Gör plats för vattnet – Flerbostadshus och verksamheter

Det finns många sätt att göra plats för vattnet på innergårdar, parkeringsplatser och andra stora ytor. Det finns också stora möjligheter med att använda dagvattnet, till exempel till bevattning.

Genom att ta hand om dagvattnet på den egna fastigheten minskar riskerna för översvämning, utemiljöerna blir bättre och attraktivare samtidigt som du bidrar till ett hållbart byggande.

Här får du tips på både små och stora saker du kan göra. Du får också råd om hur du kan skydda huset med tekniska lösningar som bakvattenstopp och pumpar.


Foto: Lo Birgersson

Checklista

 • Kontrollera att stuprör och dräneringsledningar fungerar som de ska. Det är viktigt att se att allt är kopplat rätt.
 • Se till att ventiler, källarfönster, garagenerfarter och källartrappor är skyddade så att inget ytvatten kan rinna in i fastigheten.
 • Ta fram ritningar på fastighetens VA-ledningar, både gamla och nya, också yttre ledningar med brunnar.
 • Finns det planritning över gården med till exempel växter, plattor och höjder inritade så ta fram dem också.
 • Har fastigheten haft problem med fukt i källaren? Anlita en fastighetsbesiktigare som gör en besiktning av källarplanen.
 • Misstänker du att ledningarna har problem, anlita en firma som kan spola och filma dem. Spara dokumentation av detta.
 • Avvattna hårda ytor

  Vattnet från hårdgjorda ytor, till exempel asfalt eller tät sten, kan ledas till växtlighet som kan ta upp vattnet, istället för att ledas till en brunn.


  Foto: Lo Birgersson

  Rabatten kan vara lite nedsänkt, eller så kan du göra en öppning i kantstenen så att vattnet kan rinna in.

  Så här skapar du en nedsänkt regnrabatt

  Låt gräset ta hand om vattnet

  Det går lika bra att avvattna hårda ytor till en gräsmatta som till en rabatt. Extra bra blir det om gräset är skålformat, som på bilden, ett så kallat svackdike.


  Foto: Lo Birgersson

  Så här skapar du ett svackdike

 • Fördröj vattnet från stuprören

  Många ledningssystem är hårt belastade och som fastighetsägare kan du hjälpa till och avlasta ledningsnätet genom att fördröja takvattnet som kommer via stuprören innan det rinner ner i ledningssystemet.

  Fördröjning kan ske genom att leda vattnet via rännor till planteringar eller andra fördröjningsytor, gräsmattor till exempel. Det kan också ledas från stupröret till en plantering längs fasaden.


  Foto: Lo Birgersson

  Regnbäddskruka

  En upphöjd regnrabatt som står nedanför stupröret fördröjer vattnet i växtjorden och släpper ut det i långsam takt via ett rör i botten. Från röret kan vattnet rinna ut i en ränna eller på en gräsmatta. Ha gärna lite extra plats högst upp i "krukan" där vattnet kan fördröjas vid kraftiga regn.

  På pdf:en ser du vilka material som behövs och hur de ska användas. Ladda ner och använd som underlag, den funkar också bra att lämna vidare om det är en konsultfirma som ska göra jobbet.

  Så här bygger du en upphöjd regnrabatt steg för steg-instruktion

 • Gröna utemiljöer

  Gröna utemiljöer bidrar förutom till en bättre vattenhantering också till bättre och mer attraktiva boende- eller vistelsemiljöer. De visar också på vilja till ett hållbart byggande.

  F
  Foto: Lo Birgersson

  Ett enkelt sätt att bidra till en bättre vattenhantering är att inte skapa upphöjda rabatter utan istället låta vattnet från hårdgjorda ytor rinna till planteringarna. Läs mer under rubriken Avvattna hårda ytor. 

 • Gröna tak

  Gröna tak både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från taket vilket minskar belastningen på stadens dagvattensystem. Det leder i sin tur till minskad risk för översvämning när det regnar riktigt mycket.

  Förutom att fördröja regn bidrar gröna tak till ökad biologisk mångfald. De hjälper till också till med viss temperaturreglering tack vare sina isolerande egenskaper. Ytterligare en fördel är att det fungerar bullerdämpande, en aspekt som är extra viktig i stadsmiljöer.

  Hur mycket vatten som taket kan ta upp beror på hur tjock växtbädden är. Det finns numera flera olika lösningar som är särskilt utformande för att drastiskt minska avrinningen vid skyfall.

  Sök på Gröna tak på nätet för ytterligare information.

 • Inspiration och instruktion

  Vi har tagit fram instruktioner med utförande- och materialspecifikationer till sex olika lösningar som är funktionella och relativt enkla att genomföra. De fungerar var för sig eller tillsammans, de specifika förutsättningarna på fastigheten avgör. De åtgärder vi visar är dränerande överbyggnad för både cykel- och bilparkering, stenkista, svackdike, nedsänkt regnrabatt, upphöjd regnrabatt.

  Instruktionerna funkar bra som inspiration i planeringsstadiet. Visa dem gärna för de konsulter och trädgårdsanläggare ni funderar på att anlita, de utgör ett bra diskussionsunderlag. De kan också lämnas som underlag till konsulter, anläggare eller andra som du anlitar för att utföra arbetet. 

  På länkarna nedan hittar du alla instruktioner som nedladdningsbara pdf:er.

  Ladda ner instruktion för stenkista

  Ladda ner instruktion för svackdike

  Ladda ner instruktion för dränerande överbyggnad för cykelparkering

  Ladda ner instruktion för dränerande överbyggnad för bilparkering

  Ladda ner instruktion för nedsänkt regnrabatt

  Ladda ner instruktion för upphöjd regnrabatt

 • Kapa det gamla stupröret

  Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet. Proppa igen med en propp i rätt dimension från byggvaruhus. Du kan också krama ihop en pappersboll och pressa ner i röret och sen hälla i betong så att det svämmar över kanten. Det är viktigt att det blir helt tätt så att inget kan komma varken upp eller ner i röret. Fäst en utkastare på mynningen till det avsågade stupröret och led bort vattnet via ränndalsplattor, till en regnvattentunna eller på annat sätt.


  Så här kapar du stupröret steg för steg-instruktion

 • Pumpar, brunnar och stopp

  Vid väldigt kraftiga regn och skyfall kan det kommunala ledningsnätet bli fullt och det finns då risk för baktryck. Det innebär att vatten kan tryckas in från ledningsnätet i gatan och orsaka översvämning i källare via golvbrunnar. Ett sätt att skydda sig är att installera någon typ av bakvattenstopp. Detta stänger automatiskt då det finns risk för baktryck och förhindrar vatten från att tryckas in i fastigheten.


  Foto: VA Syd

  Bakvattenstopp, bakstopp, backventil — kärt barn har många namn, men funktionen är densamma.

  Bakvattenstopp

  För flerfamiljshus är det vanligast att placera bakvattenstoppet i fastighetens källare. Bakvattenstoppet ska vara utrustat med pump som kan pumpa ut spillvattnet även när ventilen är stängd. Är regnvattnet anslutet till samma ledning måste pumpen vara dimensionerad för att även klara detta vatten. Pumpa alltid källardränering för att förhindra dämning kring huset.

  Tänk på att bakvattenstoppet ska vara godkänt för fekalier. Ett bakvattenstopp kräver regelbunden tillsyn, följ tillverkarens skötselinstruktioner. Ett dåligt skött bakstopp ger i värsta fall inte något översvämningsskydd.

  Pump för dräneringsvatten

  Källardränering bör alltid pumpas för att undvika att vatten dämmer upp i dräneringsledningarna runt huset.

  Pump för avloppsvatten

  Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet från källarplanet. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen. Tänk på att pumpen ska vara godkänd för fekalier.

 • Ränndal

  En ränndal är en ränna av något slag som sluttar från huset och leder bort vattnet från stuprörets utkastare. Det är viktigt att vattnet inte stannar vid huset, utan kan rinna bort fritt.

  Skålade plattor, så kallade ränndalsplattor, finns i olika utföranden hos de flesta grusterminaler och byggvaruhus. Du behöver inte använda just ränndalsplattor, du kan till exempel använda en bit hängränna eller mura en egen ränna av tegel. Se till att avståndet mellan utkastaren och ränndalen inte är mer än fem centimeter. Då minskar du risken för att vattnet stänker upp på husväggen.


  Foto: VA Syd

  Hur lång ska en ränndal vara?

  Ränndalen bör sträcka sig två meter, tre om det finns källare, från husväggen. Tänk på att marken måste luta ut från husgrunden. Om den inte lutar tillräckligt kan du höja den inne vid stupröret så att ränndalen får en lutning på ungefär fem centimeter per meter.

  Så här gör du en ränndal steg för steg-instruktion

 • Regnrabatt

  En regnrabatt är en nedsänkt rabatt som är anpassad för att kunna ta emot vatten. Dit kan du leda vattnet från ett stuprör. Smart och hållbart!

  Regnrabatten är uppbyggd av en dränerande växtjord. Nedsänkningen gör att vatten kan samlas ovanför planteringen och sedan långsamt sippra ner i marken. Du kan leda vattnet till en regnrabatt både via till exempel ränndalsplattor och via rör under marken. Se till att marken runt omkring lutar från huset.

  Så här gör du en nedsänkt regnrabatt steg för steg-instruktion


  Foto: Lo Birgersson

  En upphöjd regnrabatt i en ”kruka” som står nedanför stupröret fördröjer vattnet i växtjorden och släpper ut i det långsam takt via ett rör i botten. Från röret kan vattnet rinna ut i en ränna eller på en gräsmatta. Ha gärna lite extra plats högst upp i krukan där vattnet kan fördröjas vid kraftiga regn.

  På pdf:en ser du vilka material som behövs och hur de ska användas. Ladda ner och använd som underlag, den funkar också bra att lämna vidare om det är en konsultfirma som ska göra jobbet.

  Så här gör du en upphöjd regnrabatt steg för steg-instruktion

  Lämpliga växter i regnrabatten

  Växterna du planterar ska klara av både våta och torra perioder. En regnrabatt är namnet till trots oftast torr, så plantera inga växter som kräver ständig väta.

  En regnrabatt kallas ibland för regnbädd, raingarden, biofilter eller regnträdgård, bra att veta om du letar information på nätet.

  Lista på växter som passar i en regnrabatt

 • Så få hårda ytor som möjligt

  En bra grundregel är att ha så lite hårda ytor som möjligt i trädgården. Då kan regnet sippra ner i marken och sugas upp av gräs och växter.

  Där du ändå vill eller behöver ha hård mark kan du använda genomsläppliga material som grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar så att regnvattnet kan sippra ner genom beläggningen. För att en genomsläpplig beläggning ska fungera optimalt ska underbyggnaden vara gjord för att tåla vatten och vara uppbyggd av material som bidrar till bra infiltration. Använd till exempel makadam, det skapar små luftrum mellan stenarna samtidigt som det är stabilt.

  Små betongplattor finns i många olika modeller och varianter, du kan söka på internet eller prata med en grusterminal eller annan handlare som säljer dem. Vitsen är att de bildar en hård yta men ändå låter gräs och småväxter komma upp emellan och vatten sippra ner.


  Foto: Anne Lundgren

  Öppna, breda fogar mellan plattorna

  Ge vattnet möjlighet att rinna ner mellan plattorna genom att ha öppna, breda fogar. Under plattorna kan du använda makadam, det skapar små luftrum mellan stenarna samtidigt som det är stabilt.

 • Smarta hårda ytor

  En bra grundregel är att ha så lite hårda ytor som möjligt. Där det ändå behövs hårdgjord mark kan man använda genomsläppliga material som grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar så att regnvattnet kan infiltrera ner genom beläggningen.


  Foto: Anne Lundgren

  Instruktion Överbyggd bilparkering

  Instruktion Överbyggd cykelparkering

  Material som infiltrerar

  För att en genomsläpplig beläggning ska fungera optimalt ska underbyggnaden vara gjord för att tåla vatten och vara uppbyggd av material som bidrar till bra infiltration.

  Läs mer under rubriken Avvattna hårda ytor

 • Stenkista

  Om du vill hantera vattnet från dina stuprör under marken så kan en stenkista eller dagvattenkassetter vara en bra idé. Vattnet fördröjs då i stenkistan eller kassetten och sipprar sakta vidare därifrån. Du kan gärna plantera gräs eller mindre växter ovanpå din stenkista eller dina kassetter.

  Instruktion för stenkista

  På pdf:en ser du vilka material som behövs och hur de ska användas. Ladda ner och använd som underlag, den funkar också bra att lämna vidare om det är en konsultfirma som ska göra jobbet.

  Instruktion för stenkista

  Leda vattnet ovan eller under mark?

  Du kan leda vattnet till stenkistan både ovan mark och via en ledning under marken. Om du leder vattnet via en ledning är det bra om den passerar en brunn med sandfång för att förhindra att löv och skräp kommer in i anläggningen.