Ansök om dispens för slamtömning

Vill du ha glesare tömning av din brunn eller tank måste du söka dispens, det vill säga undantag från regeln, hos miljöförvaltningen. Det ska du också göra om du vill få dispens för att själv ta hand om slam eller latrin, eller för att själv ta hand om material från fosforfälla.

Glesare slamtömning

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du få längre tid mellan hämtningarna för till exempel:

  • sluten tank i en- och tvåpersonershushåll med små mängder avloppsvatten.
  • slam från slamavskiljare och minireningsverk om det gäller små mängder slam.

Gör så här

Ansökan om dispens för glesare slamtömning av
sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk

Fyll i blanketten, skriv under och skicka den till miljöförvaltningen.
Adress finns i blanketten.

Eget omhändertagande av slam

Du kan få dispens för eget omhändertagande av slam eller latrin på den egna fastigheten om du kan kompostera det utan att omgivningen störs.  

Om slamsugning och slamtömning

Gör så här

Ansökan om dispens för eget omhändertag av slam eller latrin

Fyll i blanketten och skriv under den. Du ska även skicka med en karta som visar:

  • Vattenbrunnar inom 20 meter från komposten
  • Placering av komposten
  • Spridningsytor för nedmyllande av färdigkomposterat material
  • Spridningsytor för spridning av urin.

Skicka blankett och karta till miljöförvaltningen. Adress finns i blanketten.

Eget omhändertagande av material från fosforfälla

Du kan få dispens för att själv ta hand om material från fosforfälla om du kan kompostera det på fastigheten eller på närliggande jordbruksfastighet utan att omgivningen störs.

Gör så här

Ansökan om dispens för eget omhändertag av fosforfälla

Fyll i blanketten, skriv under och skicka den till miljöförvaltningen.
Adress finns i blanketten.

Avgift

Miljöförvaltningen tar ut en avgift per timme för att handlägga din ansökan. Aktuell timavgift finns på sidan Avgifter för miljötillsyn. Handläggningen brukar ta två timmar.