Aktuelltarkiv 2018-12-07T02:06:53Z Göteborgs Stad https://goteborg.se/wps/myportal/aktuelltarkivet/aktuellt?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/570b23c8-8208-43a3-87a2-4eb342dbf9b5 <![CDATA[Körfält på Götaleden i västergående riktning stängs delvis, 11 - 12 december]]> https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/570b23c8-8208-43a3-87a2-4eb342dbf9b5 2018-12-07T02:06:53Z <![CDATA[Bullrande arbeten vid Lundby Park i december 2018]]> https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/8ee5d3f2-1d62-4754-82c7-d7d5c4fcd6ad 2018-12-07T10:42:03Z <![CDATA[Grupper för anhöriga till personer med drogproblem]]> Behandlingsgruppens mottagningar erbjuder stöd till vuxna över 20 år som har drogproblem. I februari 2019 startar mottagningarna på Hisingen och i Nordost stödgrupper där anhöriga kan träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter.

Båda grupperna är kostnadsfria och öppna för alla, oavsett vilken stadsdel man bor i.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/be6e7a87-6cba-40f9-82a2-a73cbaf599e1 2018-12-06T02:11:07Z
<![CDATA[Läsårstider för läsåret 2019/2020 klara]]> Tidigare har läsåret sett olika ut beroende på vilken skola eleven gått på. Nu är det samma läsårstider för hela Göteborgs Stad.

Läsårstider för läsåret 2019/2020

Höstterminen startar 20 augusti 2019 och slutar 20 december 2019. Lovdagar är 28 oktober - 1 november.

Vårterminen startar 8 januari 2020 och slutar 12 juni 2020. Lovdagar är 10 februari – 14 februari, 6 april – 9 april samt 22 maj.

Studiedagar och stängningsdagar för läsåret 2019/2020

Studiedagar 2019/2020

När det är studiedagar för eleverna har skolorna stängt men fritidshemmen håller öppet.

Studiedagar för höstterminen 2019 är 26-27 september.

Studiedagar för vårterminen 2020 är 14-15 april och 20 maj.

Skolverket har ännu inte bestämt vilka dagar årskurs 6 och 9 ska ha nationella prov. Datumen för studiedagarna kan därför ändras.

Stängningsdagar 2019/2020

Stängningsdagar innebär att skolorna och fritidshemmen håller stängt. Stängningsdagarna är samma som för förskolan, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare om du har barn i både förskolan och grundskolan.

Stängningsdagar för höstterminen 2019 är 19 augusti och 28 oktober.

Stängningsdagar för vårterminen 2020 är 7 januari och 15 juni.

Här hittar du alla läsårstider

På denna sida ser du alla läsårstider för 2018/2019 och 2019/2020.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/151471b5-aa55-41cd-b3af-6acfc847e595 2018-12-07T09:21:38Z
<![CDATA[Färdtjänstområdet utökas 7 januari 2019]]> Det utökade färdtjänstområdet består av följande kommuner: Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö. Beroende på vilken kommun du vill resa till och inom kan kostnaden för din resa variera. Läs mer om vad det kostar att resa med färdtjänst här. När du vill resa till eller från kommuner längre ifrån Göteborg rekommenderar vi alltid att du är ute i extra god tid med din bokning.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kundservice på telefon 031-41 95 52 eller kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/c4655f47-7ebb-487c-be1f-b4b672d5d5fc 2018-12-06T10:11:12Z
<![CDATA[Kooperativt lärande ger lärare verktyg för att utveckla samarbetet mellan elever]]> Vi går i de långa korridorerna i Önneredsskolan. Det är eftermiddag och så grått som bara en novemberdag i Göteborg kan vara.

Grunden i kooperativt lärande är samarbetet mellan eleverna. Eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelse och social förmåga.

‒ Det är ett nytt arbetssätt för oss och förändringen måste få ta tid. Vi började arbeta med inkludering och tillgänglighet i undervisningen. Tillgänglighet som skulle underlätta lärandet för alla elever oavsett elevers olika förutsättningar. Men det fattades något och det tror vi finns i metodiken med kooperativt lärande, berättar Eva Relfson.

Nu har hon tillsammans med en av sina förstelärare och lärarna förberett kooperativt lärande i tre terminer. Innan jul vill hon fråga kollegiet om de är redo att arbeta med metodiken i skarpt läge i sin undervisning.

‒Jag tror mig veta att de kommer vara redo eftersom vi tillsammans skapat den tid de behövt för att utveckla och känna sig trygga i kooperativt lärande. Dessutom är våra lärare genuint intresserade av att utveckla och förändra sin praktik, förklarar hon.

Eleverna arbetar i par eller team med att lösa frågeställningar tillsammans både sociala och/eller kunskapsmässiga.

Slarvigt kan det jämföras med grupparbete. Skillnaden är att läraren arbetar utifrån tydliga strategier och strukturer och är väl förberedd, grupperna är noga sammansatta, förutsättningarna klara för alla som deltar och att metodiken ska passa ämnet och situationen.

‒ Vi kommer genom kooperativt lärande bort från arbetssätt där elever räcker upp handen och sitter och väntar tills läraren ser eleven. Kooperativt lärande ska genomsyra undervisningen, men vi använder oss även av andra metoder och verktyg i vår undervisning. Det är målet och resultatet som avgör vilket verktyg vi använder oss av.

‒ Och om ett par terminer förväntar vi oss att se resultat av arbetet med kooperativt lärande i elevernas måluppfyllelse av, säger Eva Relfson.

Vill du läsa tidigare artiklar så finns de här. 

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/4359d9c0-aa19-4537-b675-fd05c97a020f 2018-12-06T04:00:52Z
<![CDATA[Välkommen till Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds sammanträde den 11 december]]> Klockan 17 kan du ställa frågor till politikerna under ”allmänhetens frågestund” och därefter börjar det officiella mötet, då du har rätt att närvara men inte yttra dig. Mötet hålls i Stora salen på Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.

Några av ärendena som kommer tas upp:

Stipendie- och diplomutdelning

Stipendierna delas ut för att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande personer i lokala föreningar inom idrott-, kultur och annan föreningsverksamhet. Under nämndsammanträdet delas stipendier ut till tolv personer, både unga ledare samt föreningsledare. Ungdomar i ungdomsrådet uppmärksammas för sitt deltagande i rådet.

Budget 2019

Den preliminära budgeten som föreslås tar enbart sikte på kärnverksamheterna. Mål och uppdrag arbetas senare in under våren tillsammans med den nya stadsdelsnämnden som tillträder efter årsskiftet. Kärnverksamheterna ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till preliminär budget för 2019 och godkänna fördelningen av nämndbidrag enligt budgetförslaget.

Föreningsbidrag 2019

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fördelar under 2019 bidrag om 550 tkr till föreningar och organisationer som är verksamma i stadsdelen. Bidragen fördelas på två ansökningsomgångar under året varav detta är den första. Bidragen ska bidra till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa och en aktiv fritid i stadsdelen, på lika villkor för hela befolkningen.

Av de 23 inkomna ansökningarna föreslås nämnden att 11 tillstyrks i sin helhet, samt 9 ansökningar föreslås delvis tillstyrkas och att 3 föreslås avslås helt. Totalt fördelas 491.100 kronor under denna första ansökningsomgång.

Handlingsplan för lokaler till kulturskolan

Ett prioriterat mål för Göteborgs Stad och stadsdelsnämnden är att tillgängligheten till kultur och antalet kulturutövare ska öka. Särskilt fokus ska bland annat ligga på barn och unga. Utifrån det prioriterade målet driver förvaltningen ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att stärka kulturskolans tillgänglighet och kvalitet.

Handlingsplanen behöver nu ändras, framförallt på grund av den organisationsförändring som gjordes 1 juli 2018 då grundskoleförvaltningen bildades. I detta ärende presenteras förvaltningens förslag samt att förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att anta den reviderade handlingsplanen.

För mer information om ärendena, gå in på sidan för protokoll.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d2de230b-ac27-4dac-b58c-8aecf0f294ba 2018-12-05T11:21:43Z
<![CDATA[Ny rapport belyser tillitsfrågan i Hammarkullesatsningen]]> Berätta om bakgrunden till rapporten

Rapporten är ett forskningsprojekt, som finansieras av Riksbanken via ett projekt som heter Flexit. Där kan myndigheter, organisationer och företag ansöka om att få en forskare finansierad och placerad hos sig. Så SDF Angered ansökte till riksbanken för att få en forskare. Sen när de gjorde en utlysning så valde jag att skriva en projektansökan.

Det som lockade mig hit var att jag velat göra mer praktiknära forskning, som utgår ifrån utmaningar som praktiken har definierat. Det kändes perfekt med Hammarkullen, för att det fanns möjlighet för mig att utforska frågor jag var intresserad av.

Ofta sitter vi forskare på våra kammare och utformar forskningsprojekt som vi själva eller andra finansiärer är intresserade av. Det här var mer förankrat i den praktiska problemformuleringen. Mina områden och det jag är intresserad av passade perfekt ihop med det här. Jag är intresserad av hur relationen mellan invånare och förvaltning formas kring försörjningen av offentliga tjänster. Det gäller allt från stadsplanering till utbildning.

Vad har du hittat för något som du känner är värt att belysa lite extra i forskningen?

Betydelsen av närhet och relationsskapande för att människor ska få likvärdig tillgång till välfärdstjänster, och offentliga tjänster överlag, känns viktigt att lyfta fram.

Det börjar ju alltid i problemet. Om du inte har tillit till att en offentlig verksamhet svarar mot dina behov, så kommer du ju inte kunna få tillgång till den verksamhetens tjänster.

Och utmaningen då är ju hur man ska kunna nå ut med kunskap om det offentligas roll i relation till invånarna. Speciellt när människor inte alltid möter de här verksamheterna, eller personerna i dem.

Jag vill betona att tillit är viktigt, men så länge ojämlikheten ser ut som den gör i staden, så är det inget man kan kompensera med genom att bygga relationer. Om man upplever sig som andra klassens medborgare, så räcker det inte med ett relationsbyggande, utan det måste också få effekter på hur offentliga tjänster med god kvalitet fördelas över staden.

Du belyser ju en del utmaningar och problem i din rapport, vad ser du är en rimlig väg framåt?

Det finns två saker som är extra viktiga. Dels är det tydlighet kring den övergripande målsättningen, som är nödvändig för att olika aktörer ska kunna arbeta åt samma håll. Men också för att de inblandade ska kunna kommunicera vad det är de gör, och varför, och på vilket sätt invånare kan få inflytande utformningen av planerna.

Det andra är att stärka medarbetare ute på enheterna, så som lärare, medborgarkontorens personal, fritidspersonal, socialarbetare m.fl. Alltså att stärka deras handlingsutrymme, och ta tillvara deras uppbyggda relationer och kunskap om den lokala kontexten. Det vill säga större handlingsutrymme att lösa problem i samverkan med medborgarna.

Hur hoppas du att din forskning kommer att användas i framtiden?

Dels så hoppas jag att betydelsen av närhet, och förmåga till lokal problemlösning, tas i beaktande när man beslutar hur man ska göra med stadsdelsnämndens framtid. Den närheten som stadsdelsförvaltningarna idag har behöver kompenseras för, och kanske ytterligare stärkas, för att politiken ska kunna utformas efter lokala behov.

Jag hoppas också att lärdomarna om betydelsen av gemensam målformulering, kommunikation, och öppenhet, ska påverka hur förvaltningen utformar planer och strategier.

Sen är det viktigt att poängtera, att även om mitt projekt handlar om Hammarkullen och Angered, och att vissa faktorer är specifika för stadsdelen, så kan de flesta av slutsatserna generaliseras för staden i stort, just när det kommer till frågan om tillit mellan förvaltningarna och invånarna.

Här kan ni läsa Stina Hanssons rapport:

Tillitens roll i områdesutveckling, en studie av Hammarkullesatsningen

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/dc892623-5a5f-47b5-9314-894233bec510 2018-12-05T08:50:13Z
<![CDATA[Nytt från stadsdelsnämnden i Norra Hisingen 27 november]]> Om du vill läsa mer om något ärende hittar du handlingar och protokoll från mötet här!

Uppföljningsrapport

Stadsdelsnämnden beslutade att godkänna uppföljningsrapport 3. Stadsdelsnämnden beslutar om uppföljningsrapporter cirka 3 gånger per år. I uppföljningsrapporten ingår såväl en resultaträkning som kvalitetsrapporter för stadsdelsnämndens verksamhet.

Rapport från öppet förmöte den 20 november 2018

Ordförande Patrick Gladh (S) informerade stadsdelsnämnden om vad som diskuterades på stadsdelsnämndens öppna förmöte. Det var cirka 150 deltagare och fokus var verksamheten Livslust.

Yttrande över remiss angående upphandlingslagstiftning (LOU)

Stadsdelsnämnden beslutade om ett yttrande avseende en utredning om förslag till förändringar i upphandlingslagstiftningen. Stadsdelsnämnden ställer sig positivt till förslaget till förändringar.

Yttrande över förslag på ny gemensam modell för föreningsbidrag och nya riktlinjer

Ett förslag på ny modell för föreningsbidrag och nya riktlinjer har remitterats från kommunstyrelsen till stadsdelsnämnderna i Göteborgs stad. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutade om ett yttrande avseende förslaget.

Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2019-2022

Stadsdelsnämnden godkände förslag till äldreboendeplan för 2019–2022.

Hemställan till fastighetskontoret om försäljning av lägenhet

Stadsdelsnämnden äger ett antal lägenheter. Då det inte ingår i stadsdelsnämndens ansvarsområde att äga lägenheter beslutade stadsdelsnämnden att överflytta en lägenhet till fastighetskontoret.

Begäran om förstudie för byggnation av bostad med särskild service vid Långhagsgatan. Avveckling av boendeplats vid barnboende Bärby Herrgårdsväg

Vid Långhagsgatan finns en byggklar tomt för bostad med särskild service. Stadsdelsnämnden beslutade att uppdra åt lokalsekretariatet att genomföra en förstudie för att bygga en bostad med särskild service vid Långhagsgatan. Detta med syfte att ersätta barnboendet vid Bärby Herrgårdsväg 8.

Överenskommelse avseende Göteborgs stads dagliga verksamhet med SDN Norra Hisingen

Då lagen om valfrihet (LOV) ska införas inom daglig verksamhet i Göteborgs stad behöver Stadsdelsnämnden Norra Hisingen teckna en överenskommelse om att utföra daglig verksamhet.

Begäran om förstudie för ett nytt äldreboende på Selma Lagerlöfs torg

Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt lokalsekretariatet att genomföra förstudie för nytt äldreboende med cirka 98 lägenheter på Selma Lagerlöfs Torg, Rimmaregatan Norra Hisingen.

Kostpriser

Stadsdelsnämnden beslutade om kostpriser för personalen under 2019.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/87d4f224-42d2-4492-aa7f-1ba1fb5fc013 2018-12-04T10:21:14Z
<![CDATA[Välkommen till nämndmöte 11 december i Askim-Frölunda-Högsbo]]> Tid för nämndmöte: 11 december klockan 16 (obs. ny tid)
Plats: Frölunda kulturhus

 

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

 • Budget 2019
 • Äldreboendeplan 2019-2022


Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar påwww.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/906aef68-1620-4fca-85de-028b55abbf3e 2018-12-03T11:01:55Z
<![CDATA[Nämndmöte i Angered med tema förbättrad folkhälsa genom skolframgång]]> Stadsdelsförvaltningen Angered ingår i ett projekt som syftar till bättre folkhälsa genom att eleverna lyckas i skolan. Inom ramen för projektet utvecklas ett digitalt verktyg som kan användas för att förutspå frånvaro och kunna sätta in insatser tidigt. Lärarna, elevhälsoteamen och annan skolpersonal är viktiga i arbetet för att öka skolnärvaron.

Gårdstensskolan och Lövgärdesskolan är pilotskolor i projektet och testar hur verktyget fungerar i verkligheten. Nästa steg i projektet är att sprida det till skolor i andra stadsdelar.

Projektet drivs med stöd av Vinnova i samarbete med bland andra Karolinska institutet och Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med årsskiftet kommer projektet att flyttas till Grundskoleförvaltningen men skolorna från Angered kommer fortsätta ingå i projektet.

- Det är fantastiskt bra att vi i Angered har fått förmånen att vara pilotskolor i det här förbättringsprojektet. Och det är riktigt bra att det riktas även mot elever i årskurs fem och sex. Kan vi komma in i de åldersgrupperna kan vi kanske bromsa en framtida negativ utveckling, sa Ante Bränholm (V).

- Angered har varit i framkant med att ta fram det här och vi hoppas att detta ska kunna fortsätta drivas och utvecklas inom Grundskoleförvaltningen, sa stadsdelsdirektör Rickard Ernebäck.

Uppföljningsrapport 3

Fyra gånger om året gör stadsdelsförvaltningen en rapport om hur arbetet går. Eftersom förvaltningen ska balansera budgeten är det extra viktigt att följa upp. Kostnadsmedvetenheten i förvaltningen är hög men tyvärr ökar den köpta vården lite i oktober.

Förstärkt riktat stöd till föreningar i Angered

Politikerna bestämde att satsa ytterligare 1,5 miljon kronor i riktat stöd till föreningar i Angered under 2018. Stödet ska gå till aktiviteter som bidrar till ökad jämställdhet, jämlikhet och fokus på HBTQ-frågor samt till trygghets- och folkhälsofrämjande insatser. En del av stödet kan också gå till aktiviteter som bidrar till en hållbar miljö.

Yttrande över förslag på ny gemensam modell för föreningsbidrag och nya riktlinjer

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till en gemensam modell för föreningsbidrag och förslag till riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället som ska gälla i hela Göteborgs Stad.

Politikerna tyckte att det är bra att hela staden har samma riktlinjer och tror att det kommer säkerställa likabehandling, transparens, samt en mer jämlik hantering av föreningsstöd. Däremot tyckte inte politikerna att föreningsstödet ska centraliseras utan att det är viktigt med närheten till det lokala arbetet, behoven och målen.

- Föreningarna är viktiga för vårt område och vår stadsdel, sa Ante Bränholm (V), och vi är den stadsdel som har ställt upp mest för föreningslivet. Vi vill försäkra oss om att vårt föreningsliv kommer fortsätta leva.

- Det är viktigt med likabehandling i staden och jag ser möjlighet för våra lokala föreningar att komma i kontakt med andra föreningar i staden, sa Kojo Ansah-Pewudie (L).

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

 • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
 • Uppföljning av internkontrollplan samt åtgärdsplan utifrån riskanalys 2018
 • Sammanträdestider för stadsdelsnämnden Angered 2019, samt struktur- och tidplan för uppföljning 2019 och budget 2020
 • Kostpriser för anställda 2019
 • Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg avseende Gunnilse ungdomskollektiv
 • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
 • Rapport från stadsdelsnämndens presidium
 • Information från stadsdelsdirektören

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En man från Lärjeholms odlarförening berättade att föreningen har 84 familjer som är medlemmar och många har både barn och barnbarn. Föreningens kolonilotter ligger i Angered, nära Hjällbo. I våras fick föreningen besked om att området ska avvecklas och bli uppställningsplats för tåg och föreningen sas upp.

Mannen menade att Fastighetskontoret skulle erbjuda alternativ plats men att föreningen inte blivit erbjuden någon annan tomt. Han ville nu veta vad Angereds stadsdelsnämnd skulle göra för att hjälpa föreningen.

Nämndens ordförande Ali Moeeni (S) förklarade att det är Fastighetsnämnden som fattar beslut om marken och att politikerna i stadsdelsnämnden inte kan bestämma det. Eftersom Ali Moeeni också sitter med i Fastighetsnämnden kunde han berätta att han hade skrivit ett förslag till Fastighetsnämnden att föreningen skulle kunna få vara kvar medan man letar efter en ny tomt, men att förslaget röstas ner av de andra partierna.

En kvinna från samma förening ville tacka stadsdelsnämnden för att den lyssnade även om det inte var en stadsdelsfråga.

- Ni gör ett fantastiskt arbete för miljö och integration sa Yvonne Palm (V). Jag tycker det är förfärligt att ni behandlas så här. Det är helt rimligt att ni får två till tre år på er att hitta en ny plats. Det är väldigt bra att ni kom hit och då kan vi jobba med dem som sitter i Fastighetsnämnden.

 

En man från Olofstorp berättade att han brukar cykla längs gångbanan. Nu har han sett att avfallsmassor dumpats där och att golfklubben bygger vallar mot vägen. Mannen var kritisk eftersom han tyckte att det förstör boendemiljön och hembygden.

Nämndens ordförande Ali Moeeni (S) berättade att nämnden var kritisk till deponin eftersom det innebär mycket tung trafik på den smala vägen, men att länsstyrelsen ändå godkände den.

 

Samma person har nu sett att det planeras en deponi längre bort och kände oro för trafikproblemen när det kommer gå många transporter, bland annat förbi skolan.

Sektorchefen berättade att förvaltningen fått underlag för samråd och att frågan kommer tas upp på ett möte den här veckan. Förvaltningen har till mitten på december på sig att svara.

- Det är ett stort orosmoment för oss i nämnden, sa Yvonne Palm. Ju finare och bättre det ska bli inne i stan, desto större är risken att det hamnar en massa skit här.

 

En kvinna tog upp frågan om ett hospice, boende i livets slutskede, i Angered. Kvinnan berättade att studenter från Chalmers har tagit fram flera förslag till hospice i Gårdsten och det skulle passa bra där.

- Personligen tycker jag det vore fint om vi skulle kunna ordna det för våra äldre, sa Ali Moeeni (S), nämndens ordförande. Om det kommer någon remiss till oss, så kommer jag som socialdemokrat tillstyrka det.

Sektorchefen berättade att det finns en Äldreboendesamordning i Göteborgs Stad och att förvaltningen i Örgryte-Härlanda har ett särskilt uppdrag att planera utifrån de kartläggningar och behovsanalyser som tas fram. Det är därför inte stadsdelsförvaltningen i Angered som kan driva frågan om ett hospice men om det blir aktuellt kommer politikerna i Angered få tycka till om det.

-  Det är nog inte något parti som är emot detta, utan vi tycker nog alla att det är bra med hospice, men det är inte vi som fattar beslut, sa Anita Karlmark (M). Hon påminde också om att invånarna i Angered har samma möjlighet som andra göteborgare komma till ett hospice i Göteborg, även om det inte finns ett hospice i Angered.

Möten med stadsdelsnämnden

Sista nämndmötet år 2018 hålls den 18 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

 

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/54892630-6395-4fd4-831a-825f4ea3fda8 2018-12-03T08:58:30Z
<![CDATA[Julbastu i Jubileumsparken]]> Förutom bastubad bjuder vi på dopp i badtunnan med saltvatten, glögg och pepparkakor. Passa gärna på att kika in i bokbytarbåset och välj en julklappsbok att ge bort till någon du tycker om.

Datum för julbastu (bokas i Timecenter).

1 december*
2 december*

8 december*
9 december*

15 december*
16 december*

22 december*
23 december*

*Öppet kl. 10.15-15.00

Mellandagsspecial

Under mellandagarna kommer bastun vara öppen för drop-in (unisex) följande dagar och tider:
Torsdag 27 december kl. 17.15-20.45
Lördag 29 december kl. 10.15-15.00
Söndag 30 december kl. 10.15-15.00

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/609388b3-7d5a-46b2-9aa5-a74125fe0bb3 2018-11-30T04:23:58Z
<![CDATA[VA- och avfallsavgiften för 2019 är beslutad]]> vilket vi har skrivit om här. Avfallsavgiften höjs med 3,5 procent, vilket är ungefär samma som tidigare år och beror på ökade kostnader för insamling och behandling av avfall. Höjningen av avfallsavgiften kommer endast att tas ut på viktavgiften för att uppmuntra sopsortering och avfallsminskning.

Avgifterna anpassas varje år

Göteborgs avfalls- och VA-verksamhet finansieras av avgifterna som göteborgarna betalar. De avgifter som tas ut motsvarar de totala kostnaderna för våra tjänster.

Inför varje år beräknas kostnaderna för avfall och VA. Det finns olika anledningar till att avgifterna behöver höjas. Kostnader för personal, material och tjänster påverkas av ökade kostnader och en stark marknad i Göteborgsregionen. Det finns också stora investeringsbehov inom VA, som att förnya och underhålla vatten- och avloppsledningarna och våra anläggningar. Den höga byggtakten och ökande befolkningen i Göteborg påverkar också avgifterna 2019 och framåt. VA-avgiften sänktes 2017 och var därefter oförändrad 2018 vilket också är en anledning till att VA-avgiften behöver höjas mer än vanligt 2019.

Det här får du för din VA-avgift

VA-avgiften täcker kostnaderna för att producera dricksvattnet och rena avloppsvattnet, de tunnlar och rör som leder vattnet, alla anläggningar som vattenverk, vattentorn och pumpstationer samt kostnader för administration, planering och information.

VA-avgiften består av en fast grundavgift och en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde som fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek (och dagvattenservisens storlek för de som har den tjänsten). Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du använder.

Det här får du för din avfallsavgift

I avfallsavgiften ingår insamling, transport och behandling av mat- och restavfallet. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel, och restavfallet förbränns och omvandlas till energi och värme. Det som inte går att omvandla till energi och värme läggs på deponi. Även insamling och behandling av farligt avfall ingår i taxan. Utöver detta ingår även driften av Göteborgs återvinningscentraler och skötsel av nedlagda deponier samt kostnaden för sopkärl, säckar och påsar.

Din avfallsavgift består av en fast årsavgift och en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket dina sopor väger. Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom i Södra skärgården.

För att uppmuntra till hållbara lösningar är vissa tjänster billigare. Ett exempel på detta är att vi inte har någon viktdebitering på matavfall.

Så mycket innebär höjningen i kronor

Villahushåll

VA-avgiften: Den fasta avgiften varierar beroende på antal vattenmätare och storleken på dagvattenservisen. Den rörliga avgiften höjs från 14,60 kr/m3 till 15,50 kr/m3. För ett genomsnittligt villahushåll[1] innebär höjningen av VA-avgiften med 7,1 procent ungefär 400 kronor mer om året (fast och rörlig avgift inräknat).

Avfallsavgiften: För ett villahushåll[1] med utsortering av matavfall innebär en höjning av avfallsavgiften med 3,5 procent ungefär 54 kronor mer om året. För ett villahushåll[2] utan utsortering av matavfall innebär höjningen ungefär 82 kronor mer om året.

Flerbostadshus

VA-avgiften: Den fasta avgiften varierar beroende på antal vattenmätare och storleken på dagvattenservisen. Den rörliga avgiften höjs från 14,60 kr/m3 till 15,50 kr/m3. För ett genomsnittligt flerbostadshus[2] innebär höjningen med 6,7 procent ungefär 200 kronor mer om året per lägenhet (fast och rörlig avgift inräknat).

Avfallsavgiften: För ett flerbostadshus[3] med utsortering av matavfall innebär höjningen av avfallsavgiften med 3,5 procent ungefär 55 kronor mer om året per lägenhet. För ett flerbostadshus[4] utan utsortering av matavfall blir höjningen ungefär 89 kronor mer om året per lägenhet.

Södra skärgården

VA-avgiften: Se ovanstående exempel.

Avfallsavgiften: För villahushåll med utsortering av matavfall i Södra skärgården innebär avfallsavgiften 50 - 65 kronor mer om året, beroende på kärlstorlek. För villahushåll utan utsortering av matavfall i Södra skärgården innebär avfallsavgiften 65 - 85 kronor mer om året, beroende på kärlstorlek.

Mer information i januari 2019

I januari 2019 kommer ded fullständiga taxorna att publiceras på goteborg.se. Där kan du se exakta avgifter för Kretslopp och vattens VA- och avfallstjänster.

Här kan du se de samlade taxorna som pdf:er

Avfallstaxa 2019

VA-taxa 2019

[1] Ett villahushåll med en tomtyta på 800 m2 som är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Exempelhushållet har den minsta sortens vattenmätare som kallas qn2,5 och en årlig vattenförbrukning på 150 m3.

[1] Villahushåll med ett 190-liters restavfallskärl med hämtning var 14:e dag och lämnar 254 kg/år samt en matavfallssäck med hämtning en gång i veckan.

[2] Villahushåll med ett 190-liters kärl för blandat avfall med hämtning var 14:e dag och lämnar 386 kg/år.

[2] Ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Fastigheten är 800 m2 stor och är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Exempelfastigheten har två vattenmätare av storlek qn2,5 och en årsförbrukning på 2 000 m3.

[3] Ett av 30 lägenhetshushåll i ett flerbostadshus som delar på fyra 600-liters restavfallskärl och två 140-liters matavfallskärl med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 260 kg avfall per hushåll.

[4] Ett av 30 lägenhetshushåll i ett flerbostadshus som delar på sex 600-liters kärl för blandat avfall med hämtning varje vecka och har 25 meter dragväg och lämnar 419 kg avfall per hushåll.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/6c1e8d02-6c7f-49de-aa1f-3a0e1f063939 2018-12-05T02:38:22Z
<![CDATA[Omledning av trafik på Nils Ericsongatan 7 – 10 december]]> Varför behöver man leda om trafiken?

Projekt Hisingsbron förbereder sedan en tid tillbaka inför pålningsarbeten vid Götaälvbrons påfart och på grund av detta leder man gång- och cykeltrafiken genom en containerpassage. Projektet har nu stött på hinder i marken under passagen och bilkörfältet upp mot Götaälvbron. Därför behöver gång-, cykel- och biltrafik ledas om medan detta åtgärdas. Se nedan karta och följ skyltar på plats. En del oljud kan förekomma under arbetet.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/ca28cbe8-508b-418b-a443-666ec67e355f 2018-11-29T03:27:56Z
<![CDATA[Omledning av trafik på Nils Ericsongatan 5 - 10 december]]> https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/aafda9ad-9f78-41e6-8b26-29221563543b 2018-11-29T03:28:28Z <![CDATA[Så tar staden vara på nedtagna träd i Västlänken]]> Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkt är att så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt bevara de träd som finns längs Västlänkens sträckning på plats. Om det inte är möjligt ska träd flyttas permanent eller tillfälligt. I sista hand ska träd tas ner.

Det finns olika anledningar till att ett träd inte kan flyttas. Det kan vara i för dåligt skick för att klara en flytt eller stå så till att det inte går att flytta, till exempel om jorddjupet är för litet på grund av berg under eller ledningar som inte går att flytta. Vissa trädslag flyttas inte alls, till exempel alm på grund av risk för almsjuka.

Planering för varje enskilt träd

Inför bygget av Västlänkens station Haga kommer Trafikverket att ta ner ett 25-tal träd i Nya allén och Kungsparken, under februari 2019. Tillsammans med Göteborgs Stad har Trafikverket planerat för hanteringen av varje träd som tas ner, utifrån stadens ”Råd och riktlinjer för hantering av grova träd och almved i Göteborgs kommun”.

Några av de almar som tas ner transporteras till snickeriet vid park- och naturförvaltningens arbetsmarknadsavdelning i Björkekärr för tillverkning av möbler till stadens utemiljöer. Resterande almar körs till biodepån för alm i Sandspåret i Hjällbo. Övriga träd kommer att placeras i biodepåerna i Göddered/Rödbo på norra Hisingen. Mindre grenar och ris körs till någon av stadens förbränningsanläggningar där de till exempel blir till fjärrvärme.

En biodepå är en upplagsplats för grova träd som avverkats. Grov död ved finns inte i samma utsträckning som tidigare i vårt moderna landskap. Därför får mossor, lavar, svampar och djur som lever i död ved allt svårare att klara sig. Med hjälp av biodepåer skapar staden platser för dessa organismer att leva.

Kompensation för nedtagna träd

Trafikverket kommer att kompensera Göteborgs Stad för de träd som tas ner i samband med bygget av Västlänken. Det handlar framförallt om att plantera nya träd men också om att stärka bland annat rekreativa värden och tillgänglighet. Dessutom kommer de träd som flyttas till plantskola att återplanteras i staden.

Trafikverket har, i samverkan med Göteborgs Stad, inventerat de cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö som berörs av bygget av Västlänken. Av dessa tas omkring 500 ner, 300 flyttas och 700 bevaras på plats.

Läs tidigare artiklar om flytt av träd inför bygget av Västlänken
Läs mer på Trafikverkets webbplats om nedtagning av träd i Haga

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/9956ef5e-0e87-4e95-ab8d-c49e49e53f71 2018-12-05T01:31:34Z
<![CDATA[Information från öppet förmöte 22 november och nämndmöte 27 november i Askim-Frölunda-Högsbo]]> Information från förmötet

På det öppna förmötet på medborgarkontoret den 22 november deltog 8 personer. Vill du ta del av anteckningarna i sin helhet kan du höra av dig till stadsdelsförvaltningen: askimfrolundahogsbo@afh.goteborg.se

 

Några frågor som lyftes under förmötet

 Förslaget om nedläggning av medborgarkontoret
 

Flera medborgare lyfter frågan om att stadsdelsnämnden inte bör lägga ner medborgarkontoret.

Medborgarna understryker att det är många familjer som får hjälp av medborgarkontoret med olika ärenden och menar att det kommer bli problem för dem om medborgarkontorets läggs ner.

Medborgarna undrar var de ska vända sig om stadsdelsnämnden beslutar att stänga ner medborgarkontoret i Askim-Frölunda-Högsbo då behovet av medborgarkontoret är stort och den hjälpen de får där vet de inte var de kan få någon annanstans.

 

Förening söker stöd hos stadsdelsnämnden för att omlokalisera sin verksamhet

Två medborgare från en förening i stadsdelen söker stöd hos stadsdelsnämnden för att kunna hitta en lösning för att omlokalisera sin verksamhet utan att det blir för långt bort från föreningens medlemmar.


Medborgarna uttrycker att behovet för verksamheten är stor då kön till föreningen växer i takt med att Göteborgsregionen växer. Medborgarna från föreningen vill att stadsdelsnämnden ska stödja så att denna förening får mark för att kunna flytta sin verksamhet till ett tillgängligt men lugnt område.


Några ärenden som behandlades under nämndmötet

Rapportering av genomförd internkontroll 2018

Enligt stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd årligen besluta om en internkontrollplan och en åtgärdsplan. Planerna ska följas upp och återrapporteras till nämnden. Förvaltningen granskade fem områden under 2018: inventarieutnyttjande, utredningar barn och unga, social dokumentation (inom sektor IFO-FH), tvångs- och begränsningsåtgärder inom äldreomsorgen samt uteblivna myndighetsbeslut eller beslutade insatser också inom äldreomsorgen. Sammantaget pekar granskningarna på flera förbättringsåtgärder i verksamheterna.

Stadsdelsnämnden godkände den genomförda internkontroller som förvaltningen gjort av verksamheterna under året. Stadsdelsnämnden

 

Utökning av lokal för Ungdomsmottagningen Väst

På uppdrag av lokalsekretariatet och SDN Västra Göteborg har lokalförvaltningen tidigare genomfört en förstudie beträffande en utökning av ungdomsmottagningen på Kaverös Äng. Uppdraget var inledningsvis inriktat mot en tillbyggnad av ungdomsmottagningen men under processen har intilliggande lokal blivit ledig och det framstod då som ett bättre alternativ ur tids- och kostnadsperspektiv.

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo godkände utökning av lokal för Ungdomsmottagningen Väst, med medföljande årlig hyreskostnad under förutsättning att SDN Västra Göteborg fattar likalydande beslut. Stadsdelens hyreskostnad bekostas i befintlig ram. Lokalerna kommer tas över från 2019-01-01 och tills vidare. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo skickade en förfrågan till Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg om att de ska vara med och delfinansiera utbyggnaden av ungdomsmottagningen Väst.

 

Läs protokoll för alla beslut som fattades

Om du vill ta del av alla beslut som fattades kan du läsa justerat protokoll här:
goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/700b47f7-dde2-489b-b839-dd2bafdcd5ef 2018-11-29T11:16:44Z
<![CDATA[Svårt att sluta spela?]]> Läs mer på www.goteborg.se/spelberoendeteamet

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/eb840a08-e5c0-4331-81a5-1c460f407ca3 2018-11-29T09:00:01Z
<![CDATA[Samarbete som ökar kvaliteten i undervisningen]]> - Jag har blivit en mycket bättre lärare genom samarbetet med Anniqa. Genom att använda lärandematriser och metoder för läsförståelse som stöd när vi planerar lektionerna har vi höjt kvaliteten på undervisningen. Vi arbetar bra tillsammans och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Metoder som gör uppgifter begripliga

I svenska arbetar ni bland annat med matriser, som visar eleverna hur de kan bygga upp en text, till exempel en saga.

- Ja, Anniqa och jag tar fram matriser inför varje uppgift. Många elever tycker att det är bra med det stöd som matrisen ger för det blir konkret och tydligt vad de ska göra för att skriva en bra text. Samtidigt kan eleverna fortfarande vara kreativa. Jag har aldrig skrivit vad sagan ska handla om, bara visat på vilka delar en bra saga innehåller.

Lär barnen att läsa aktivt

Den kanadensiske läraren Adrienne Gear, är förebild för Madeleine och Anniqa. Gear har tagit fasta på forskning som visar att duktiga elever använder särskilda metoder för att läsa och ta till sig en text. Utifrån den forskningen utvecklade hon en modell för läsförståelse som Madeleine och Anniqa tagit med sig in i sina klasser på Nordhemsskolan.

- Vi lär eleverna att hitta metoder som hjälper de att lösa olika uppgifter. Det gör vi till exempel genom att hjälpa eleverna att bryta ner de olika delarna i en text, till exempel i en geografibok, så att de förstår hur de ska ta till sig texten. De här metoderna kan eleverna ta med sig in i alla ämnen, inte bara svenskan.

Madeleine avslutar med att säga att nästa utmaning är att ta fram en lärandematris för ämnet matematik.

Lästips: Johan Alm, Lärandematriser – att få eleven att förstå

Vill du läsa tidigare artiklar så finns de här.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b57b28b9-cb74-49dd-84a8-ca08e17af170 2018-11-29T01:36:33Z
<![CDATA[Träd planteras på Fridhemsgatan]]> Fortsätter plantera oxel

Redan idag växer det oxlar längs Fridhemsgatan och de nya träden är av samma sort (Sorbus Intermedia). De nya träden ersätter 11 träd som tagits ner sedan tidigare, på grund av ålder eller sjukdom. Park- och naturförvaltningen kommer även att ta ner 10 av träden som växer där idag, eftersom de är i dåligt skick. Träden som tas ner är undersökta av arborister som är upphandlade av Göteborgs Stad. De bedöms vara riskträd eftersom de har 80 % ihålighet.

Sex av träden som tas ner kommer att ersättas med nya träd i det här arbetet. Återplanteringen av träd kommer att ske på den sidan av gatan som ligger mot kyrkogården. Fyra avträden som tas ner växer på andra sidan av Fridhemsgatan och kommer inte att ersättas med nya träd i det här skedet.

Nya, större växtbäddar

Förvaltningen ska schakta ur befintlig jord och skapa nya större växtbäddar för de nya träden, sedan fyller de på med ny växtjord och planterar dom nya träden. En förutsättning för att det här jobbet ska kunna göras är att det milda vädret fortsätter. Annars sker planteringen av träden under våren.

Arbetar i etapper

Arbetet kommer ske i 3 etapper, där park- och naturförvaltningen kommer att göra en trädrad i taget (se illustration över vilka träd som är berörda ovan och i bifogad fil).

 • Mellan 10 och 23 december kommer park- och naturförvaltningen påbörja arbetet med etapp 1.
 • Om arbetet med etapp 1 flyter på bra, kan etapp 2 starta innan jul.
 • Mellan 14 januari och 8 februari kommer park- och naturförvaltningen att fortsätta med resterande etapp/er.
]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/6b9cb644-ef9a-4b1e-a746-0af4e58796b1 2018-11-29T09:00:06Z
<![CDATA[10 december visas vad gränslösa möten kan leda till]]> Ökad sammanhållning är målet för årets medborgarbudget i Centrum. En halv miljon har stadsdelsnämnden satsat på förslag som kom in under våren.

En del av pengarna har gått till att skapa generationsmöten, där unga och seniorer möts och bygger broar utan hänsyn till åldersgränserna.

Bygger rum från grunden

I slöjdsalen på Johannebergsskolan har elever samlats varje måndag under hösten för att med hjälp av hantverkskunniga seniorer bygga upp miniatyrrum från grunden. Mattor ska inte bara sys fram, utan vävas. Tapeterna ska inte bara klistras upp utan tillverkas.

Det har tagit ett tag att få till rummen, men den 10 december hålls vernissage på Guldhedens bibliotek.

Sticker ut

På Guldhedsskolan är garnet i centrum. Varje onsdag möts en grupp unga och seniorer i skolans kafé för att sticka, virka och prata om livet.

– Det oväntat lugnt och stillsamt här, och vi pratar verkligen om livet, säger senioren Kerstin.

I en av de svarta sofforna sitter Johan, en annan av de seniorer som väljer att möta unga i kaféet. Han har precis visat en av de unga hur man börjar en virkning och har satt sig ner för att virka vidare på sitt eget, runt runt i färggrant garn.

Jämte honom sitter Lukas som har gett upp att virka som Johan och istället kör handvirkning. Han konstaterar att virkningen når ända ner till marken.

– … det ska bli ett dansband, säger han.

Johan säger att han gärna lär sig den sortens virkning någon dag.

Lukas pausar och lutar sig tillbaka. Sen tittar han upp på Johan.

– Kommer du vara här nästa gång också?

Johan nickar. 

– Ja, då, försäkrar han, och Lukas ser nöjd ut.

 

Fakta: Generationsmöten för sammanhållning

På Guldhedsskolans stickkafé träffas elever från skolan och seniorer från generationsmöten. De stickar, virkar och fikar. Seniorer med erfarenhet stöttar med sin kunskap.

På Johannebergsskolans slöjdsprojekt görs samarbete mellan textil- och trä och metallslöjd, där intresserade seniorer elever bygger miniatyrrum ihop.

Läs mer om vad som händer inom Generationsmöten på www.goteborg.se/generationsmotenicentrum

 

Fakta: Centrums medborgarbudget 2018

Stadsdelsnämnden Centrum beslutade under 2018 att fördela en halv miljon till en rad olika förslag, bland dem Generationsmötens aktiviteter. Så här fördelades pengarna:

 • 175 000 till aktiviteter inom Generationsmöten, som är en av stadsdelens verksamheter och syftar till att skapa fler möten över generationer.
 • 111 000 kronor till Verket, en nystartad verksamhet i form av ett aktivitetshus för unga och en träffpunkt för seniorer under samma tak.
 • 75 000 kronor till att levandegörande Nordstans internationella kulturarv genom exempelvis gatuteater och guidade turer.
 • 39 000 kronor till Filmfabriken, en generationsöverskridande förening som i ett projekt vill uppmärksamma ensamkommande ungdomar.
 • 30 000 kronor till föreningen Martial arts Centre som under hösten vill kunna ta emot barn och ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar för träning.
 • 30 000 kronor till Flexgruppen på Guldhedsskolan för attt regelbundet kunna göra utflykter med verksamheten och erbjuda barnen och ungdomarna nya erfarenheter och upplevelser.
 • 20 000 kronor till Loppis och torgdag på Landala Torg
 • 10 000 kronor till utflykter ut ur stan för att ge Centrumborna möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.
 • 10 000 kronor till adventslunch i Guldheden för boende i området en tid då många är ensamma.

Läs mer på www.goteborg.se/centrumsmedborgarbudget

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/d64d9269-cde8-4e3c-8f38-a79091cf60f7 2018-11-28T02:15:18Z
<![CDATA[Lillhagsparken etapp 1, 29 november 2018 – 14 januari 2019]]> Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden. Vi ber om överseende med detta och ser fram emot ett gott samarbete. Arbetet beräknas vara klart i sin helhet sommaren 2019.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/566601ab-4f3c-4e36-978b-4f20a56bbb65 2018-11-28T10:22:45Z
<![CDATA[Arbeten kring Lillhagsparken 29 november 2018 - 14 januari 2019]]> Lillhagsvägen
Arbeten med färdigställande av gång- och cykelbana pågår på Lillhagsvägen. Arbetet beräknas vara klart vecka 52.

Lillhagsparken
Sprängningsarbeten för utbyggnad av ledningar startar vecka 48. Arbetet beräknas vara klart under vecka 51.

Lillhagsparken
Rivning av kulvert startar vecka 49 och beräknas vara klar under vecka 3.

 

Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden. Vi ber om överseende med detta och ser fram emot ett gott samarbete. Arbetet beräknas vara klart i sin helhet sommaren 2019.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/685e43ae-6058-43b9-ba08-c12086982571 2018-11-28T09:28:50Z
<![CDATA[Beslut i SDN Östra Göteborg 27 november]]> Här finns ett snabbprotokoll.

Här finns föredragningslistan och alla handlingar.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/19e76827-c571-486c-b31e-f30cf6beb7ac 2018-11-27T05:40:10Z
<![CDATA[Lindholmsallén - avstängning av västergående körfält]]> Ledningsarbeten Lindholmsallén - Karlavagnsgatan

Västergående körfält i Lindholmsallén stängs av för biltrafik från Karlavagnsgatan mot Lindholmen. Även del av Karlavagnsgatan är avstängd mellan Polstjärnegatan - Lindholmsallén. Följ orange vägvisning.

Kollektivtrafiken berörs ej under arbetet.

Ny gång- och cykelbana i Lindholmsallén

En ny gång- och cykelbana anläggs i Lindholmsallén. Befintlig gång- och cykelbana utefter den västra körbanan är öppen tills den nya gång- och cykelbanan är klar.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/75dbd75b-3ac7-43f2-8810-e61135dd64d7 2018-11-27T02:08:40Z
<![CDATA[Vasabron december 2018]]> Betongarbete och landfäste byggs

Under december pågår betongarbete då mellanstödet och norra landfästet byggs. Vi påbörjar också återmonteringen av sten från den gamla bron på mellanstödet. Arbeten kommer att pågå måndag till söndag 7:00-19:00.

Sahlgrensgatan öppnar för gående den 30 november

Sahlgrensgatan kommer att vara öppen för gående under julhandeln i december. För att gående ska kunna passera arbetsplatsen säkert blir en delsträcka av passagen genom tillfällig gångtunnel.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/a960315d-330b-4581-a912-da2b33d88daa 2018-11-27T01:24:24Z
<![CDATA[Storsatsning på familjer som fått sitt första barn]]> – Vi svarar på föräldrarnas frågor om barnets hälsa och utveckling, och berättar vilket stöd de kan få i föräldraskapet. Syftet med de utökade hembesöken är att stärka föräldrarnas tillit till sin egen förmåga. Vi vill också kunna öka familjens delaktighet i samhället och tidigt erbjuda extra stöd till de familjer som behöver det, säger Anja Boccara, barnhälsovårdssjuksköterska vid Närhälsan Opaltorget BVC.

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen satsar gemensamt på barn och familjer. Besöken riktar sig till alla förstagångsföräldrar och de som får barn för första gången i Sverige.

– Vi vet att barn som växer upp i de här utvalda områdena har en större risk för att få sämre livsvillkor, hälsa och trygghet. För att minska skillnader i barns livsvillkor och hälsa behöver vi nå ut till familjer i större behov av stöd med en högre dos av insatser. Här bidrar både en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare, från Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, med att i lugn och ro samtala med föräldrarna. I samtalen fokuserar vi på stöd, uppmuntran och verktyg för rollen som förälder, säger Kerstin Gunnarsson, föräldrastödjare i Västra Göteborg.

Nio barnavårdscentraler och socialtjänst i fyra stadsdelar

Barnavårdscentralerna som börjar med utökade hembesök ligger i stadsdelarna Västra Göteborg, Västra Hisingen, Angered och Östra Göteborg. I de fyra stadsdelarna finns områden som identifierats som resurssvaga utifrån livsvillkor och hälsa utifrån att Göteborg ska vara en jämlik och sammanhållen stad. Polisen har definierat samma områden som särskilt utsatta.

Aktuella barnavårdscentraler och socialtjänst

Förebyggande socialtjänst i varje stadsdel samarbetar med följande barnavårdscentraler.

Start november 2018

Följande BVC ingår i stadsdelen Västra Göteborg:

-        Närhälsan Opaltorget BVC

Start 2019

Följande BVC ingår i stadsdelen Angered:

-        Närhälsan Hjällbo BVC 

-        Närhälsan Lövgärdet BVC

-        Gårdsten BVC 

-        Närhälsan Angered BVC 

-        Capio BVC Angered

Från Angered ingår också Angereds närsjukhus

Följande BVC ingår i stadsdelen Västra Hisingen:

-        Närhälsan Biskopsgården BVC

-        Nötkärnan Friskväderstorget BVC

Planering pågår också inför start i stadsdelen Östra Göteborg.

Hembesök för att stärka hela familjen – modell från Rinkeby

En ny aspekt av de utökade hembesöken är att barnhälsovårdens personal tillsammans med socialtjänstens förebyggande personal samarbetar i hembesöket. Arbetssättet i Göteborg baseras på hembesöksprogrammet som finns i Rinkeby och som har gett goda resultat för barns hälsa. Bland annat har vaccinationerna av barn för påssjuka, mässling och röda hund ökat. Resultaten visar också ökad trygghet i den egna nya föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och ökad kunskap om vilket stöd som finns för föräldraskapet.

Besöken riktar sig till alla förstagångsföräldrar och de som får barn för första gången i Sverige. En barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad genomför sex hembesök hos nyblivna föräldrar. De svarar på deras frågor om barnets utveckling och vad de kan få för stöd i föräldraskapet. Satsningen är en del av stadens arbete för att ge alla barn en god start i livet och skapa ett mer jämlikt Göteborg.

 

Läs mer om de utökade hembesöken på:

narhalsan.se/hembesok

goteborg.se/jamlikt

 

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/b4921069-6877-4d5e-9a1e-2b4aac7a1722 2018-11-29T09:55:03Z
<![CDATA[Spårarbete Seminariegatan/Västergatan 3 - 10 december]]> Arbetet kommer att utföras dagtid 3 -10 december mellan klockan 06 -16.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet, följ anvisningar och skyltning på platsen.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/91195278-8639-463f-b991-df0416ef12ec 2018-11-26T02:43:30Z
<![CDATA[Anteckningar från öppet förmöte i Norra Hisingen den 20 november]]> Nedan följer en kort summering av samtalet.

Stadsdelsnämndens ordförande beskriver att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att få budget i balans och att samtliga verksamheter därför behöver ses över.

Den 11 december fattar nämnden beslut om förslaget till ny organisation för sektor Samhälle och kultur.

 • En stor grupp besökare är besökare av och/eller volontärer i verksamheten Livslust. Man läser upp ett manifest man författat och överlämnar närmare 600 namnunderskrifter till deltagande politiker. Manifestet kommer att delas ut till alla ledamöter på nämndsammanträdet 27 november tillsammans med Livslusts program.
  Kortfattat framför gruppen att verksamheten är unik och ett föredöme. Man vill inte att verksamheten ska förlora sin nuvarande form. Man betonar de hälsofrämjande effekter som verksamheten har och menar att minskade resurser kan innebära ökade kostnader på lång sikt i form av sjukkostnader.
  Man menar att Livslust bedriver verksamhet för ett stort antal till en liten kostnad och att det är fel sak att spara in på.
  Livslust har många engagerade volontärer och deltagarna betonar vikten av att värna de tillitsfulla relationer som byggts upp och som man tror kan raseras om verksamheten minskar.

 

 • Besökare från träffpunkter för seniorer och daglediga är också på plats. De berömmer verksamheten och berättar om hur viktig den är för många. De ser risker med att flytta träffpunkterna till andra lokaler då det för många äldre är viktigt att ha träffpunkten nära hemmet. Deltagare från träffpunkterna lämnar över namnunderskrifter.

 

 • Besökare lyfter oro kring barn och ungas fritid och ser samhällsrisker med att minska verksamhet på till exempel fritidsgårdarna.

 

Verksamheter behöver ses över

Stadsdelsnämndens ordförande meddelar att inga verksamheter ska stängas ner men att det svåra ekonomiska läget kräver att verksamheter inom alla sektorer behöver ses över och de kan därmed komma att förändras. Man är mån om att lyfta fram allt gott som fungerar och vill bevara goda arbetssätt. Men man måste också se var effektiviseringar kan göras, till exempel kan det handla om samutnyttjande av lokaler och samverka mer.

 

Sektorchef Samhälle och kultur förtydligar att man föreslår ett samlat programutbud där en kulturproducent ska jobba med arrangemang och kulturutbud med spridning över hela stadsdelen. Livslust är en inspiration för detta.

 

Samtal om ekonomi och underskott

Samtal följer om ekonomin och hur underskottet kunnat bli så stort.

Missnöje uttrycks över att kommunstyrelsen inte beviljat stadsdelen att använda eget kapital. Någon kritiserar systemet och förespråkar en modell med sociala fonder och en central buffert att använda i lägen som detta.

Besökare tycker att stadsdelsnämnden skulle vara hårdare mot den centrala politiken.

En besökare frågar om Livslusts verksamhetsbudget, hur stor är den? Den informationen kommer förvaltningen ta fram till kommande nämndmöte.

Ordförande tackar för synpunkter

Stadsdelsnämndens ordförande tackar för alla synpunkter och tankar och säger att han tror att man klarar av att bedriva en verksamhet av god kvalitet inom ramen för budgeten.

Nästa vecka får nämnden en information och genomgång av förslaget gällande förändringar inom sektor Samhälle och kultur. Därefter samtalar partierna samtala och tar ställning

Nämndmötena är öppna för besökare, med möjlighet att lyssna.

Innan beslut tas på nämndmötet den 11 december kommer det att hållas ett till Öppet förmöte den 4 december.

 

Datum, tid och plats: 20 november 2018 klockan 18-20 på Mötesplats Backa Brunnsbo

Antal närvarande medborgare:  Cirka 150 personer

Närvarande politiker: Patrick Gladh (S), Catharina Perlenius (M), Hasse Andreasson (MP),

Virpi Ring (S), Katarina Sjöberg (S) och Dragana Todorovic (S).

Närvarande tjänstepersoner: Camilla Blomqvist, Anna Lifjorden och Maria Fridén

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/76d55676-463e-498d-897f-1e4677b3b255 2018-11-27T02:18:02Z
<![CDATA[Bidrag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner]]> - Vi gör redan mycket för att minska spridningen av mikroplast från våra konstgräsplaner, men med hjälp av det här bidraget kan vi öka takten på arbetet och göra insatser vid fler av våra konstgräsplaner, säger Ulrika Siemers, miljöstrateg på idrotts- och föreningsförvaltningen som har hand om cirka fyrtio av stadens konstgräsplaner.

En traditionell konstgräsplan är täckt av gummigranulat som håller upp grässtråna och gör att bollen studsar bra. Tyvärr fastnar granulatet lätt på spelarnas kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller när planerna krattas och skottas. Gummigranulat är en mikroplast och eftersom det inte bryts inte ned naturligt vill vi förhindra att det lämnar planerna.

Fällor och reningsutrustning ska minska mikroplastspridningen

Bidraget från Naturvårdsverket ska användas för att:

 • installera granulatfällor i dagvattenbrunnar intill planer
 • sätta upp kläd- och skoborstar som spelare kan använda för att borsta av granulat från kläder och skor innan de lämnar planen
 • bygga plank runt planerna som hindrar granulatet från att spridas utanför planen
 • installera reningsutrustning i avlopp från dräneringen samt göra mätningar före och efter installationen.

Åtgärderna ska göras under 2019 på tolv planer.

goteborg.se finns mer information om vad idrotts- och föreningsförvaltningen gör för att minska spridningen av mikroplast.

]]>
https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt?current=true&urile=wcm%3Apath%3A/wps/wcm/connect/Portal+Site/Aktuellt/aa680e35-aa5b-4387-a27a-ea5bea7186fd 2018-11-26T04:14:55Z