Var ligger VA-ledningarna?

Ledningskollen har koll på var stadens VA-ledningar finns.

Ledningsanvisning för privatpersoner

Vill du veta var VA-ledningarna du söker ligger ska du gå in på Ledningskollen. Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området. Ange att du vill ha ledningsanvisning så kontaktar ledningsägarna dig. Antingen får du en karta över ledningarna eller så kommer ledningsägaren och märker ut ledningarna på plats.

Kretslopp och vatten märker inte ut ledningarna på plats utan skickar en karta i PDF-format där det framgår var VA-ledningarna ansluter till din fastighet.

Kretslopp och vatten har i regel inga ledningar på privat tomtmark. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningar till och med en halv meter utanför fastighetsgränsen. Dessa kan vara redovisade i fastighetens bygglov. Vänd dig till stadsbyggnadskontorets kundservice för mer information.

Ledningsanvisning för företagare

Lägesinformation för konsulter, projektörer eller entreprenad hittar du här.