Viiteryhmä kieli ja koulutus

Kieli ja koulutus -viiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kieli- ja koulutuskysymyksissä.

Toiminta

Kieli ja koulutus -viiteryhmä on ruotsinsuomalainen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on tiedottaa Göteborgin Kaupunkia vähemmistöryhmän tarpeista ja toiveista suomenkieliseen opetukseen sekä suomen kielen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kieli ja koulutus -viiteryhmän toiminta perustuu suomenkielisen opetuksen parantamiseen Göteborgissa. Viiteryhmä tekee töitä erityisesti suomenkielisen esikoulu- ja peruskoulupetuksen laajentamisen puolesta. Viiteryhmän puheenjohtaja on Maarit Jaakkola, jaakkola.maarit@gmail.com.

Kaikki ovat tervetulleita kieli ja koulutus -viiteryhmän toimintaan. Osallistujat voivat jättää ehdotuksia kokouksen aiheiksi viiteryhmän digitaaliselle ilmoitustaululle ennen kokousta.

Ota yhteyttä viiteryhmään

Ota yhteyttä kieli ja koulutus -viiteryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen  sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.


Referensgrupp Språk och utbildning

Referensgrupp Språk och utbildning har som roll att vara sakkunniga och informera Göteborgs Stad om minoritetens behov och önskemål angående sverigefinska barns och ungdomars skol- och språkfrågor. Gruppen agerar också som rådgivande instans för Göteborgs Stads sverigefinska råd. Referensgruppens ordförande är Maarit Jaakkola, jaakkola.maarit@gmail.com.

Referensgrupp Språk och utbildning är öppen för alla. Deltagarna kan lämna förslag på mötesämnen inför mötet på referensgruppens digitala anslagstavla.

Ta kontakt med referensgruppen

Ta kontakt med referensgrupp Språk och utbildning genom att skicka e-post till sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.

Kokousajat / Mötestider 2023

11/1 kello / klockan 17-19

Paikka / Plats: Teams-videomöte

Ilmoittautumiset / Anmälan sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.