Dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverket som beslutar om vilka gränsvärden som gäller. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har råd för hur du kan förbereda dig på eventuell akut vattenbrist.

Större delen av året är kvaliteten på dricksvattnet i Göteborg högre än vad Livsmedelsverket kräver. Under varma somrar kan dock vattentemperaturen ibland överstiga gränsvärdet som är 20 °C. Detta beror på att råvattnet kommer från ytvattnet som värms upp vid hög lufttemperatur. Eftersom dricksvatten smakar bäst väl kylt är ett tips att sommartid hälla upp vattnet i en karaff och ställa in i kylskåpet en stund.

Har ditt vatten varit avstängt, på grund av till exempel ledningsarbete, ska du alltid spola ur kranen tills vattnet är klart och kallt innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Vi har ett omfattande provtagningsprogram

Kretslopp och vatten har tillsammans med Miljöförvaltningen i Göteborg tagit fram ett provtagningsprogram som är mer omfattande än Livsmedelsverket kräver. Provtagningsprogrammet säkerställer både kvaliteten på råvattnet från Göta älv och Delsjöarna, dricksvattnet som produceras i Göteborgs två vattenverk och dricksvattnet ute i rörnätet och i göteborgarnas kranar.

Detta egenkontrollprogram kompletteras med en offentlig kontroll på ledningsnätet som görs av Miljöförvaltningen och Kretslopp och vattens driftkontroll.

Mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska analyser görs av Kretslopp och vattens ackrediterade laboratorium.

Här kan du läsa vad livsmedelsverket skriver om dricksvatten. Där får du reda på hur du förvarar vatten i dunkar och behållare när du måste lagra det, och hur du gör när du rekommenderas att koka ditt dricksvatten.

Dricksvattnet i Göteborg har följande värden:

  • Mjukt. Vattenhårdheten är cirka 20-24 mg Ca/l eller 2,7-3,3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att man kan använda den lägsta doseringen vid disk och tvätt.
  • pH-värde på cirka 8,0.
  • Alkaliniteten är på cirka 1,0 mmol/l (cirka 60 mg/l).
  • Låg järnhalt, mindre än 0,01 mg/l. För att minska risken för rost i rörnätet tillsätts kalk och kolsyra vid vattenverken, vilket ökar vattnets förmåga att stå emot försurning (alkalinitet).
  • Låg klorhalt, 0,05-0,25 mg/l. För att bakterier inte ska trivas i vattnet tillsätts klor i låg dos på vattenverken. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverken och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet. I takt med den förbättrade råvattenkvaliteten har också klordoseringen kunnat minskas.
  • Låg aluminiumhalt, mindre än 0,02 mg/l. I vattenverken tillsätts aluminium för att underlätta avskiljning av partiklar. Aluminiumet och partiklarna hamnar så småningom i det slam som skrapas bort från botten av bassängerna i vattenverken. Aluminiumhalten i det färdiga dricksvattnet är lägre än i det inkommande råvattnet.
  • Låg fluoridhalt, mindre än 0,1 mg/l. Måttliga halter av fluorid (under gränsvärdet för dricksvatten 1,5 mg/l) skyddar dina tänder. Men marginalerna är små. Det krävs inte mycket mer fluorid för effekten ska bli den motsatta.
  • Fritt från skadliga mikroorganismer.
  • Mycket låg PFAS-halt. PFAS finns i miljön och kan förorena mat och dricksvatten. I Göta älv är halterna av PFAS låga och de minskar ytterligare i vattenverken. Det svenska gränsvärdet för PFAS4 innebär betydligt hårdare krav än det europeiska dricksvattendirektivet. Dricksvattnet i Göteborg uppfyller de kommande hårdare kraven och analyseras återkommande för att säkerställa kvaliteten. För dig som vill läsa mer om PFAS rekommenderar vi livsmedelsverkets hemsida.


Statistik för år 2021

Statistik distribuerat dricksvatten år 2021

Statistik Göta Älv, Lärjeholm, år 2021

Statistik råvatten och dricksvatten vid vattenverk år 2021

Statistik för januari till och med augusti 2022

Distribuerat dricksvatten januari till augusti 2022

Vattenkvalitet vid Lärjeholm januari till augusti 2022

Råvatten och dricksvatten vid vattenverken januari till augusti 2022

Låt kranvattnet spola ett tag innan du dricker det

Tänk på att öppna kallvattenkranen och låta vattnet spola en kort stund, tills du känner att vattnet har en låg och jämn temperatur, innan du dricker det eller använder det i matlagning.

Vattenledningarna i huset kan vara långa, och vattnet kan ha stått stilla i dem länge. Det senaste vattnet som spolats genom dem kan ha varit varmvatten, och när varmvattnet passerar rören så fälls lite koppar och ibland nickel ut i vattnet.  Därför ska du aldrig dricka varmvatten eller använda det i matlagningen.

Fällningarna följer med ut genom kranen eller stannar i rören närmast kranen. Det blir det vattnet som blir det första som kommer när du öppnar kranen nästa gång. Därför ska du alltid låta kranen spola tills du känner att vattnet har en låg och jämn temperatur, och inte är missfärgat.

Fällningarna kan också göra så att filter i hushållsmaskiner  tvättmaskin; diskmaskin; espressomaskin  kopplade till vattenledningen kan sätta igen, så undvik att använda dem medan vattnet är missfärgat. Se till att alltid först spola genom dina vanliga vattenkranar, vid till exempel handfat och diskho, innan du använder hushållsmaskiner kopplade till dricksvattnet.

Vi tar alltid två prover på kranvattnet

När vi på Kretslopp och vatten tar prover på vattnet från kranar i hemmen eller verksamheter måste vi enligt EU-direktivet för livsmedel ta prov på det första vattnet som kommer när vi öppnar kranen. Det kan då innehålla fällningar som till exempel lösts ut av varmvattnet och kan därför bedömas som otjänligt, det vill säga att det inte får drickas eller användas i matlagning. Som rutin tar vi sedan också ett prov efter det att vattnet fått spola ett tag, och det visar nästan undantagslöst att vattnet är tjänligt, det vill säga utan anmärkning och därmed godkänt som dricksvatten.

Fastighetsägaren ansvarar för ledningarna i huset

Är vattnet otjänligt informerar vi omedelbart Miljöförvaltningen och den som använder vattnet eller bor på provtagningsstället. Alla avvikelser i vattenkvaliteten som kan ha uppstått i fastigheten meddelar vi till Miljöförvaltningen och till fastighetsägaren – din värd, din bostadsrättsförening eller det allmänägda eller privata fastighetsbolag du hyr av – som är den som har ansvaret för vattenledningarna i fastigheten. Är det fråga om en villa eller ett radhus där du själv är ägaren har du själv ansvar för vattenledningarna i din fastighet.

Kretslopp och vatten ansvarar för det allmänna vattennätet

Skulle vi upptäcka att något är fel med vattnet undersöker vi alltid intilliggande fastigheter och ledningar för att vara säkra på vad som orsakar felet. Ligger felet i de delar av vattenledningssystemet som vi har ansvar för, ser vi till att åtgärda det så snabbt som över huvud taget är möjligt. Vårt ansvar sträcker sig fram till förbindelsepunkten, det vill säga den punkt vid tomtgränsen där det allmänna vattenledningssystemet kopplas samman med den enskilda fastigheten, vanligen en halv meter utanför fastighetens tomtgräns.

Dricksvattnet hälsosamt och rent

Har du vid enstaka tillfällen tagit dricksvatten utan att spola ur kranen först behöver du inte vara orolig. Det är däremot direkt olämpligt att under flera års tid använda vatten med höga halter av metall, och därför rekommenderar vi alltid att du spolar ur kranen innan du dricker ditt vatten.

Tänk på att inte slösa med varmvattnet för det krävs mycket energi att värma upp det.

Vid normala förhållanden har vi ingen brist på vatten i Göteborg. Men vid hög belastning – ofta morgon och kväll på arbetsdagar – eller vid driftstörningar kan det vara bra att vara sparsam även med kallvattnet. Det finns ändå ingen anledning att slösa, eftersom det förbrukar en energi och kemikalier att producera dricksvatten.

Tillgång till vatten i kris

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig på eventuell akut vattenbrist.

Om du undrar något

Har du frågor om dricksvattnets kvalitet kan du kontakta laboratoriet på Kretslopp och vatten, 031-368 70 60, vardagar 9.00–11.30.

Har du klagomål på dricksvattnet kan du kontakta Kretslopp och vattens driftcentral, 031-368 27 00, val "2".