Råvatten från Göta älv

Råvattnet, som vi tillverkar dricksvatten av, kommer ända från Trysils fjäll i Norge. Innan vattnet når din kran så har det färdats genom Vänern och Göta älv och genomgått många kvalitetskontroller. Men älven påverkas av industrier, vägar och jordbruk längs hela älvdalen, och vi önskar ett bättre vattenskydd.

Göta älv är Sveriges vattenrikaste vattendrag. Medelflödet i älven är ungefär en halv miljon liter per sekund. Vi använder drygt två kubikmeter per sekund för dricksvattenproduktion.

För att få fram ett bra dricksvatten behövs bra råvatten. Sju mätstationer längs Göta älv gör att Göteborg har bra koll på vattnets kvalitet hela vägen från Vänern. Ett nära och gott samarbete med kommuner, industrier och andra verksamheter säkrar kvaliteten.

Delsjöarna är vattenmagasin

Råvattenintaget ligger i höjd med Alelyckans vattenverk i Lärjeholm. Där tar vi in älvvattnet och bereder det till dricksvatten i Alelyckans vattenverk eller pumpar det genom tunnlar till Delsjöarna och vidare till Lackarebäcks vattenverk. Delsjöarna är Göteborgs råvattenmagasin, och vid behov kan vattnet ledas tillbaka till Alelyckans vattenverk. Det händer när råvattnet i Göta älv av någon anledning inte håller samma kvalitet som vattnet i Delsjöarna.
För att öka säkerheten ytterligare är Rådasjön reserv för reserven.

Älven behöver bättre vattenskydd

Råvattnet för att framställa Göteborgs dricksvatten hämtas från Göta älv som är Sveriges vattenrikaste älv. Men älven är starkt påverkat av mänsklig aktivitet: längs dess flöde ligger industrier, vägar och jordbruk som alla påverkar älvens vatten i högre eller mindre grad. Tyvärr har Göta älv som råvattentäkt inte det skydd som vi skulle önska, så därför har vi i Göteborgs Stad arbetat mycket med beredskapen för hur vi ska agera när oönskade saker händer.

Vi har ett välutvecklat samarbete med verksamheterna uppströms älven – kommuner, industrier, räddningstjänst med flera – vilket gör att vi snabbt får veta när det händer saker längs med älvdalen som kan påverka råvattenkvaliteten. Via vårt samarbete och samverkan inom bland annat Göta älvs vattenvårdsförbund och med hjälp av våra sju mätstationer utefter älven har vi en omfattande övervakning av vattenkvaliteten. Vi har tillgång till informationen i mätstationerna online, dygnet runt, och detta ger oss en god bild av läget och gör att vi kan bemöta händelser som kan vara till skada för vattnet.

När kvaliteten på älvens vatten är sämre än den ska vara för att vi ska kunna använda det till att göra dricksvatten, kan vi välja att inte använda Göta älv som vattentäkt. Då använder vi i stället vattnet från Delsjöarna, som vi sin tur förser med vatten från Göta älv när vattnet därifrån är utan anmärkning. Som ett led i att leverera säkert dricksvatten till göteborgarna stänger vi vårt råvattenintag från Göta älv flera gånger i veckan, när vattnet inte håller den kvalitet som vi önskar.

Vi kan inte hålla intaget stängt hur långa perioder som helst. Därför behöver vi fortsätta att arbeta med riskminimering och förebyggande insatser längs Göta älv. Det är lika viktigt att se till att kvaliteten på älvens vatten inte försämras, som att hålla hög kvalitet på de åtgärder vi gör för att möta oönskade händelser.

Vi har goda rutiner och effektiva avhjälpande åtgärder, så på kort sikt kan göteborgarna känna sig trygga med sitt dricksvatten; på lång sikt behöver Göta älvs vatten få ett bättre skydd och bli mindre utsatt för mänsklig påverkan.

Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Göta älv- och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Gävso) sträcker sig över sex kommuner utmed älven. Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg. Här hittar du allt om vattenskyddsområde Gävso 

Det är Miljöförvaltningen som har ansvar för tillsynen av vattenskyddsområdet.

Undrar du något om Gävsö kontaktar du Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00.

Vi utreder om vi ska ta vatten från sjön Mjörn

Lerums kommun och Göteborgs stad kommer tillsammans att utreda planerat råvattenuttag för dricksvattenproduktion från sjön Mjörn. Det gör vi för att kunna möta behovet av framtida utbyggnad och förtätning, och för utmaningar som klimatpåverkan.