Råvattnets kvalitet

För att kunna leverera dricksvatten av livsmedelskvalitet krävs både god tillgång på vatten och bra kvalitet på råvattnet.

I sju mätstationer utmed Göta älv, från Vänerns utlopp till Lärjeholm, övervakas vattenkvaliteten regelbundet. Mätvärden för pH, turbiditet (grumlighet), konduktivitet (salthalt) och redoxpotential (syra/basförhållande) överförs fortlöpande till kontrollrummet på Alelyckans vattenverk. I två av mätstationerna finns dessutom ett automatiskt instrument för provtagning och analys av E.coli två gånger per dygn. Utöver detta finns ett omfattande provtagningsprogram såväl på vattnet i Göta älv som på det råvatten som tas in på vattenverken. Totalt analyseras ett 70-tal parametrar.

Rikt- och gränsvärden

De nationella kraven på råvattenkvalitet togs bort i samband med att nya dricksvattenföreskrifter började gälla 2004. I Göteborg har vi dock behållit råvattenkraven för att säkra att råvattnet håller hög kvalitet. Om något av rikt- eller gränsvärdena överskrids stängs råvattenintaget vid Lärjeholm och vattnet i Delsjöarna används istället.
Om avstängningen av råvattenintaget blir långvarig finns ännu en reservtäkt, Rådasjön i Mölndals kommun.

En renare älv

Ett omfattande och målmedvetet miljöarbete har gjort att vattenkvaliteten i Göta älv successivt har förbättrats sedan början av 1970-talet.

En antydan om hur förorenat ett vattendrag är får man om man tittar på syreförbrukningen. Mängden syreförbrukande material i Göta älv vid Lärjeholm är idag nere på samma nivå som i början av 1900-talet.
Ett annat mått på ett vattendrags status är det biologiska livet. Förutom att vara Sveriges vattenrikaste vattendrag är Göta älv sannolikt också det vattendrag i Sverige där flest fiskarter har påträffats. I en inventering som gjordes år 2001 konstaterades att hela 37 av Sveriges 59 sötvattensarter finns i Göta älv.

Råvatten och dricksvatten vid vattenverk, januari - december 2019

      Råvatten och dricksvatten vid vattenverk 2019

      Göta älv Lärjeholm januari-april 2019

Göta älv Lärjeholm januari - december 2019

 

Även Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) kontrollerar regelbundet vattenkvaliteten i Göta älv och dess biflöden. Dessutom genomför GÄVVF en rad specialundersökningar av bottenfaunan, sediment, vattenmossa med mera. 

Göteborgs Stad är också med i Mölndalsåns vattenråd som verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan i syfte att skapa en samsyn och få ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Mölndalsåns avrinningsområde.