Maksut

Kun lapsella on paikka esikoulussa, perhepäiväkodissa tai vapaa-aikakodissa tästä peritään talouden tuloihin perustuva maksu, joka riippuu lapsen iästä.

Maksun suuruuden laskenta

Laskemme maksun prosenteissa (%) perheen (talouden) bruttotuloista (tulot ennen veronpidätystä). Maksut näkyvät tällä sivulla alla olevasta taulukosta. Jos talouden yhteiset tulot ovat 49 4280 kruunua kuukaudessa tai enemmän, maksat korkeimman maksun, 1 478 kruunua alle kolmivuotiaista lapsista ja 986 kruunua yli kolmivuotiaista lapsista. Maksu maksetaan joka kuukaudelta, myös heinäkuulta, riippumatta siitä, hyödyntääkö lapsi esikoulupaikkaansa.

Jos laskettu maksu on pienempi kuin 100 kruunua kuukaudessa, ei saa laskua, vaan paikka on maksuton.

Tuloselvitys

Hyväksyttäessä esikoulupaikka on samalla jätettävä tiedot perheen tuloista. Tällöin pitää täyttää ja allekirjoittaa lomake "Blankett för familje- och inkomstredovisning"(Perhe- ja tuloselvityslomake). Jos haluaa maksaa korkeimman maksun, lomaketta ei tarvitse jättää.

Jos perheen tulot tai perhesuhteet muuttuvat, tällöin on välittömästi täytettävä ja jätettävä lomake "Blankett för familje- och inkomstredovisning" (Perhe- ja tuloselvityslomake).

Esikoulupalvelu voi vaatia antamaan tiedot tuloista.

Yksityisyrittäjä

Jos yksityisyrittäjänä on vaikeata laskea tuloja, voi valita maksaa enimmäistaksan (korkeimman maksun) toistaiseksi. Kun tulot ja lopullinen vero vuodelle on vahvistettu, maksun voi saada korjatuksi jälkikäteen. Ota yhteyttä esikoulupalvelukseen.

Vuorotteluasuminen-lasku molemmille huoltajille

Kunnavaltuusto on päättänyt, että lapsen asuessa vuorotellen eri osoitteissa asuvien huoltajiensa luona, lasku pitää lähettää molempiin kotitalouksiin, jos molemmat huoltajat käyttävät paikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että molemmat huoltajat ovat paikan haltijoita ja täten maksuvelvollisia.

Kukin huoltaja maksaa puolet maksusta kotitaloutensa bruttotulojen perusteella.

Tulojen puuttuessa

Maksu perustuu ainoastaan verotettavaan tuloon. Jos opiskelee ja käyttää opintolainaa tai opintoavustusta tai jos saa toimeentulotukea, maksua ei peritä ollenkaan.

Jos on työnhakija tai vanhempainvapaalla

Oltaessa työnhakijana tai vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa, lapset saavat olla esikoulussa rajoitetun ajan. Tällöin peritään myös normaalia alempi maksu.

Vanhemman ollessa vanhempainvapaalla, lapsi saa olla esikoulussa 15 tuntia viikossa. Yksi-kaksivuotiaista lapsista peritään puoli maksua. Kolme-viisivuotiaista lapsista ei peritä mitään maksua syys-toukokuulta, mutta kesä- ja elokuulta peritään puoli maksua.

Työnhakija voi valita lapselle joko esikoulun tai perhepäiväkodin 15 tuntia viikossa tai 25 tuntia viikossa. Maksun suuruus perustuu valittuun tuntimäärään. Yksi-kaksivuotiaista lapsista peritään puoli maksua 15 tunnilta ja koko maksu 25 tunnilta. Kolme-viisivuotiaista lapsista ei peritä mitään maksua syys-toukokuulta, mutta kesä- ja elokuulta peritään puoli maksua 15 tunnilta viikossa ja koko maksu 25 tunnilta viikossa.

Lapsen ollessa sairas pitempään

Ellei lapsi voi olla esikoulussa sairauden takia, maksua ei peritä 22. kalenteripäivästä alkaen. Tällöin on esitettävä lääkärintodistus.

Ellei kunta tarjoa paikkaa 4 kuukauden sisällä

Ellei kunta pysty tarjoamaan paikkaa 4 kuukauden sisällä, tällöin on oikeus yhtä moneen maksuttomaan päivään kuin odotusaika on ylittänyt neljä kuukautta.

Vapauttaminen maksusta edellyttää, että on ilmoittanut lapsensa kaikkiin kunnallisiin esikouluihin tai perhepäiväkoteihin Göteborgin kaupungissa.

Mitä tapahtuu, ellei suorita maksua?

Ellei ole maksanut esikoulumaksua ja on näin ollen velkaa, saa varoituksen. Siinä lukee milloin velka on viimeistään maksettava, jotta lapsi saa pitää paikkansa. Siitä ilmenee myös mistä päivästä alkaen paikka ei enää ole lapsen käytössä, ellei velkaa makseta.

Ellei velkaa makseta, kunta päättää sanoa irti lapsen esikoulupaikan..

Kunnan päättäessä irtisanomisesta maksamattoman maksun takia, lapsen paikan tarve tulee harkita koululain https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar luvun 6 § ja 9 § mukaan.

Velan lyhennyssuunnitelma

Kunnan kanssa voi sopia velan lyhentämisestä. Lapsi saa tällöin pitää paikkansa jos sovittua lyhennyssuunnitelmaa noudatetaan. Ellei velkaa makseta, lapsi menettää paikkansa.

Jos paikka on menetetty, voi hakea uutta paikkaa, mutta sitä ei saa ennen kuin velka on maksettu.

Läs mer om avgifterna på svenska