Dagvatten och skyfall

I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag. När vattnet rinner av på marken kallas det dagvatten. Kraftiga regn, när det regnar mer än normalt, kallas skyfall. För att minska risken för översvämningar och föroreningar i våra vattendrag behöver vi hjälpas åt.

Detta är dagvatten och skyfall

Regn och smältvatten kallas dagvatten när det rinner av från vägar och byggnader. När det regnar mycket kraftigt under en kort period kallas det skyfall. Skyfall är ovanliga men beräknas bli vanligare i och med klimatförändringarna.

Hur påverkas ditt område av ett skyfall?

Se en karta över hur ett skyfall skulle kunna påverka olika delar av Göteborg.

Skydda dig mot källaröversvämning

När det regnar mycket och vattnet inte hinner rinna undan kan det leda till källaröversvämning. Du som fastighetsägare kan skydda dig mot källaröversvämningar på olika sätt.

Anmäl skada vid översvämning

Om du har drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Här kan du anmäla skadan. Här får du också råd om vad du ska göra vid källaröversvämning.

Så arbetar Göteborgs Stad med dagvatten och skyfall

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt för att hantera och rena dagvatten och att rusta Göteborg för skyfall. Vattnet behöver ta plats i stadsplaneringen.

Ansvar för hantering av skyfall och dagvatten

Ansvaret för att skydda Göteborg mot översvämningar ligger både på kommunen och på enskilda fastighetsägare.

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Rain Gothenburg

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad.

Dagvatten och skyfall i stadsplaneringen

När det gäller dagvatten och skyfall i stadsplanering är det mycket viktigt att tänka på hur det ska hanteras redan i planeringsskedet för att förbättra miljön och minska risken för översvämningar. Att rätta till i efterhand är alltid dyrare än att planera rätt från början.

Planprocessen för dagvatten och skyfall

Här kan du som arbetar som konsult tillsammans med Kretslopp och vatten (KoV) se hur planeringsprocessen för dagvatten- och skyfallshantering i staden ser ut. De huvudsakliga momenten presenteras i kronologisk ordning med länkar till information du behöver.