Suomen kielen hallintoalueesta

Ruotsinsuomalaisten oikeudet Göteborgissa

Göteborgin Kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen 1 tammikuuta 2011 lähtien. Göteborgin ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on erityisiä oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin, mistä määritellään laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724).

Nämä ovat oikeutesi:

Esikoulu

Sinulla on oikeus saada kokonaan tai osittain suomenkielistä esikoulutoimintaa riippumatta lapsen kotikielestä. Esikoulun johtaja vastaa toiminnan järjestämisestä. Lue Göteborgin kaupungin suomenkielisestä esikoulusta.

Vanhustenhoito

Sinulla on oikeus saada kokonaan tai osittain suomenkielistä vanhustenhuoltopalvelua. Avuntarpeenselvittäjä tekee arvion avuntarpeesta. Lue Göteborgin kaupungin suomenkielisestä vanhustenhoidosta.

Asiointi kunnan kanssa

Sinulla on oikeus käyttää suomea suullisesti ja kirjallisesti asioidessasi kunnan kanssa. Sinulla on oikeus saada kunnan päätöksistä kirjallinen suomenkielinen käännös. Kunnalla on oikeus päättää missä ja milloin kuntalaisia palvellaan suomen kielellä. Ota yhteyttä Göteborgin kaupunkiin suomeksi.

Kulttuuri ja kieli

Göteborgin kaupungin tulee suojella ja edistää suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Lasten kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja suomen kielen käyttöä tulee edistää erityisesti. Lue lisää Göteborgin ruotsinsuomalaisesta kulttuuritarjonnasta.

Neuvonpito

Göteborgin kaupungin tulee antaa ruotsinsuomalaisille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Lue miten Göteborgin kaupunki käy neuvonpitoa ruotsinsuomalaisten kanssa.

Tiedottaminen

Göteborgin kaupungin tulee tiedottaa ruotsinsuomalaisia lain tuomista oikeuksista. Tutustu kaupungin kaksikieliseen tiedotuslehteen Minä olen ruotsinsuomalainen!

Ihmisoikeudet ja kansalliset vähemmistöt

Tutustu Göteborgin kaupungin ihmisoikeustyöhon ja työhön kansallisten vähemmistöjen hyväksi.

Sverigefinnarnas rättigheter i Göteborg

Göteborg är sedan 1 februari 2011 del av det finska förvaltningsområdet. Det medför språkliga och kulturella rättigheter för den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det här är dina rättigheter:

Förskola

Du har rätt att få helt eller delvis finsk förskoleverksamhet oavsett barnets hemspråk. Förskolechefen ansvarar för att sådan undervisning ges. Läs om finsk förskola inom Göteborgs Stad.

Äldreomsorg

Du har rätt att få helt eller delvis finsk äldreomsorg. Biståndsbedömare gör en bedömning av stödbehovet. Läs om finsk äldreomsorg inom Göteborgs Stad.

Kontakt med kommunen

Du har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunen. Du har rätt att på begäran få en översättning av beslut och beslutsmotivering. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ge service på finska. Ta kontakt med Göteborgs Stad på finska.

Kultur och språk

Göteborgs Stad ska skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av finska ska främjas särskilt. Läs mer om det sverigefinska kulturlivet i Göteborg.

Samråd

Göteborgs Stad ska ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör dem. Läs hur staden samråder med den sverigefinska minoriteten.

Information

Göteborg Stad ska informera den sverigefinska minoriteten om dessa rättigheter. Bekanta dig med stadens tvåspråkiga informationstidning Jag är sverigefinne!

Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

Läs om Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter och nationella minoriteter.