Uskottu mies, edunvalvoja, holhooja

Uskottu mies tai edunvalvoja edustaa henkilöä hänen tarvitessaan apua juridisten, taloudellisten ja henkilökohtaisten etujensa valvonnassa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa laskujen maksamisen hoitamista, hyvän asunnon ja sen varmistamista ja että henkilö saa yhteiskunnalta kaikki toimenpiteet ja avustukset, joihin hänellä on oikeus ja joita hän tarvitsee.

Kuka voi saada uskotun miehen?

Ellei sairauden tai vastaavan takia pysty hoitamaan talouttaan ja valvomaan etujaan, voi hakea itselleen uskottua miestä.

Uskotun miehen saamiseksi vaaditaan, että ei voi saada apua muulla tavoin. Jos esimerkiksi on mahdollisuus tehdä valtakirja henkilölle, johon luottaa, ei tällöin usein ole olemassa riittäviä syitä uskotun miehen määräämiseksi. Saadaksesi uskotun miehen niin sinun pitää anoa tätä käräjäoikeudelta, siinä kunnassa missä sinä olet kirjoilla.

Mitä uskottu mies tekee?

Henkilölle määrätty uskottu mies edustaa häntä ja auttaa häntä erilaisissa taloutta koskevissa kysymyksissä. Uskotun miehen tehtävänä on myös valvoa, että henkilö saa yhteiskunnalta ne toimenpiteet ja korvaukset, joihin hänellä on oikeus ja tarve sekä huolehtia siitä, että henkilön elinehdot ovat parhaat mahdolliset.

Uskotun miehen saanut on tämän päämies. Uskotun miehen toiminta perustuu päämiehen ja uskotun miehen yhteistyöhön. Uskotun miehen on aina saatava suostumus, hyväksyntä päämieheltä ennen kuin hän ryhtyy mihinkään toimenpiteisiin.

Mitkä oikeudet päämiehellä on?

Päämiehellä on edelleen oikeustoimikelpoisuutensa jäljellä. Se merkitsee, että hän voi edelleen tehdä erilaisia sopimuksia ja määrätä mihin toimenpiteisiin uskotun miehen tulee ryhtyä. Toiminnan sujuvuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että päämies tekee yhteistyötä uskotun miehen kanssa.

Koska uskottu mies perustuu vapaaehtoisuuteen, päämies voi milloin tahansa anoa sen lopettamista.

Käräjäoikeus päättää

Käräjäoikeus päättää uskotun miehen järjestämisestä ja nimeää sinulle sellaisen. Kaupungissa on myös niin kutsuttu yliholhooja, jonka tehtävänä on valvoa, ett uskotun miehen tointa hoidetaan asiamukaisesti. Yliholhoojan tehtävänä on selvittää henkilön uskotun miehen tarve. Yliholhooja voi sitä paitsi itse päättää uskotun miehen vaihtamisesta.

Yliholhooja tarkistaa, että kenelläkään uskotuista miehistä ja edunvalvojista ei ole maksumuistutuksia tai että he eivät ole rasiterekisterissä. 

Mitä edunvalvojan määrääminen merkitsee?

Tietyille henkilöille ei riitä, että heille määrätään uskottu mies. He tarvitsevat sen sijaan edunvalvojan.

Edunvalvojan voi saada, jos esimerkiksi sairauden vuoksi on olemassa riski, että henkilö tuhlaa rahansa, hankkii liian suuret velat itselleen tai hänen läheisyydessään on henkilöitä, jotka yrittävät käyttää häntä taloudellisesti hyväkseen. Edunvalvoja voi tällöin toimia hyvänä suojana henkilölle.

 Erona uskottuun mieheen on se, että edunvalvojan määrääminen on pakkotoimenpide – henkilö itse ei siis itse valitse sitä. Edunvalvojan saa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.

Saadessaan edunvalvojan, henkilö siis menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hän ei tällöin enää voi tehdä sopimuksia eikä päästä käsiksi rahoihinsa. Edunvalvojan yksin päättää henkilön taloudesta. Koska edunvalvojan määräämisellä on suuri merkitys henkilölle, vaaditaan vahvat syyt ja seikkaperäinen selvitys ennen kuin käräjäoikeus päättää edunvalvojan määräämisestä.

Uskottujen miesten ja edunvalvojien korvaukset ja palkkiot

Uskotuilla miehillä ja edunvalvojilla on oikeus saada palkkio työstään. Korvauksista päättää yliholhooja. Yliholhooja määrää myös maksaako palkkion henkilö itse vai kunta. Jos henkilöllä on pienet tulot ja omaisuus, kunta maksaa palkkion.

Kuka voi hakea ?

Mikäli tarvitset uskotun miehen apua, on oikeus hakea sellaista. Löytääksesi sopivan uskotun miehen voit kysellä sellaista sen kunnan käräjäoikeudelta, jossa olet kirjoilla. Myös lähiomaisillasi on oikeus hakea sinulle uskottua miestä. Jos sinä tai omaisesi toivotte saavanne tietyn uskotun miehen, ilmoittakaa se hakemuksessa. Hakemus lähetetään suoraan käräjäoikeuteen.

Velvollisuus ilmoittaa uskotun miehen tarpeesta

Sosiaalipalvelun tai sairaanhoidon edustajat eivät ole soveliaita anomaan uskottua miestä. Sosiaalipalvelulla on puolestaan velvollisuus ilmoittaa yliholhoojalle henkilön uskotun miehen tarpeesta. Selvitys uskotusta miehestä voidaan siis aloittaa yliholhoojan toimesta, vaikka kukaan ei olisikaan tehnyt hakemusta. Hakemus lähetetään Yliholhoojalle siihen kuntaan, jossa henkilö on kirjoilla.

Hae tai ilmoita uskotun miehen tarpeesta täyttämällä alla oleva lomake. Täytä lomake niin tarkkaan ja huolellisesti kuin mahdollista, jotta sen käsittely helpottuu. Liitä mukaan myös lääkärintodistus, jonka lääkäri täyttää Sosiaalihallituksen erityiselle lomakkeelle. Lisätietoa löydät lomakkeen viimeiseltä sivulta.

Lomake uskotun miehen hakemukseen tai ilmoitukseen uskotun miehen tarpeesta ( ruotsiksi )

Alaikäisten huoltajat ja holhoojat

Kaikki alle 18-vuotiaat ovat alaikäisiä ja heillä pitää olla huoltaja ja holhooja.
Useimmiten vanhemmat ovat sekä huoltajia että holhoojia.

Huoltaja on vastuussa alaikäisen henkilön oloista. Hänen on esimerkiksi huolehdittava alaikäisen huolenpidosta ja kasvatuksesta.

Holhoojana edustat alaikäistä esimerkiksi hänen talouttaan koskevissa kysymyksissä. Jos alaikäisellä on omaisuutta, holhooja vastaa sen hoidosta.

Ellei alaikäisellä ole vanhempia, käräjäoikeuden on määrättävä joku muu hänen huoltajakseen ja holhoojakseen. Tällöin on kyseessä erityisesti määrätty huoltaja tai holhooja.

Erityisesti määrätty huoltaja (ruotsiksi)

Om god man, förvaltare, förmyndare på svenska