Vad är avloppsvatten?

För att samhället ska fungera och vi ska hålla oss friska är det viktigt att vårt avlopp leds bort och renas på ett miljövänligt sätt.

Avloppsvatten

är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Kretslopp och vatten ansvarar för att leda avloppsvattnet till rening eller till sjöar och vattendrag på ett miljöriktigt sätt. Avloppsledningsnätet i Göteborg, med olika typer av ledningar och tunnlar, är totalt cirka 250 mil långt.

Spillvatten

är vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen. Bad-, disk- och tvättvatten kallas även BDT.

Dagvatten

är nederbörds- och smältvatten.

Dräneringsvatten

är vatten som leds bort från marken, till exempel under byggnader eller från åkermark.