Eget vatten och avlopp

När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala vatten- och avloppssystemet behöver du själv ordna en avloppsanläggning som renar avloppsvatten från din fastighet. Det finns många olika sätt att lösa avloppsreningen på. För att få anlägga en egen avloppsanläggning behöver du tillstånd för detta från miljöförvaltningen.

Egen brunn – vattenkvalitet

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar du själv för att vattnet har bra kvalitet. Om en förening tar vatten från en gemensam brunn, samt om brunnsvattnet används för offentligt eller kommersiellt syfte, måste brunnen vara registrerad hos miljöförvaltningen.

Ansök om tillstånd för eget avlopp

För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett ansluten måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till anläggningen.

Krav på eget avlopp

Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening.

Tillstånd för förmultningstoalett

För att installera förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering behöver du söka tillstånd från miljöförvaltningen.