Vad är dagvatten?

Regn, snö och hagel påverkar våra vattendrag och kan bidra till föroreningar. Det finns olika sätt att minska flödet och föroreningarna till vattendragen.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I en tätbebyggd stad som Göteborg med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller avloppsledningar till avloppsreningsverket eller direkt ut till närmsta vattendrag.

Risker

Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut i våra vattendrag vilket kan påverka växt- och djurlivet. Översvämning är ett annat problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd. Därför är det viktigt att vi har beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Åtgärder för att minska problem

En åtgärd för att minska föroreningarna och bromsa flödet till vattendragen är att bygga dagvattendammar. Ett sådant exempel är dammarna vid Järnbrottsmotet i Göteborg som tar emot dagvatten från bland annat Flatås och Högsbo. I Saltholmen finns ett exempel på infiltration i liten skala där vattnet från parkeringsplatsen tränger ner i marken.


Dagvattendamm vid Järnbrottsmotet. Foto: Anne Lundgren


Lokal infiltration på parkeringsplatsen vid Saltholmen. Foto: Anne Lundgren

Regnrabatter bromsar upp vattenflödet så att avloppsnätet inte blir överfullt när det kommer mycket vatten. Då minskar översvämningsrisken. Föroreningar fastnar också i regnrabatten, som fungerar som ett filter. Läs mer om regnrabatter här.

Är du intresserad och vill veta mer om dagvattenhantering eller hur ansvaret är fördelat mellan enskilda fastighetsägare och kommunen kan du läsa Dagvattenhandboken, som är en handbok för kommunal planering och förvaltning.

Förberedelser för skyfall

Göteborg har ett utsatt läge ur ett översväm­ningsperspektiv. I framtiden förväntas proble­men öka på grund av stigande havsnivåer, ökade regnmängder och ökade flöden i vattendrag. För att minska riskerna utvecklar Göteborg strategier för hur framtidens och dagens översvämningsrisker ska hanteras.

Det unika med ett skyfall, jämfört med översvämningar i anslutning till hav och vattendrag, är att de kan inträffa var som helst. Som ett första steg i arbetet med skyfallshantering har en kartläggning gjorts över hela Göteborg som visar hur staden påverkas av stora regnmängder under kort tid. Med hjälp av kartor kan man se hur stort utrymme nödvändiga skyfallsåtgärder kräver. På sidan "Vatten i Göteborg" kan du se vad som händer vid skyfall, höga flöden i vattendrag och höga havsvattenstånd.

Vill du läsa mer om hur Göteborg förbereder sig för att kunna ta emot stora regnmängder kan du läsa "Göteborg när det regnar" som är en inspirationsbok för god dagvattenhantering. Boken är framtagen av Göteborgs Stad inför 400-årjubileet 2021. Målgruppen för boken är i första hand de som planerar, projekterar och bygger inom staden.

Tvätta inte bilen på gatan eller i naturen

Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Tvätta din bil i en biltvättanläggning: automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till Ryaverket. Läs mer om biltvätt här.

Regler för dig som ska bygga

När du söker bygglov för en ny byggnad eller större tillbyggnad ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Hantera dagvatten vid bygglov

Regler för dig som driver en verksamhet

Dagvatten förorenas av utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. För att minska spridning av föroreningar till vattendragen bör dagvatten renas så nära föroreningskällan som möjligt. Här kan du som är företagare eller driver en verksamhet läsa mer om vad som krävs av dig vid rening av dagvatten.

Frågor och svar

  • Får man tvätta bilen på gatan?

    Svaret på frågan är i praktiken nej. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. 

    Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det innehåller föroreningar som metaller, oljerester och kemikalier från bilvårdsmedel. Om det förorenade vattnet hamnar i dagvattenledningarna leds det i de allra flesta fall orenat ut till närmsta vattendrag.

    Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till Ryaverket.

    Tvätta inte bilen på gatan