Så arbetar Göteborgs Stad med dagvatten och skyfall

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt för att hantera och rena dagvatten och att rusta Göteborg för skyfall. Vattnet behöver ta plats i stadsplaneringen.

Hantera dagvatten

Det är viktigt att planera för dagvattnet tidigt när nya områden byggs. Att rätta till i efterhand är alltid dyrare än att planera rätt från början. Klimatförändringarna innebär dessutom att planeringen blir ännu viktigare. Med ökade havsnivåer, mer nederbörd och ökade flöden i Göta Älv står Göteborg inför stora utmaningar när det gäller att planera rätt för dagvattnet. Om vi planerar rätt tillsammans kan vi få ett dagvattensystem som är robust och som skyddar miljön från olika föroreningar.

Minska föroreningar

När regnvattnet når mark- eller takytor kan det smutsas ned med föroreningar från exempelvis trafik eller industri. Om föroreningarna når våra vattendrag kan det påverka växt- och djurlivet. För att begränsa föroreningarna har Göteborgs Stad tagit fram riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till våra vattendrag och dagvattenledningar. Utöver det finns reningskrav för dagvatten som är en sammanställning av kraven och förslag på hur vi ska göra för att nå dem.

Dagvattenlösningar

En åtgärd för att minska föroreningarna och bromsa flödet till vattendragen är att bygga dagvattendammar. Ett sådant exempel är dammarna vid Järnbrottsmotet i Göteborg som tar emot dagvatten från bland annat Flatås och Högsbo. I Saltholmen finns ett exempel på infiltration i liten skala där vattnet från parkeringsplatsen tränger ner i marken.


Dagvattendamm vid Järnbrottsmotet. Foto: Anne Lundgren


Lokal infiltration på parkeringsplatsen vid Saltholmen. Foto: Anne Lundgren

Rusta Göteborg för skyfall

Göteborg, där det ligger nära det öppna havet och med stora centrala partier nära havsytan, är känsligt för vädrets makter. Att det även regnar mycket här har säkert heller inte undgått någon. Klimatförändringarna gör dessutom att vi kan vänta oss både stigande havsnivåer och kraftigare, våldsamma regn. För att minska konsekvenserna av klimatförändringarna utvecklar därför Göteborgs Stad strategier och metoder att möta dessa risker.

I Göteborgs Stad förbereder vi för att börja bygga skyfallsanläggningar genom att ta reda på hur mycket vatten som kommer vid extrema regn och vart det tar vägen. Vi tar också reda på vilka följder skyfall får för samhällsviktiga funktioner som sjukvård, skolor och räddningstjänst, och vi utvecklar metoder och rutiner för att stödja arbetet med klimatanpassning.

Sju av stadens förvaltningar skrev 2021 under en överenskommelse om skyfall. Överenskommelsen ska tydliggöra organisation, finansiering och ansvarsfördelningen av skyfallsarbetet i Göteborg. 

Här kan du läsa skyfallsöverenskommelsen

Skyfallsanläggningar

När det behövs föreslår Kretslopp och vatten skyfallsåtgärder i de planer för ny bebyggelse som Stadsbyggnadskontoret tar fram. Det är en utmaning att hitta platser som kan översvämmas säkert utan att de utgör någon fara för människor eller egendom i en tätbebyggd och växande stad som Göteborg. Eftersom det tar flera år innan planerna realiseras har bara enstaka skyfallsanläggningar hunnit byggas än.

Staden kan också bygga skyfallsanläggningar i ett område utan att ny bebyggelse planeras. Ett exempel på det är den anläggning som planeras intill Östra sjukhuset.

En skyfallsanläggning kan till exempel utformas som en kombinerad skyfallsled och skyfallsyta. Den leder större flöden genom ett bostadsområde samtidigt som dess yta fångar upp och håller kvar regnvattnet ett tag så att det inte skadar byggnader längre ned. Skyfallsanläggningar kan också byggas så att marken kan användas till annat, exempelvis en fotbollsplan eller en park, när det inte regnar.

Vi är många som konkurrerar om plats

Där det redan finns bebyggelse är det svårt för oss att hitta plats för de anläggningar vi vill bygga. Enligt lag kan vi inte gå in på privat mark utan medverkan eller tillåtelse från ägaren. Vi kan heller inte finansiera anläggningar utanför kommunens ansvarsområde, som exempelvis för polisen, sjukhus, fastighetsbolag eller Trafikverket.

På kommunens egen mark konkurrerar även andra om platsen; Det måste också finnas utrymme för elledningar, fjärrvärme och bredband.

Se vad som händer vid skyfall

webbplatsen Vatten i Göteborg kan du se vad som händer vid skyfall, höga flöden i vattendrag och höga havsvattenstånd. Där kan du också se vilka åtgärder vi föreslår för att minska riskerna som är kopplade till översvämningar.