Besök vår beta-sajt

Just nu gör vi om goteborg.se så att webbplatsen ska fungera bra oavsett om du använder dator, mobil eller surfplatta.

På vår beta-version av goteborg.se kan du se hur den kommer att se ut. Du kan även lämna synpunkter.

Gå till beta-sajten

Länk till sidan
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV) har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. I uppdraget ingår också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En målsättning är att ta tillvara och utveckla synergier mellan arbetsmarknad och vuxenutbildningsinsatser.

Rätten till arbete är en förutsättning för att skapa ett mer jämlikt och socialt sammanhållet Göteborg, men också för att individen ska få möjlighet till ett tryggare och friare liv. Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har som huvuduppgift att arbeta för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och skapa bättre förutsättningar för arbete eller vidare studier. En viktig del i detta arbete är att ge medborgarna i Göteborg förutsättningar att förstärka sin kompetens/kunskap genom olika utbildnings- och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser.

Grundregeln om allas lika värde, rättigheter och möjligheter är ledande för kommunens styrning och kommunfullmäktiges budget. Mänskliga rättigheter är därmed styrande för nämndens verksamhet.

Fokusområdet "Skapa förutsättningar för arbete"

Nämnden för Arbetsmarknad och  vuxenutbildning har fått en central roll i stadens arbete med sociala hållbarhet genom att ett av fyra fokusområden för de kommande årens arbete heter "Skapa förutsättningar för arbete". Förvaltningschefen har i det arbetet fått rollen som fokusledare med starkt mandat.

Planeringen kring fokusområdet har startats och inriktas såväl mot näringslivet som mot staden som arbetsgivare och möjliggörare till arbete. Dessutom har diskussioner med den ideella sektorn påbörjats liksom samplanering med Arbetsförmedlingen. Avsikten är att en plan för arbetet inom fokusområdet ska tas fram under hösten 2015 som sedan ska utgöra grund för insatser under 2016.

Om föräldrar kommer i arbete bidrar det även till ökade förutsättningar för fokusområdena som rör barns uppväxtvillkor och förutsättningar genom skolåren. Det har etablerats en samordningsgrupp inom staden kring arbetet med social hållbarhet som tillsammans med processägaren Sociala resursnämnden ska understödja nämnden under utvecklingsarbetet.

Förvaltningens värdegrundsarbete utgår från allas lika rättigheter oavsett bakgrund. Det innebär att var och en som verkar inom arbetsmarknad och vuxenutbildning ska ha ett inkluderande förhållningssätt, främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Viktiga komponenter i detta arbete är bland annat att det finns likabehandlingsplaner inom nämndens ansvarsområde, en tydlig och samsynt styrning och ledning samt att verksamheten genomsyras av frågorna.

Kompetenscenter - skräddarsydda insatser för individen

I november 2015 drog stadens första Kompetenscenter igång sin verksamhet i tillfälliga lokaler på Kortedala torg för att under våren 2016 flytta in permanent i SKF:s lokaler i Gamlestaden. Där samverkar personalen kring personer som har någon insats inom socialtjänsten för att dessa snabbare ska bli självförsörjande. För att en individ ska bli aktuell för kompetenscenter krävs remiss från socialsekreterare.

Kompetenscenter riktar sig till personer som har någon insats inom socialtjänsten i stadsdelarna och som behöver ytterligare stöd för att kunna skaffa sig ett arbete eller börja en utbildning. Utifrån deltagarnas behov och mål arbetar Kompetenscenter med ett individ- och lösningsinriktat synsätt.

Med utgångspunkt i arbetsmarknadens behov skräddarsyr Kompetenscenter insatser för att deltagaren ska nå självförsörjning. Det kan handla om coachning, studie- och yrkesvägledning, matchning mot arbete, praktik och kompetenshöjande utbildningar.

Insatserna sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Under 2016 kommer dessutom ytterligare tre kompetenscenter att starta i Göteborg. Dessa kommer att vara placerade i Angered, på Hisingen och i Centrum/Väster.

Bakgrunden till Kompetenscenter

Den 1 juli 2014 fick Vuxenutbildningsnämnden ett nytt utvidgat uppdrag. Det nya i uppdraget omfattar att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. Sedan tidigare ingår i uppdraget också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. I och med att nämndens uppdrag utvidgades bytte Vuxenutbildningsnämnden namn till Nämnden förarbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV). Den tidigare Vuxenutbildningsförvaltningen heter numer Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Ett uppdrag i tre etapper

Uppdraget ska genomföras i tre etapper: den första etappen, som omfattade överföringen av Arbetsmarknadsenheten vid Stadsledningskontoret till NAV, är genomförd. Detsamma gäller för etapp två som innebar att föra över delar av Arbetsmarknadskontoret vid Park- och naturförvaltningen till Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Etapp tre innebär att etablera fyra kompetenscenter.

Nu har alltså det första kompetenscentret dragit igång verksamheten. Under våren 2016 tillsätts tre enhetschefer för de tre resterande kompetenscentren, och de cirka 45 medarbetare som ska arbeta på dessa tillträder samtidigt under hösten 2016 med målet att alla fyra kompetenscenter ska vara igång 31 december 2016.

Nämndens övergripande mål

  • Att med effektiva arbetsmarknadsåtgärder minska arbetslösheten där fokus ska ligga på unga och arbetslösa föräldrar
  • Att korta vägen för nyanlända personer till egen försörjning
  • Att fortsätta att arbeta med gränsövergripande utbildning som sätter individens mål i centrum
  • Att spela en aktiv roll i att stödja kortutbildade i arbetslivets strukturomvandling

Studie- och yrkesvägledning 

På Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 får du studie- och yrkesvägledning och information om de utbildningar du kan söka. Läs mer om de olika skolformerna och de utbildningar du kan söka:

Senast uppdaterad 2016-05-25

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Adress Box 5412 402 29 Göteborg
Besöksadress Rosenlundsgatan 8
Telefon 031 - 365 00 00
Fax 031-368 30 84


Mer information och karta
Complementary Content
${loading}