Problem med vatten och avlopp

Kretslopp och vatten ansvarar för dricksvatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. Ledningarna innanför tomtgränsen, och en halvmeter utanför, är fastighetsägarens ansvar. Är det fjärrvärmeledningar du har problem med bör du kontakta Göteborg energi.

Se upp för bedragare I VA-verkets namn

25 september 2020

Blir du uppringd av någon som uppger sig arbeta för VA-verket och som erbjuder dig VA-tjänster, som att spola dina avloppsledningar, mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Vi på Kretslopp och vatten (fd VA-verket och Göteborg vatten) ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet. Våra tjänster ingår allmänhet i ditt VA-abonnemang. När vi behöver göra arbete på VA-nätet får du som berörs ett brev av oss i förväg.

Om du inte har vatten i kranen

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd. Du som bor i egen fastighet ska först kontrollera om det finns en vattenläcka inne på fastigheten och att ventilerna vid vattenmätaren är öppna. Om ingenting är fel i din fastighet kan du kontrollera om det är några planerade eller akuta vattenavstängningar i ditt område. Om det inte är så - kontakta driftcentralen på Kretslopp och vatten.

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar, som exempelvis vattenavstängningar i det kommunala nätet. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon.

Registrera dig för information vid driftstörningar

Har du kommit hit via din mobiltelefon eller surfplatta och får problem med registreringen ber vi dig istället att gå in på denna sida via en dator. Vill du vara säker på att PIN-koden du ska få inte hamnar i din skräppost räcker det med att du enbart fyller i ditt mobilnummer. Då får du koden bara som ett sms.

Om vattnet i kranen luktar eller smakar konstigt

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd. Du som bor i egen fastighet, och inte tar vatten från egen brunn, kan kontakta driftcentralen på Kretslopp och vatten. Om kallvattnet blivit varmt, eller stått i ledningen under natten, kan du börja med att spola en stund så att det kommer friskt dricksvatten i kranen. 

Om det blir stopp i avloppet

Vid fel på VA-ledningar inom tomtmark kontakta i första hand en rörläggare. Om du upptäcker fel på VA-ledningar utanför tomtgräns kontakta driftcentralen på Kretslopp och vatten.

Fel eller stopp i LTA-pumpstation

Har du ett lätt trycksatt avlopp - LTA - och det blir akut fel på din LTA-pumpstation kan du kontakta Kretslopp och vattens driftcentral, dygnet runt, på 031-368 70 70.

Om det blir översvämning

En vanlig orsak till översvämning är överbelastning av ledningssystemet, exempelvis vid kraftig nederbörd. En annan orsak kan vara främmande föremål i avloppssystemet, till exempel trädrötter eller fett. Kretslopp och vatten ansvarar för vatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. Vatten- och avloppsledningarna innanför tomtgränsen, samt en halvmeter utanför, är fastighetsägarens ansvar. Att förhindra att översvämningar uppstår är ett gemensamt ansvar för fastighetsägare och kommunen. 

Om du drabbats av översvämning och vill anmäla skada, kan du göra det här. 

 Läs mer i broschyren

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Om det blir stopp i rännstensbrunnen

Rännstensbrunnarna behöver rensas regelbundet så att det inte blir stopp vid nederbörd. I Göteborg är det trafikkontoret som ansvarar för detta. Felanmäl rännstensbrunn

Vems är brunnen?

Här kan du se vem som har ansvar för vilken gatubrunn. Ser du att något är fel med brunnen så är vi tacksamma om du kontaktar den förvaltning eller det bolag som står under respektive bild på brunnslock.

Om vattenmätaren fryser sönder 

Som fastighetsägare ska du se över din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen samt vattenmätaren. Använd inte öppen låga på grund av brandfara. Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. 

Det är bara Kretslopp och vatten som får byta trasiga vattenmätare, men den nya mätaren och arbetet med den bekostas av fastighetsägaren.

Vår personal bär alltid arbetskläder märkta ”Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten” och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår driftcentral för att kontrollera innan du släpper in dem.

Om det susar i vattenledningen vid vattenmätaren

Om det susar i vattenledningen vid vattenmätaren även när du stängt av ventilen vid vattenmätaren kan det tyda på att vattenledningen läcker och kan vara en risk för översvämning eller leveransavbrott. Kontakta vår driftcentral för kontroll.

Fjärrvärme och VA-ledningar i gatan

Har du problem med fjärrvärmeledningar bör du kontakta Göteborg Energi. Om du upptäcker fel på VA-ledningar i gatumark, till exempel en vattenläcka eller ett brunnslock som kommit ur sitt läge, är vi tacksamma om du informerar driftcentralen på Kretslopp och vatten.

Vi har gott om vatten, men det kostar att producera det

Tänk på att inte slösa med varmvattnet för det krävs mycket energi att värma upp det.

Vid normala förhållanden har vi ingen brist på vatten i Göteborg. Men vid hög belastning – ofta morgon och kväll på arbetsdagar – eller vid driftstörningar kan det vara bra att vara sparsam även med kallvattnet. Det finns aldrig anledning att slösa, eftersom det förbrukar energi och kemikalier att producera dricksvatten.

Ordlista för vatten och avlopp

VA, spillvatten, dagvatten, råvatten, servis, relining - vad är det? Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder.

 • Avloppsvatten - ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.
 • Avskiljningsgrad - mängd avskild förorening i förhållande till mängd in till reningsverket.
 • Bräddning - innebär att avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut obehandlat till recipienten (se nedan) vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets eller avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall.
 • Dagvatten - dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och diken till recipienten (se nedan).
 • Dräneringsledning - ledning som tar bort överflödigt/oönskat vatten i mark.
 • Duplikat system - avsloppssystem med separata ledningar för spillvatten och dagvatten
 • Förbindelsepunkt - det är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten en halv meter utanför fastighetsgränsen. Kretslopp och vatten ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Ledningen in till fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.
 • Förnyelsetakt - längd på ledningar som förnyats i förhållande till ledningsnätets totala längd.
 • Kombinerad ledning - När spill- och dagvatten samlas i samma ledning och inte delas upp i de olika kategorierna spillvatten och dagvatten.
 • Lägenhetsavgift - ordet syns på vissa fakturor. Lägenhet i detta fall betyder bostadsenhet. Det är en avgift som ska täcka ­kostnaden för den nytta fastigheten har av att vara ansluten till VA-anläggningen; drift och underhåll av ledningsnät och ­vatten- och avloppsreningsverk. Även villor betalar lägenhetsavgift.
 • Otjänligt dricksvatten - ett dricksvatten som bedömts som otjänligt uppfyller inte ett eller flera av de hälsomässigt viktiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.
 • Recipient - ett vattendrag, hav eller sjö som tar emot dagvatten och renat avloppsvatten.
 • Relining - en metod för att lägga in nya rör i en redan befintlig ledning. De gamla ledningarna finns kvar (jämför med spräckning).
 • Råvatten - obehandlat vatten taget från vattentäkt (se nedan).
 • Servis - den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns.
 • Servisventil - används för att stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av Kretslopp och vattens personal.
 • Spillvatten - förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.
 • Strumpning/strumpinfodring - en metod för att renovera dåliga rörledningar från insidan av rören utan att behöva gräva upp hela ledningssträckan. Det är en glasfiberstrumpa som man för in i ledningen som renoveras. Denna strumpa härdas med ljus eller varmvatten, beroende på vilken strumpa som används.
 • Spräckning - en metod för att lägga nya rör i en redan befintlig ledning. Ett verktyg skickas in i det gamla röret, spräcker det inifrån (trycker sönder röret utåt), samtidigt som det nya röret dras in med verktyget (jämför med relining).
 • Styrd borrning - en metod som används vid speciella tillfällen, till exempel vid stora korsningar och hårt trafikerade vägar. Det innebär en kontrollerad styrd borrning i djup- och sidled under gatan och en ledning dras tillbaka till styrborrsmaskinen.
 • Tjänligt dricksvatten - ett tjänligt dricksvatten uppfyller alla de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer. Det är den bästa bedömningen som dricksvatten kan få.
 • Tjänligt med anmärkning - dricksvatten som bedöms som tjänligt med anmärkning uppfyller de hälsomässiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer men har en avvikelse på exempelvis lukt eller smak.
 • VA - en vanlig förkortning för vatten och avlopp.
 • Vattentäkt - en sjö, vattendrag eller grundvattenkälla där vatten tas till dricksvattenförsörjning.
 • Öppen schakt - vi gräver upp delar av gatan utmed ledningssträckan och fyller igen vartefter arbetet fortskrider framåt. Med denna metod förbättras framkomligheten för allmänheten under byggtiden.