Planprocessen för dagvatten och skyfall

Här kan du som arbetar som konsult tillsammans med Kretslopp och vatten (KoV) se hur planeringsprocessen för dagvatten- och skyfallshantering i staden ser ut. De huvudsakliga momenten presenteras i kronologisk ordning med länkar till information du behöver.

Här hittar du en guide till dagvatten- och skyfallsarbetet i planprocess, byggande och drift. Målet är att det ska vara lättare för dig att förstå din del av helheten. Här finns också alla nödvändiga stöd- och styrdokument samlade på samma ställe. Tidslinjen för stadsutvecklingsprocessen beskrivs även på Stadsutveckling Göteborg. Information som är kopplat till Göteborgs stads arbete med uppdatering av dagvattenhandboken finns på sidan Dagvatten och skyfall i stadsplaneringen.

Planbesked

Kretslopp och vatten (avdelningen för stadsutveckling, stadsbyggnadsenheten SUS) yttrar sig om planen, vid behov efter avstämning med andra enheter inom Kretslopp och vatten. 

Startmöte

Planläggning kan initieras genom beslut i kommunen som identifierat behov av detaljplan över ett område. Alternativt kan en privat markägare som vill utföra en åtgärd ansöka om planbesked. Kommunfullmäktige beslutar därefter om planuppdrag och då påbörjar förvaltningen arbetet med detaljplan. Ett vanligt inslag tidigt i processen är ett startmöte där synpunkter inhämtas bland annat från förvaltningar internt i kommunen. I detta skede görs vanligen ingen fördjupad dagvattenutredning men en översiktligt förutsättningsstudie bör tas fram som belyser grundläggande frågor. Är platsen lämplig att bygga på utifrån ett dagvattenperspektiv? Kan dagvatten hanteras hållbart? 

Här inleds arbetet för Kretslopp och vattens (KoV:s) del med att Stadsbyggnadsenheten (SUS) representerar KoV och lämnar besked till Stadsbyggnadskontoret (SBK) om att en dagvatten- och skyfallsutredning är nödvändig.

Inför samråd

Processledare normalt förfarande

Efter startmötet beställer SBK:s plansamordnare de utredningar som behövs för planarbetet. Eftersom KoV enligt sitt reglemente har uppgiften att samordna kommunens arbete med dagvatten och skyfall ska SBK kontakta KoV med en förfrågan om dagvatten- och skyfallsutredning.  

Dagvatten och skyfallsutredningen är anpassad efter bla Länsstyrelsens prövningsgrunder. Utredningen ska ge svar på de frågor som behöver vara utredda för att bedöma om planen är genomförbar. Dagvatten och skyfallsutredningens sammanfattning ska kunna användas till planbeskrivningen.  

Enheten för dagvatten och skyfall på KoV gör en bedömning om vilken omfattning utredningen behöver ha. Faktorer som exempelvis planens yta, planerad exploatering och naturliga förutsättningar gällande recipient och komplexitet i skyfallshantering påverkar utredningsbehovet. En del utredningar görs bäst stegvis för att resultaten från olika utredningar ska kunna ligga till grund för vidare planering.

Den del av utredningen som är nödvändig för planarbetet kan inte bekostas av VA-taxan. SBK och KoV enas om utredningens omfattning och KoV ersätts för arbetsinsatsen med pengar från plantaxan.

Om KoV själva inte har personalresurser att genomföra utredningarna utförs arbetet av konsult, men det är fortfarande KoV som samordnar arbetet.

Mall för dagvatten och skyfallsutredning ska nyttjas oberoende om utredningen görs internt eller utförs av konsult.

Länkar och stöddokument att nyttja i utredningar:

Processledare exploatörsdrivna planer

I exploatörsdrivna planer handlar exploatören själv upp konsult och ser till att nödvändiga utredningar genomförs. KoV har tagit fram ett stöddokument; Checklista för dagvatten- och skyfallshantering för att säkerställa att inga viktiga aspekter tappas bort i utredningarna. Den ersätter utredningsmallen för exploatörsdrivna planer. 

Samråd

När ett förslag till detaljplan tagits fram genomförs ett samråd i syfte att inhämta synpunkter från allmänheten, myndigheter och organisationer med flera som är berörda. Alla som så önskar kan lämna synpunkter på planförslaget under samrådstiden. Dagvattenutredningen innehåller nu förslag på hantering av dagvatten inom planområdet och den svarar på vad som är nödvändigt att genomföra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering.  I samrådsskedet yttrar sig KoV om planen. Samrådsyttrande skrivs av stadsbyggnadsenheten som vid behov tar hjälp av enheten för dagvatten och skyfall.

Inför granskning

Om det har skett större ändringar i planen, eller om man bedömde att det var lämpligt att dela upp utredningen och bara genomförde förstudie inför samråd kan utredningen kompletteras eller färdigställas i det här skedet. Utredningsmallen och andra tillämpliga stöddokument ska nyttjas även i den här fasen. 

Granskning

I granskningsskedet yttrar sig KoV om planen. Granskningsyttrande skrivs av stadsbyggnadsenheten som vid behov tar hjälp av enheten för dagvatten och skyfall.

Förprojektering och Projektering

När utredningsarbetet är klart ska föreslagna anläggningar på allmän platsmark projekteras. Personal från KoV bör finnas med vid projektering av dagvatten- eller skyfallsanläggningar på allmän plats, antingen som projektledare eller som stöttande specialistfunktion.

En förprojektering kan behöva göras inför genomförande av detaljplanen. Om förprojektering görs ska även dagvattenanläggning ingå och hänsyn tas till dagvattenutredningens förslag. Förprojekteringen avser i första hand anläggningar på allmän plats som förvaltas av kommunen. Kvartersmark är dock ofta en betydande del av planområdet och privata dagvattenanläggningar samordnas om möjligt i detta skede med allmänna dagvattenanläggningar. 

Projektering av dagvattenanläggning bygger på dagvattenutredningen och den eventuella förprojektering som är gjord.  

Till hjälp i stadens projekt finns KoV:s projekteringsmanual och på stadens hemsida Teknisk handbok finns typritningar för ett antal anläggningar för dagvattenhantering.

Byggledning och drift

För att anläggningarna ska kunna ge önskad effekt måste de utföras och driftas så att planerad funktion bibehålls över tid. Vid behov av att göra avsteg från projekteringen ska ansvarig byggledare säkerställa att inte funktionerna för fördröjning och/eller rening försämras. Vid behov ska personal inom dagvatten- och skyfallsenheten frågas om råd.

Vid överlämning till driftspersonalen ska en driftsinstruktion finnas klar.