Suomen kielen hallintoalueen valtiontuki

Göteborgs Stad får riktade statsbidrag för sitt arbete med finskt förvaltningsområde.

Valtiontuki hallintoaluetyölle

Göteborgin Kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta. Kunta saa vuosittain valtiontukea niihin lisäkustannuksiin, jotka ovat seurausta vähemmistölaissa säädetyistä velvollisuuksista. Valtiontukea voidaan myös käyttää muihin suomen kieltä tukeviin toimiin.

Valtiontuesta säädetään Asetuksessa (2009:1299) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (ruotsiksi).

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Göteborgs Stad är en del av finskt förvaltningsområde sedan 2011. Kommunen får ett årligt statsbidrag som ska användas till de merkostnader som uppstår i kommunen med anledning av minoritetslagen. Statsbidrag kan också användas till övriga åtgärder för att stödja användningen av det finska språket.

Statsbidraget regleras i Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.