ett gott jobb som görs, säger Ali Moeeni (S), ordförande i Angereds stadsdelsnämnd.

Yttrande till förvaltningsrätten avseende livsmedelshantering på Gunnareds äldreboende

Miljöförvaltningen har gjort kontroll på Gunnareds äldreboende i Angereds centrum. Stadsdelsförvaltningen har därför fått ett vite på 5 000 kronor. Stadsdelsförvaltningen säkerställer nu tillsammans med kostenheten att rutiner följs.

Enligt de internkontroller som görs fungerar temperaturhållningen nu.

Ny taxa äldreomsorg, larm med mera

Förslaget på nya taxor kommer från Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad, och stadsdelsnämnden hade möjlighet att yttra sig kring dessa.

Taxorna för äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, beslut enligt socialtjänstlagen, ska börja gälla från den 1 januari 2019.

Taxan för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser föreslås börja gälla från den 1 januari 2020.

Ny taxa för hemtjänsten förslås att ligga på 302 kronor per timme.

Ny taxa för larm föreslås att ligga på 202 kronor per månad.

Översikt över alla nya taxor hittar du i nämndhandlingarna.

Extra stöd till föreningen MbiK för 2017

Föreningen Angered MbiK beviljas 120 000 kr i extra riktat stöd för år 2017.

Nya bostäder med särskild service i Gårdsten

Behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättningar är fortsatt stort i Göteborgs Stad. Därför önskar stadsdelen att det ska byggas fler bostäder med särskild service (BmSS). Det har nu lämnats önskemål om att dessa bostäder byggs på två platser i Gårdsten; Gårdstens centrum och nordöstra Gårdsten.

Nya skolnämnder

Det är många saker som påverkas av att sektor utbildning går över till att bli två facknämnder, förskolenämnd och grundskolenämnd, 1 juli 2018. Det är viktigt att de saker som i dag finns inom sektor utbildning går över till de nya nämnderna på ett bra sätt. Det finns en egen organisation inom Stadsledningskontoret som ska se till så att de nya nämnderna fungerar 1 juli.

Det pågår även ett arbete kring hur stadsdelarna ska se ut när sektor utbildning övergår till att bli dessa två facknämnder.

- Tack för ett jättegott arbete så här långt, en eloge till våra tjänstemän i vår förvaltning, säger Ali Moeeni (S), ordförande i stadsdelsnämnden Angered.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna om:

  • Sammanträdestider för SDN Angered 2018, samt struktur- och tidplan för uppföljning 2018 och budget 2019.
  • Kostpriser för anställda 2018.
  • Svar på remiss Göteborgs näringsstrategiska program.
  • Handläggningstider inom sektor individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder.
  • Information om förändrade stadsdelar efter att nya skolnämnder bildas 1 juli.
  • Yrkande om kommunbidrag till insatser för asylsökande ensamkommande som blir 18 år.
  • Yrkande om åtgärder mot stigande sjukfrånvaro i stadsdelsförvaltningen.
  • Yrkande om etablering av en ny verksamhet i Angered.

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En person har tidigare ställt frågor om att det har varit oroligt runt biblioteket i Blå Stället i Angered. Personen konstaterar att det har blivit lugnare där, och sektorschefen för kultur och fritid informerar om att de jobbar kontinuerligt med att det ska fortsätta vara lugnt.

En person nämner också en kamera som har satts upp i Angereds Arena, och undrar hur detta följs upp av stadsdelsförvaltningen. Personen får information om att det är idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för Angereds Arena. Den senaste informationen som kommit är att de har fått tillstånd för att ha kameraövervakning.

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2017 sammanträder politikerna i nämnden den 19 december. Första mötet i 2018 är 23 januari.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

För ytterligare information kontakta

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42