Länk till sidan
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. I uppdraget ingår också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En målsättning är att ta tillvara och utveckla synergier mellan arbetsmarknad och vuxenutbildningsinsatser.

Prioritering under mandatperioden

Vår syn är att NAV:s uppdrag är att främja vuxenutbildning arbetsmarknads-, närings- och socialpolitik som genom individen ska stärka demokratin.

Det livslånga lärandet är ett ideologiskt viktigt område för att utjämna levnadsvillkoren. Vår politik tar utgångspunkten i idén om hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vårt förhållningssätt är att bekräfta individens informella och formella kunskaper där uppgiften är att skapa förutsättningar för individen att kunna utveckla sig själv, sitt yrkesliv och sin livssituation. Verktyget för att nå detta är att skapa en stark samverkan kring individen där arbetsgivare, anställda och deras organisationer, högskolan, utbildningsanordnarna, arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad och andra samhälleliga organisationer är delaktiga.

De övergripande målen för nämnden är:

  • att korta vägen för nyanlända personer till egen försörjning,
  • att med effektiva arbetsmarknadsåtgärder minska arbetslösheten,
  • att spela en aktiv roll i att stödja kortutbildade i arbetslivets strukturomvandling,
  • att bygga en gränsöverskridande utbildning, som sätter individens mål i centrum.

För att möta detta måste Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg ta ansvar för att utveckla en bättre infrastruktur för arbetsmarknadsåtgärder och vuxnas lärande där flexibilitet och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, individens behov sätts i centrum.

(Ur Budget 2015, sid 4-5)

Verksamhetsrelaterade mål

  • Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka
  • Andelen som når sitt mål för studierna ska öka
  • Lärtiden inom vuxenutbildningen ska minska
  • Antalet validerade poäng ska öka
  • Antalet som utbildas mot intyg ska öka

Studie- och yrkesvägledning 

På Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 får du studie- och yrkesvägledning och information om de utbildningar du kan söka. Läs mer om de olika skolformerna och de utbildningar du kan söka:

Senast uppdaterad 2015-09-09

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Adress Box 5412 402 29 Göteborg
Besöksadress Rosenlundsgatan 8
Telefon 031 - 365 00 00
Telefontider Frågor om SFI, studier och betyg
031-368 30 00
Måndag-torsdag: 10-11.30
Fax 031-368 30 84


Mer information och karta
Complementary Content
${loading}