Råvattnets kvalitet

För att kunna leverera dricksvatten av livsmedelskvalitet krävs både god tillgång på vatten och bra kvalitet på råvattnet.

I sju mätstationer utmed Göta älv, från Vänerns utlopp till Lärjeholm, övervakas vattenkvaliteten regelbundet. Mätvärden för pH, turbiditet (grumlighet), konduktivitet (salthalt) och redoxpotential (syra/basförhållande) överförs fortlöpande till kontrollrummet på Alelyckans vattenverk. I två av mätstationerna finns dessutom ett automatiskt instrument för provtagning och analys av E.coli två gånger per dygn. Utöver detta finns ett omfattande provtagningsprogram såväl på vattnet i Göta älv som på det råvatten som tas in på vattenverken. Totalt analyseras ett 70-tal parametrar.

Rikt- och gränsvärden

De nationella kraven på råvattenkvalitet togs bort i samband med att nya dricksvattenföreskrifter började gälla 2004. I Göteborg har vi dock behållit råvattenkraven för att säkra att råvattnet håller hög kvalitet. Om något av rikt- eller gränsvärdena överskrids stängs råvattenintaget vid Lärjeholm och vattnet i Delsjöarna används istället.
Om avstängningen av råvattenintaget blir långvarig finns ännu en reservtäkt, Rådasjön i Mölndals kommun.

En renare älv

Ett omfattande och målmedvetet miljöarbete har gjort att vattenkvaliteten i Göta älv successivt har förbättrats sedan början av 1970-talet.

En antydan om hur förorenat ett vattendrag är får man om man tittar på syreförbrukningen. Mängden syreförbrukande material i Göta älv vid Lärjeholm är idag nere på samma nivå som i början av 1900-talet.
Ett annat mått på ett vattendrags status är det biologiska livet. Förutom att vara Sveriges vattenrikaste vattendrag är Göta älv sannolikt också det vattendrag i Sverige där flest fiskarter har påträffats. I en inventering som gjordes år 2001 konstaterades att hela 37 av Sveriges 59 sötvattensarter finns i Göta älv. 

Även Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) kontrollerar regelbundet vattenkvaliteten i Göta älv och dess biflöden. Dessutom genomför GÄVVF en rad specialundersökningar av bottenfaunan, sediment, vattenmossa med mera. 

Göteborgs Stad är också med i Mölndalsåns vattenråd som verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan för att skapa samsyn och få helhetsperspektiv på vattenresurserna i Mölndalsåns avrinningsområde.