Detta är dagvatten och skyfall

Regn och smältvatten kallas dagvatten när det rinner av från vägar och byggnader. När det regnar mycket kraftigt under en kort period kallas det skyfall. Skyfall är ovanliga men beräknas bli vanligare i och med klimatförändringarna.


Foto: Lo Birgersson

Dagvatten

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållanden tränger större delen av vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I en tätbebyggd stad som Göteborg med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller avloppsledningar till avloppsreningsverket eller direkt ut till närmsta vattendrag.

För att inte dagvattnet ska orsaka översvämningar eller skador behöver det ledas bort antingen genom ledningar under mark eller genom så kallade öppna system. För att inte dagvattnet ska riskera att förorena våra vattendrag måste det ibland också renas innan det släpps ut.

Du som bor i Göteborg kan också bidra till bättre dagvattenkvalitet genom att exempelvis inte tvätta bilen på gatan och inte slänga skräp i rännstensbrunnar. Är du fastighetsägare finns det ytterligare saker du kan göra för att ta hand om ditt regnvatten.

Vatten tar plats men om det inte finns plats i våra ledningar eller i öppna system så kan det leda till översvämningar. Översvämningarna kan i sin tur leda till källaröversvämningar, att vissa vägar inte går att använda eller att andra skador uppstår. Här kan du läsa om hur du kan skydda din fastighet mot källaröversvämningar.

Skyfall

Skyfall kallas de regn som är väldigt kraftiga. SMHI:s
definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Som jämförelse kan nämnas att det normalt regnar mellan 40 och 90 mm i Göteborg under en hel månad. Nästan alla skyfall sker på sommaren då luften är varm. Skyfall inträffar dock väldigt sällan.

Det finns risk för skyfall redan idag, men forskning visar att skyfall kommer bli vanligare i och med klimatförändringarna. Att skyfall och översvämningar uppstår är inte ett problem i sig. Problemen uppstår när vattnet skadar byggnader och vägar, men också hindrar trafik. Därför gäller det att leda vattnet till platser där det inte gör så stor skada.