Ansvar för hantering av skyfall och dagvatten

Ansvaret för att skydda Göteborg mot översvämningar ligger både på kommunen och på enskilda fastighetsägare.


Foto: Frida Winter

Ansvar för hantering av dagvatten

Kommunen är ansvarig för det kommunala vatten- och avloppsnätet som ska klara att ta hand om normala regn (regn med en återkomsttid på tio år). Det ingår i vatten- och avloppsavgiften som fastighetsägaren betalar till Kretslopp och vatten. Om kommunens system inte skulle klara det kan fastighetsägaren kräva skadestånd. Här kan du anmäla skada vatten och avlopp

Som fastighetsägare har du ansvar för ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnaden. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Här kan du få tips och råd på åtgärder för att hantera dagvatten vid din fastighet.

Ansvar för hantering av skyfall

Fastighetsägaren har ansvar för att skydda sin egen fastighet mot översvämningar som orsakas av regn med en återkomsttid på över tio år, vilket även innefattar skyfall. Här kan du se om ditt område blir översvämmat vid ett skyfall och här kan du läsa om hur du kan skydda din fastighet mot källaröversvämning.

När det byggs nytt ska kommunen se till att det är säkert ur ett klimatperspektiv. Det innebär bland annat att se till att marken är lämplig utifrån risker för översvämning, ras, skred och erosion. Kommunen ska också värdera och minska risken för klimatrelaterade skador på den redan byggda staden.