RSS Länk till sidan

Webbinnehållsvisning

Actions

Kort från nämnden i Askim-Frölunda-Högsbo 1 oktober

Publicerad 2 oktober 2015

Vill du få koll på vilka frågor och beslut som tas av stadsdelsnämnden? Här följer kort information om några ärenden som beslutades på senaste mötet. Du hittar alla ärenden och beslut i det justerade protokollet som finns publicerat på goteborg.se. Nästa öppna förmöte är den 22 oktober och nämndmöte är den 29 oktober.

Askim-Frölunda-Högsbos uppföljningsrapport 2 2015

Uppföljningsrapport 2 visar hur nämnden och förvaltningen har prioriterat och arbetat med målen i Göteborgs stads budget 2015. Efter diskussion och frågor från nämndens ledamöter samt en mindre revidering godkändes uppföljningsrapport 2 2015. Rapporten skickas till kommunstyrelsen. Förvaltningen fick också ett uppdrag av nämnden om att tillsätta ytterligare resurser så att pågående utredningar inom Barn och familj som pågår i över 120 dagar kan avslutas.

Beslut om förlängd verksamhet med tillfälliga korttidsplatser i äldreomsorgen på Högsbotomten

Många patienter blir kvar på Sahlgrenska universitetssjukhus trots att de egentligen är utskrivningsklara. En anledning är att kommunen har haft svårigheter att erbjuda korttidsplatser till de som bedömts ha behov av detta. Högsbo korttidsenhet startades upp i april 2015 och var i första hand planerat att pågå fram till oktober 2015. Nämnden beslutade att verksamheten förlängs med 18 korttidsplatser till sista juni 2016.

Ändrad delegation med anledning av förändring i plan- och bygglagen

Förändringar i plan- och bygglagen har införts från och med 1 januari 2015. Ändringen innebär att två nya handläggningssätt av planprocessen har införts. Delegationsordningen behöver därför uppdaterats och kompletteras i stadsdelen. Nämnden beslutade att delegera beslutanderätten till stadsdelsdirektören för yttranden till byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret gällande enkla planförfaranden samt standardförfarande och vid granskning av plan samt utställning, samt yttrande till byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret i detaljplaneärenden i granskningsskede.

Ansökan om bidrag till frivilligcentralerna

Västra Frölunda församling och Flatåskyrkans församling söker bidrag från stadsdelsnämnden till sina frivilligcentraler. Flatåskyrkan söker även för Vän till Vän. Stadsdelnämnden beslutade att bevilja Frölunda församling 295 000 kronor för driften av frivilligcentralen M43 och bevilja Flatåskyrkans församling bidrag med 300 000 kronor för driften av frivilligcentralen Svängrummet för 2016.

Läs protokoll för alla beslut som fattades

Om du vill ta del av alla beslut som fattades kan du läsa justerat protokoll här: goteborg.se/namndhandlingar (välj stadsdelsnämnd Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo:
Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd

Complementary Content
${loading}