Orenat avloppsvatten

Ibland händer det att avloppsvatten rinner ut orenat från Göteborgs Stads avloppsnät. Om det inte beror på en läcka kan det vara för att våra rör inte kunnat svälja allt avloppsvatten på grund av till exempel kraftiga regn – dagvatten – som översvämmat systemet. Här kan du läsa om sådana aktuella fall.

Utsläpp av avloppsvatten vid Otterbäcken

(Uppdaterat 2020-06-11)

Vad har hänt?

Vid några kraftigare regn har avloppssystemet som är vad vi kallar ett separerat system – avloppsledningarna från toaletter, tvätt och disk är skilda från dagvattenledningar – inte kunnat svälja de vattenmängder som kommit eftersom dagvatten kommit in i systemet. För att det inte ska bli översvämning i husen i området har ett nödutlopp släppt ifrån sig det överflödiga avloppsvattnet, som orenat runnit ut i mynningen på Otterbäcken som har sitt utlopp i Askimsviken.

När släpper ett nödutlopp ifrån sig avloppsvatten?

Det gör det i samband med kraftiga regn och när det är mycket vatten i marken. Då har stora mängder vatten trängt in i ledningarna och även i de fastigheter som av olika anledningar sannolikt är felkopplade på avloppsnätet. När detta händer är avloppsvattnet kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Varifrån kommer vattnet som nödutloppet släpper ifrån sig?

Det kommer i huvudsak från villahushåll sydost om Askimsbadet.

Varför har vi inte uppmärksammat detta tidigare?

Det var en väldigt blöt vinter 2019/2020, med mycket nederbörd som gjort att nödutloppen släppt ifrån sig mycket vatten. Vi har inte noterat samma stora mängd nödavledning under exempelvis 2018.  

Vi borde naturligtvis ha sett detta tidigare och är glada att göteborgarna har uppmärksammat oss på problemet. Vi håller nu bättre koll på nödutloppspunkter i det separerade systemet och ska lösa det akuta problemet vid Otterbäcken.

Det är svårt att mäta avloppsvatten, men mycket har hänt under de senaste fem–tio åren, och vi har bättre möjligheter att mäta idag och vi arbetar med detta. Skulle det hända att nödavledning sker i området idag, larmas vår driftavdelning automatiskt.

Varför lades nödutloppet där det ligger?

Detta nödutlopp är kopplat till pumpstationen som ligger längre norrut, närmare Askimsviken, som byggdes för att nödutloppet inte skulle släppa ifrån sig överskottsvatten nära badområdet. Mycket av avloppsnätet i Askimsområdet är gammalt, och byggt enligt helt andra regler än idag. Även om vi lyckats få ner nödavledningen kraftigt under de senaste 20 åren har vi dessvärre ännu inte fått bukt med allt vatten som kommer in i systemet. Vi prioriterar nu arbetet med tillskottsvatten i detta området.

Kan man byta ut de gamla avloppssystemen?

Ja, det kan man, och det gör vi kontinuerligt på ett så rationellt sätt som möjligt. Vi gör det i samband med våra andra planerade arbeten, eller passar på där vi har problem. Det kan också vara så att det görs helt andra byggarbeten i stadens regi som gör att vi kommer åt att bygga om våra system.

Tyvärr har vi inte resurser att byta allt på en gång, och det skulle också innebära att vi var tvungna att lägga en massa andra arbeten, som att bygga ut vatten och avlopp i nya områden och avstå från att underhålla och reparera i gamla, åt sidan under en väldigt lång tid.

Finns det fler ställen vi inte har koll på och som vi borde ha koll på?

Det finns cirka 60 ställen med nödutlopp i spillvattenätet som vi inte har automatisk övervakning på, men vi besöker dessa minst fyra gånger per år för att se till dem. Däremot är våra omkring 250 pumpstationer som pumpar avloppsvatten från lågt belägna områden till en nivå där det kan rinna med hjälp av tyngdkraften och som alla har ett nödutlopp, ständigt övervakade.

Vad händer nu?

Vi ska på sikt försöka lösa frågan om hur vi ska mäta och övervaka alla nödutlopp. Vi kommer också att arbeta fram en lösning för att minska nödavledningen av avloppsvatten i Otterbäcken.

Är det OK att bada eller kan man få i sig virus och annat?

Direkt efter att ett nödutlopp har släppt ifrån sig överfödet påverkas badvattenkvaliteten. Men det vattnet sprids åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet.

Här kan du läsa om vattenkvaliteten på Göteborgs badplatser