Eget vatten och avlopp

När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala vatten- och avloppssystemet behöver du själv ordna en avloppsanläggning som renar avloppsvatten från din fastighet. Det finns många olika sätt att lösa avloppsreningen på. För att få anlägga en egen avloppsanläggning behöver du tillstånd för detta från miljöförvaltningen.

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn ansvarar du själv för att vattnet har bra kvalitet. Är ni en förening som tar vatten från en gemensam brunn måste brunnen vara registrerad hos miljöförvaltningen.

För att få anlägga en egen avloppsanläggning med vattentoalett ansluten måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen. Inom särskilt känsliga områden krävs tillstånd även om bara bad-, disk- och tvättvatten släpps ut till anläggningen. Om vattentoalett inte ska kopplas till anläggningen behöver du bara göra en anmälan.

Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav på rening.

För att installera förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering behöver du söka tillstånd från miljöförvaltningen.