RSS Länk till sidan

Webbinnehållsvisning

Actions

Kort från öppet förmöte och nämndmöte i Askim-Frölunda-Högsbo

Publicerad 12 februari 2016

Här följer en kort rapport från Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnds öppna förmöte den 4 februari och information om några ärenden som beslutades på det senaste nämndmötet den 11 februari.

Kort från förmötet

På det öppna förmötet på medborgarkontoret den 4 februari deltog cirka 70 personer. Cirka 60 personer samlades utanför lokalen när det blev fullsatt. Den fråga som flest medborgare hade kommit dit för att lyfta var förslaget om temporära boenden för ensamkommande och barnfamiljer som planeras på tolv platser i staden, bland annat vid Amundön, Askimsviken och Skintebo småbåtshamn. Nedan följer en kort sammanfattning kring några av frågorna som lyftes. Vill du ta del av anteckningarna i sin helhet kan du höra av dig till stadsdelsförvaltningen: askimfrolundahogsbo@afh.goteborg.se

Frågor som lyftes under förmötet

Synpunkter på tillgängligheten i stadsdelen, funktionshinderrådet och Göteborgs stads funktionshinderplan

Två medborgare framförde synpunkter på att funktionshinderrådet inte fungerar som det bör göra om det ska vara ett råd. De menar att rådet kommer in alldeles för sent, "när beslut redan är fattade". De vill kunna se att de kan vara med och påverka. Medborgarna framför också att de tycker Göteborgs Stads funktionshinderplan är bra, men de vill veta mer om hur Askim-Frölunda-Högsbo arbetar konkret med planen. De framförde även synpunkter på belysning och tillgänglighet, bland annat vid Frölunda Torg och på vägen upp till kulturhuset, och att toaletterna på Askimsbadet bör ses över då dörrarna inte går att stänga. De ger även förslag om att det ska finnas ledsagare tillgängliga på Frölunda Torg, som kan hjälpa personer med funktionsnedsättning.

Synpunkter kring förslag om temporära boendena för ensamkommande och barnfamiljer som planeras vid Amundön, Askimsviken och Skintebo småbåtshamn

Varför just dessa platser?
Medborgarna som deltar på öppna förmötet vill veta varför just dessa platser har valts ut, vilka variabler har spelat in? Några anser att dessa tre boenden ligger väldigt tätt och att det måste finnas ansvariga i Göteborg som kan hitta andra mer lämpliga platser. Utredningen känns inte genomtänkt menar många.

En del medborgare uttrycker att de inte är emot att det kommer temporära boenden i stadsdelen, det är de föreslagna placeringarna ”som inte känns bra”. Flera menar att parkeringsplatserna för Amundön och Askimsbadet ”redan är i totalt kaos” under sommarmånaderna och att stora summor pengar har lagts in på att rusta upp badet och förbättra parkeringarna.  Amundön beskrivs som ”ett helt unikt” naturområde och flera deltagare uttrycker att det i och med temporär byggnation kommer att begränsa tillgången för göteborgarna. Några beskriver det som en skandal.

Flera tar upp att de har investerat både tid och pengar för att bygga hus i området utifrån hur det ser ut idag, med ”lugnet och närheten till natur”. Det finns en oro för att värdet på husen kommer att minska, vilket anses av en del deltagare som djupt provocerande. Flera framhåller oron för värdesänkningar och några efterfrågar ekonomisk ersättning för de som snabbt vill sälja och flytta.

Synpunkter på processen och informationen
Majoriteten av deltagarna uttrycker att de känner sig överkörda, att de inte får information, fakta eller möjlighet att påverka. Det beskrivs som "djupt odemokratiskt" och "djupt oroande". Frågor som ställs: hur kan det gå så fort, tas det inte hänsyn till regelverket? Hur ska en process med överklaganden och dialog hinnas med?

Många upplever brist på information, fakta och deltagande. Det beskrivs som provocerande. Processen upplevs inte som transparent. Flera upplever att öppna förmötet och kommande informationsmöten aldrig resulterar i att medborgarnas röster tas om hand eller ges inflytande.

Några lyfter att många människor står i bostadskö och anser att det inte är demokratiskt att andra får passera bostadskön.

Uttryckt oro för säkerhet och risker
Flera medverkande ger uttryck för att de känner sig otrygga, upprörda och vill flytta från området om processen fortsätter som planerat. Flera är oroliga för att ingen kommer att vilja flytta till området framöver och att det kommer påverka bland annat huspriserna. Det uttrycks en särskild oro för barn, kvinnor och äldre.

Den fria rörligheten i området upplevs bli begränsad på grund av ökade risker. Att det är så många ungdomar på ett ställe anses oroväckande.  Det uppkommer frågor kring bevakning av boendena. Kommer det att finnas väktare? Planeras extra polisiära insatser? Det konstateras att det är långt till närmaste polisstation.

Brandrisken i området upplevs som att den kommer att öka och att det behöver hanteras av någon. Oro för att vårdcentralerna kommer att belastas i hög utsträckning. Oro för att kollektivtrafiken kommer belastas. Flera medborgare vill se hur riskbedömningar är gjorda med tryggheten i området i stort.

Samspel och integration
En medborgare framförde att det är många som bor i området och i stadsdelen som vill hjälpa ensamkommande och familjer att integreras i sitt nya bostadsområde. Hen ser gärna att det finns olika initiativ för hur en kan engagera sig.

Flera medborgare framhåller att detta inte främjar integration utan att det "snarare frammanar det motsatta".

Skola och förskola
Flera uttrycker oro för hur ”de i dagsläget välfungerade” högstadieskolorna i området kommer att påverkas i och med ökat antal ensamkommande ungdomar. Frågor som ställs: Finns det plats? Finns det tillräckligt med resurser? Finns det tillräckligt med utbildade lärare? Kommer inte klasserna bli för stora? Det efterfrågas en lösning för skolorna och förskolorna.

Frågor om politiska beslut och stadsdelsnämndens roll
Många medborgare undrar när stadsdelsnämnden fick kännedom om boendena och om stadsdelsnämnden kommer att få yttra sig i ärendet.

Flera undrar när ett politiskt beslut kommer att fattas. Förslaget anses ha principiell beskaffenhet och bör därför beslutas av kommunfullmäktige framhåller vissa. Många säger att de vill få möjlighet att överklaga och en medborgare framhåller särskilt att tiden för överklaganden inte bör förläggas under sportlovsveckan.

Alternativa platser för de temporära boendena
Flera deltagare uppger att de gärna hjälper till med att föreslå andra alternativa platser för de temporära boendena.

Ärenden som behandlades under nämndmötet

Positiv till detaljplaner för Gitarrgatan, Munspelsgatan och Radiogatan

Stadsdelnämnden beslutade att ställa sig positivt till yttrande över de tre detaljplaner på Gitarrgatan, Radiotorget och Munspelsgatan som Byggnadsnämnden har skickat till stadsdelen.

Stadsdelsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som nämndens eget yttrande.

Detaljplanerna är en del i den så kallade jubileumssatsningen där Göteborgs Stad och näringslivet tillsammans ska ha planlagt och färdigställt 7 000 nya bostäder, utöver normalproduktion, till Göteborgs 400-års jubileum 2021. Mer information om deltaljplanerna kan du läsa här: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/ 

Yttrande över Göteborgs Stads Plan mot våldsbejakande extremism

Nämnden ställde sig positiv i sitt yttrande över Göteborgs Stads Plan mot våldsbejakande extremism men beslutade att i sitt yttrande inkludera att det är viktigt att Göteborgs Stad i sin plan fokuserar lika mycket på alla former av våldsbejakande extremism, som exempelvis organiserad rasism.

Årsrapporten för 2015 översänds till Kommunstyrelsen

Årsrapporten för Askim-Frölunda-Högsbo 2015 innehåller en övergripande bild av förvaltningens arbete och måluppfyllelse under det gångna året.

Nämnden beslutade att godkänna Årsrapporten för 2015 och översänder den till Kommunstyrelsen.

Läs protokoll för alla beslut som fattades

Om du vill ta del av alla beslut som fattades kan du läsa justerat protokoll här:
www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Complementary Content
${loading}