Kretslopp och vatten bygger dammar för vattenrening vid Välen

Foto: Mostphotos.

Publicerad 13 september 2018

Kretslopp och vatten bygger reningsdammar för att minska föroreningar från dagvattnet – vattnet som rinner av gator och vägar – och för att förbättra vattenkvaliteten i Stora Ån vid Välens naturreservat. Dammarna beräknas vara klara i april 2019.

Regn, snö och hagel drar med sig föroreningar från trafik och industri när det rinner av gator, vägar och torg. Vattnet från Söderleden och Frölunda Torg rinner ut i Stora ån vid Välen utan att renas och föroreningarna som följer med påverkar djur- och växtlivet.

För att kunna hålla EU:s gränsvärden för föroreningar i Stora Ån bygger Kretslopp och vatten dammar för att rena vattnet innan det släpps ut i vattendraget. Anläggningen kommer att bestå av inloppsbrunn, dagvattenledning, sedimenteringsdamm, dike, huvuddamm och ett nytt utlopp till Stora Ån.

Dammen förbättrar miljön

För att vattnet ska kunna rinna med självfall hela vägen ut i Stora Ån måste anläggningen anpassas till terrängen. Huvuddammen kommer därför att gränsa till Välens naturreservat vilket innebär att några träd inom reservatet måste tas ned för att kunna anlägga dammen så att den blir effektiv. I dag består området där reningsdammen byggs i huvudsak av en vall med byggavfall och av sankmark.

Förutom att minska föroreningar och ge bättre vattenkvalitet i Stora Ån skapar dammarna också nya miljöer som kan öka den biologiska mångfalden i området.

Beslutet om dammbygget togs i nämnden för Kretslopp och vatten 21 mars 2018.