Ruotsinsuomalainen neuvosto

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto on foorumi, jossa käydään neuvonpitoa ja vaihdetaan tietoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja Göteborgin kunnanjohdon välillä.

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto

Göteborgin Kaupunki kuuluu vuodesta 2011 suomen kielen hallintoalueeseen antaen Göteborgin ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle erityisiä oikeuksia. Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston tehtävänä on valvoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) puitteissa.

Neuvoston tehtävät ovat seuraavat:

  • Neuvosto toimii foorumina neuvonpidolle sekä kunnan neuvoa-antavana elimenä kysymyksissä, jotka liittyvät ruotsinsuomalaisen kulttuurin edistämiseen, suomenkieliseen kunnalliseen palveluun, sekä esikoulu- ja vanhushoitopalveluiden tarjoamiseen.
  • Neuvosto seuraa toimintasuunnitelmien sekä kaupungin toiminnan kehitystä.
  • Neuvosto voi tarvittaessa olla mukana toimintasuunnitelmien tarkistuksessa.
  • Neuvosto voi esittää toivomuksia asianomaisille virkahenkilöille sekä tehdä aloitteen kehitys- ja parannustoimiin.
  • Neuvoston tulee järjestää vuosittain avoin neuvonpito johon kaikki ruotsinsuomalaisten oikeuksista kiinnostuneet henkilöt ovat tervetulleita.

Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston kaksikieliset pöytäkirjat löytyvät täältä.

Göteborgs Stads sverigefinska råd

Göteborgs Stads sverigefinska råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den sverigefinska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. Rådet har som uppgift att bevaka den sverigefinska minoritetens rätt till kommunal service, språk och kultur utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Rådet har följande arbetsuppgifter:

  • Rådet ska vara forum för samråd och agera som rådgivande instans för kommunen i frågor som berör främjande av kultur, ärendehantering och barn- och äldrefrågor på finska
  • Rådet ska följa upp utvecklingen av handlingsplanen och utvecklingen i stadens verksamheter
  • Rådet kan vid behov vara med och revidera handlingsplanen
  • Rådet kan framföra önskemål hos berörda huvudmän och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar
  • Rådet ska årligen anordna ett öppet möte dit alla med intresse för sverigefinska frågor inom Göteborgs Stad är välkomna.

Du hittar Göteborgs Stads sverigefinska råds tvåspråkiga protokoll här.

Edustus / Ledamöter 2019-2022

Löydät Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston jäsenet täältä.

Du hittar Göteborgs Stads sverigefinska råds ledamöter från här.

Kokousajat / Mötestider 2023

31/1 Neuvonpito I / Samråd I

27/2 Neuvonpito II / Samråd II

Neuvonpito III / Samråd III

Neuvonpito IV / Samråd IV

Avoin neuvonpito / Öppet samråd

Ota yhteyttä / Kontakt

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaiseen neuvostoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se

Kontakt Göteborgs Stads sverigefinska råd genom att skicka e-post till sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se

Filer och dokument