Dagvatten

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I en tätbebyggd stad som Göteborg rinner vattnet på marken via diken eller avloppsledningar till avloppsreningsverket eller direkt ut till närmsta vattendrag.

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Vad är dagvatten?

Regn, snö och hagel påverkar våra vattendrag och kan bidra till föroreningar. Det finns olika sätt att minska flödet och föroreningarna till vattendragen.

Regnrabatt minskar översvämningsrisken

I takt med att klimatet ändras ökar risken för översvämning. Skyfall, i kombination med att tak och asfalterade ytor inte kan ta upp allt vatten, blir problem. Vattnet har ingenstans att ta vägen och avloppssystemet klarar inte att svälja för mycket regn på en gång. Regnrabatter, även kallade regnträdgårdar, kan vara en del av lösningen.

Dagvatten och skyfall - så här gör vi!

När det gäller dagvatten och skyfall i stadsplanering är det mycket viktigt att tänka på hur det ska hanteras redan i planeringsskedet för att förbättra miljön och minska risken för översvämningar. Att rätta till i efterhand är alltid dyrare än att planera rätt från början.

Rain Gothenburg

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad.

Planprocessen för dagvatten och skyfall

Här kan du som arbetar som konsult tillsammans med Kretslopp och vatten (KoV) se hur planeringsprocessen för dagvatten- och skyfallshantering i staden ser ut. De huvudsakliga momenten presenteras i kronologisk ordning med länkar till information du behöver.