Maksut

Kun lapsella on paikka esikoulussa, perhepäiväkodissa tai vapaa-aikakodissa tästä peritään talouden tuloihin perustuva maksu, joka riippuu lapsen iästä.

Maksun suuruuden laskenta

Laskemme maksun prosenteissa (%) perheen (talouden) bruttotuloista (tulot ennen veronpidätystä). Näet ajankohtaiset maksujen summat ruotsinkieliseltä esikoulumaksuista kertovalta sivulta — katso sivulla olevaa taulukkoa, jonka löydät väliotsikon Avgifter alta. Jos talouden yhteiset tulot ovat 52 410 kruunua kuukaudessa tai enemmän, maksat korkeimman maksun eli 1 572 kruunua alle kolmivuotiaista lapsista ja 1048 kruunua yli kolmivuotiaista lapsista. Maksu maksetaan joka kuukaudelta, myös heinäkuulta, riippumatta siitä, hyödyntääkö lapsi esikoulupaikkaansa vai ei.

Jos laskettu maksu on pienempi kuin 100 kruunua kuukaudessa, laskua ei tule ja paikka on maksuton.

Tuloselvitys

Kun otat esikoulupaikan vastaan eli hyväksyt esikoulupaikan, sinun on samalla jätettävä tiedot perheen tuloista. Tuloselvityksen voi jättää sähköisesti suoraan verkossa tai lomakkeella.

Mikäli et halua jättää tuloselvitystä, maksat esikoulupaikasta korkeimman taksan mukaan. Siinä tapauksessa valitset sähköisessä palvelussa vaihtoehdon "Avstå från att ange inkomst (maxtaxa gäller)".

Jos perheen tulot tai perhesuhteet muuttuvat, tiedot on päivitettävä välittömästi. Myös tietojen päivittäminen onnistuu joko sähköisesti suoraan verkossa tai lomakkeella.

Esikoulupalvelu voi vaatia antamaan tiedot tuloista.

Tee tuloselvitys tai päivitä tietoja sähköisesti verkossa.

Opas: Päivitä tiedot sähköisesti.

Paperilomake tuloselvitystä varten.

Lisätietoja tuloselvityksen jättämisestä sekä tietojen muuttamisesta (ruotsiksi)

Yksityisyrittäjä

Jos yksityisyrittäjänä on vaikeata laskea tuloja, voi valita maksaa enimmäistaksan (korkeimman maksun) toistaiseksi. Kun tulot ja lopullinen vero vuodelle on vahvistettu, maksun voi saada korjatuksi jälkikäteen. Ota siinä tapauksessa yhteyttä esikouluhallintoon.

Vuorotteluasuminen ja lasku molemmille huoltajille

Kunnavaltuusto on päättänyt, että lapsen asuessa vuorotellen eri osoitteissa asuvien huoltajiensa luona, lasku pitää lähettää molempiin kotitalouksiin, jos molemmat huoltajat käyttävät paikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että molemmat huoltajat ovat paikan haltijoita ja täten maksuvelvollisia.

Kukin huoltaja maksaa puolet maksusta kotitaloutensa bruttotulojen perusteella.

Tulojen puuttuessa

Maksu perustuu ainoastaan verotettavaan tuloon. Jos opiskelee ja käyttää opintolainaa tai opintoavustusta tai jos saa toimeentulotukea, maksua ei peritä ollenkaan.

Jos on työnhakija tai vanhempainvapaalla

Oltaessa työnhakijana tai vanhempainvapaalla nuoremman sisaruksen kanssa, lapset saavat olla esikoulussa rajoitetun ajan. Tällöin peritään myös normaalia alempi maksu.

Vanhemman ollessa vanhempainvapaalla, lapsi saa olla esikoulussa 15 tuntia viikossa. 1-2 -vuotiaista lapsista peritään puolikas maksu. 3-5 -vuotiaista lapsista ei peritä mitään maksua syys-toukokuulta, mutta kesä-, heinä- ja elokuulta peritään puolikas maksu.

Työnhakija voi valita lapselle esikoulun tai perhepäiväkodin joko 15 tuntia viikossa tai 25 tuntia viikossa. Maksun suuruus perustuu valittuun tuntimäärään. 1-2 -vuotiaista lapsista peritään puolikas maksu, jos valittu tuntimäärä on 15 ja täysi maksu, jos valittu tuntimärä on 25. 3-5 -vuotiaista lapsista ei peritä mitään maksua syys-toukokuulta siitä vuodesta alkaen kun lapsesi täyttää kolme, mutta kesä-, heinä- ja elokuulta peritään puolikas maksu, jos valittu tuntimäärä on 15 ja täysi maksu, jos valittu tuntimäärä on 25.

Lapsen ollessa sairas pidempiä jaksoja

Jos lapsi voi olla esikoulussa sairauden takia, maksua ei peritä 22. kalenteripäivästä alkaen. Sairaudesta on esitettävä lääkärintodistus.

Ellei kunta tarjoa paikkaa 4 kuukauden sisällä

Ellei kunta pysty tarjoamaan paikkaa 4 kuukauden sisällä, tällöin on oikeus yhtä moneen maksuttomaan päivään kuin odotusaika on ylittänyt neljä kuukautta.

Vapauttaminen maksusta edellyttää, että on ilmoittanut lapsensa kaikkiin kunnallisiin esikouluihin tai perhepäiväkoteihin Göteborgin kaupungissa.

Mitä tapahtuu, ellei suorita maksua?

Ellei ole maksanut esikoulumaksua ja on näin ollen velkaa, saa varoituksen. Siinä lukee milloin velka on viimeistään maksettava, jotta lapsi saa pitää paikkansa. Siitä ilmenee myös mistä päivästä alkaen paikka ei enää ole lapsen käytössä, ellei velkaa makseta.

Ellei velkaa makseta, kunta päättää sanoa irti lapsen esikoulupaikan..

Kunnan päättäessä irtisanomisesta maksamattoman maksun takia, lapsen paikan tarve tulee harkita koululain mukaan.

Velan lyhennyssuunnitelma

Kunnan kanssa voi sopia velan lyhentämisestä. Lapsi saa tällöin pitää paikkansa jos sovittua lyhennyssuunnitelmaa noudatetaan. Ellei velkaa makseta, lapsi menettää paikkansa.

Jos paikka on menetetty, voi hakea uutta paikkaa, mutta sitä ei saa ennen kuin velka on maksettu.

Läs mer om avgifterna på svenska