Dagvattenhandboken - så här gör vi!

När det gäller dagvatten i stadsplanering är det mycket viktigt att tänka på hur det ska hanteras redan i planeringsskedet för att förbättra miljön och minska risken för översvämningar. Att rätta till i efterhand är alltid dyrare än att planera rätt från början.

Syftet med denna handbok är att dels vara ett stöd för personer som planerar för dagvatten eller förvaltar och sköter befintliga vattendrag/anläggningar som tar emot dagvatten, dels visa hur ansvaret fördelas mellan det allmänna och enskilda fastighetsägare för nya områden när det gäller dagvatten.

Klimatförändringarna ger ytterligare incitament för att planera rätt från början. Med ökade havsnivåer, mer nederbörd och ökade flöden i Göta älv, står Göteborg inför stora utmaningar när det gäller att planera rätt för dagvattnet. Och om vi planerar rätt tillsammans kan vi få ett dagvattensystem i Göteborg som är robust, självbetalande och som skyddar miljön från påfrestningar från olika föroreningar.

Den här handboken fokuserar på dagvatten i planprocessen och självklart finns det andra aspekter att ta hänsyn till också, men det viktiga är att få in dagvattenfrågorna tidigt i planprocessen och att ta dem på allvar.

Dagvattenhandboken

Handboken består av tre delar. I den första delen beskrivs arbetsgången inom kommunens förvaltningar vid den fysiska planeringen från översiktsplan, via detaljplan, till enskilda bygglov. Här framgår det också vem som ansvarar för de olika delmomenten som arbetet med ett planförslag består av, samt vilka kontakter mellan kommunens förvaltningar och externa som är nödvändiga i en planprocess.

I andra delen beskrivs ansvarsfrågor för avledning av dagvatten, skötsel av anläggningar och tillsyn.

Den tredje delen är en uppslagsdel med fakta som är bra att känna till för den som hanterar dagvattenfrågor i fysisk planering.

I slutet av handboken finns checklistor som med fördel kan användas vid handläggning av planer.