Äidinkieli – esikoulu, peruskoulu

Göteborg on osa suomen kielen hallintoaluetta. Ruotsinsuomalaisilla lapsilla on oikeus saada osittain tai kokonaan suomenkielistä esikoulutoimintaa. Peruskoulussa ja lukiossa oppilaat voivat saada äidinkielenopetusta.

 

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Laki kansallisista vähemmistöistä antaa Göteborgin ruotsinsuomalaisille mahdollisuuden saada kokonaan tai osittain suomenkielistä esikoulutoimintaa. Vähemmistölaki antaa vahvemman oikeuden saada suomenkielistä esikoulutoimintaa kuin koululaki. Lue lisää Göteborgin kaupungin suomenkielisestä esikoulutoiminnasta.

Äidinkielenopetus koululain mukaan

Äidinkielenopetus tarkoittaa peruskoulussa ja lukiossa annettavaa äidinkielenopetusta. Äidinkielenopetus on oma oppiaine, johon sisältyy esimerkiksi kielenopetusta, historiaa ja maantietoa. Myös yksityiset peruskoulut ja lukiot ovat velvoitettuja ylläpitämään äidinkielenopetusta. Tämä koskee myös kehitys- ja kuulovammaisten erityiskoulua.

Suomi äidinkielenä peruskoulussa – Perustaitoja ei vaadita

Peruskoulun on pystyttävä tarjoamaan suomen kielen opetusta, vaikka se ei olisikaan kodin käyttökieli. Oppilaan ei tarvitse osata suomea voidakseen saada äidinkielenopetusta. Suomen ollessa äidinkieli on koulu velvollinen järjestämään kotikielenopetusta, vaikka oppilasmäärä on alle viisi oppilasta.

Suomi äidinkielenä lukiossa – Vaaditaan hyvät taidot

Suomea äidinkielenä lukiokoulussa koskevat säännöt ovat samat kuin peruskoulussa, paitsi että voidakseen saada kotikielenopetusta vaatimuksena on hyvä kielitaito. Kunta on velvollinen järjestämään kotikielenopetusta, vaikka oppilasmäärä on alle viiden.

Suomi valinnaiskielenä lukiokoulussa – Taitoja ei vaadita

Mikäli oppilaalla ei ole kansallisen vähemmistökielensä perustaitoja, oppilas voi lukea kieltä vallinnaiskielenä. Siinä tapauksessa kansallisia vähemmistökieliä koskeva erityisoikeus ei päde, vaan vaaditaan vähintään 5 oppilaan ryhmäkoko.

Miten voin saada äidinkielenopetusta lapselleni?

Koulun rehtorilla on vastuu siitä, että jokainen lapsi saa äidinkielenopetusta, mikäli sellaista toivotaan. Rehtori ottaa yhteyttä Kielikeskukseen, Språkcentrum, jolla on koordinointivastuu Göteborgin äidinkielen opetuksesta. Sinulla on vanhempana oikeus saada lapsellesi äidinkielenopetusta.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag om nationella minoriteter ger Göteborgs sverigefinska minoritet rätt att få helt eller delvis finsk förskoleverksamhet. Minoritetslagen ger ett starkare skydd och rätt att få finsk förskoleverksamhet än skollagen. Läs om finsk förskola inom Göteborgs Stad.

Om modersmålsundervisning enligt skollagen

Modersmålsundervisning innebär undervisning i modersmålet i grundskola och gymnasium. Modersmålundervisning är ett eget ämne som innehåller till exempel språk, historia och geografi. Även fristående grund- och gymnasieskolor är skyldiga att tillhandahålla modersmålsundervisning. Det här gäller även särskola och specialskola.

Eleven har lättare att få undervisning i sitt nationella minoritetsspråk från och med 1 juli 2015 då skollagen ändras. Läs mer om ändringen här.

Finska som modersmål i grundskola – grundläggande kunskaper krävs inte

I grundskolan ska finska erbjudas även om språket inte är umgängesspråket hemma. För att kunna få modersmålsundervisning behöver eleven inte ha grundläggande kunskaper i finska. När det gäller finska som modersmål är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Finska som modersmål i gymnasieskola – goda kunskaper krävs

Reglerna är samma för finska som modersmål i gymnasieskolan som i grundskolan förutom det att för att kunna få modersmålsundervisning krävs goda kunskaper i språket. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Finska som språkval i gymnasieskola – kunskaper krävs inte

Om eleven inte har grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk kan eleven läsa språket som modernt språk. Då gäller inte den utökade rätten för nationella minoritetsspråk och en grupp om minst fem elever krävs.

Hur kan jag få modersmålsundervisning för mitt barn?

Det är rektorn som ansvarar för att varje barn ska kunna få modersmålsundervisning om så önskas. Rektorn tar kontakt med Språkcentrum, som har samordningsansvar för modersmål i den kommunala barnomsorgen och skolan i Göteborg.