Nämndmöte i Angered om det systematiska brandskyddsarbete och en ny grundskola F-3 i Gårdsten

Publicerad 22 december 2017

På nämndmötet den 19 december pratade politikerna bland annat om genomförda åtgärder inom det systematiska brandskyddsarbete och en ny grundskola F-3 vid Saffransgatan i Gårdsten.

Uppföljning av stadsrevisionens granskning 2016

2016 fick stadsdelen kritik från Stadsrevisionen på flera punkter. Arbetet med att åtgärda dessa punkter pågår kontinuerligt under året. På punkterna upphandlingsprocessen och tjänsteresor har man gjort de insatser som står i planen. Dessvärre har man inte fått de effekter man strävat efter och kommer därför att göra ytterligare åtgärder.

Systematiskt brandskyddsarbete

Under året har man arbetet med åtgärder inom det systematiska brandskyddsarbetet. Det man valt att fokusera på är SBA- dokumentation, kunskap och stöd på plats. Stickprov har tagits på äldreboenden och boenden inom IFO där man sett goda resultat.
Planerade åtgärder inför 2018 har tagits fram.

Ansökan från föreningen Gunnared kultur- och idrottsförening om extra riktat stöd till tjejverksamhet för 2017

Föreningen Gunnared kultur- och idrottsförening beviljas 38 000 kr i extra riktat stöd till tjejverksamhet för 2017.

Ansökan från föreningen Folkets hus Hammarkullen om verksamhetsstöd för 2018

Folkets Hus Hammarkullen är en ideell förening. Visionen för Folkets Hus är att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kulturliv och personlig bildning.
Politikerna i nämnden beslutade att ge föreningen Hammarkullens Folkets Hus 1 154 000 kronor i verksamhetsstöd.

Provisoriska förskolelokaler i Gårdsten

De provisoriska förskolelokalerna ska först och främst ta hand om efterfrågan av förskoleplatser i väntan på att en ny permanent förskola vid Kryddhyllan blir klar. De provisoriska lokalerna kommer även vara en resurs för att underlätta planerade ombyggnader av befintliga förskolor i området.

Ny grundskola F-3 vid Saffransgatan

Byggnationen av bostäder ökar i Gårdsten. Utbyggnad av grundskola i området har inte hängt med i samma takt. Det finns behov av en ny grundskola som ligger centralt och är tillgänglig i området. En ny grundskola F-3för 300 elever skak byggas vid Saffransgatan i Gårdsten.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Uppföljningsrapport november
  • Information om ny kommunallag
  • Ersättningsbelopp 2018 till öppen fristående fritidsverksamhet – Diamanten
  • Redovisningstider angående handläggningstider inom socialtjänsten

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En person säger att det finns behov av en busshållplats mellan Gunnareds kyrka och Gunnareds kyrkogård. Många äldre har svår att gå från Angereds Centrum till kyrkogården.
Nämndens ordförande säger att han tycker att det är en viktig fråga och att han själv för cirka två år sedan varit involverad i ett ärende som handlade om Gunnareds hållplats. Dessvärre gav det inget resultat. Han säger också att politikerna som är samlade här idag har kanaler genom sina egna partier och frågan kan diskuteras och föras vidare där.

En person frågar efter vem som har väghållningen utanför Lärjeåns Kafé och Trädgårdar då vägen där är i mycket dåligt skick.
Nämndens ordförande säger att förvaltningen undersöker vem som håller i väghållningen utanför Lärjeåns Kafé och Trädgårdar och återkopplar den 23 januari 2018.

En person säger att det är stökigt och oroligt utanför biblioteket utanför Blå Stället i Angered.
Nämndens ordförande säger att han känner till problemen och att vi kontinuerligt arbetar med att samtliga besökare ska trivas där.

Möten med stadsdelsnämnden

Under vintern och våren 2018 kommer stadsdelsnämnden att ha möte 23 januari, 13 februari, 27 mars och 24 april.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 070-651 80 22


Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.