Vatten- och avloppstaxa

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads aktuella VA-taxa.

Det vatten du får ur kranen kostar tre öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp.

Så här fungerar vatten- och avloppstaxan

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 16 kronor per kubikmeter (1000 liter) med moms och medräknat avgiften för avloppet. I snitt använder en göteborgare 170 liter vatten per dygn. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

VA-brukningsavgifter 2019

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2018

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare har varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Uppdelningen innebär att du som kund enbart kommer att betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Läs mer om dagvattentaxan här.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Brukningsavgifter

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. Läser du själv av din mätare får du en rabatt på 100 kr exklusive moms per mätare och år (125 kr inklusive moms).

Rörlig avgift Kronor/kubikmeter med moms

Kronor/kubikmeter utan moms

Dricksvatten 7,58 6,07
Spillvatten 7,92 6,34
Dricksvatten och Spillvatten 15,50 12,41

Fast avgift

För småhusfastighet betalar du en fast avgift enligt ”småhus qn 2,5” i tabellen nedan. Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet.

Mätarstorlek
Årsavgift kr/mätare
Dricksvatten Spillvatten Dricks- och spillvatten
utan moms med moms utan moms med moms utan moms med moms
Småhus 1 048 1 310 880 1 100 1 928 2 410
qn 2,5 2 512 3 140 2 112 2 640 4 624 5 780
qn 6 6 032 7 540 5 064 6 330 11 096 13 870
qn 10 10 052 12 565 8 436 10 545 18 488 23 110
Dn 50 12 564 15 705 10 544 13 180 23 108 28 885
Dn 80 32 160 40 200 26 996 33 745 59 156 73 945
Dn 100 48 244 60 305 40 496 50 620 88 740 110 425
Dn 150 108 044 135 055 90 696 113 370 198 370 248 425
Självavläsnings-rabatt 100 - - - 100 -

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt "småhus" i tabell nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.

Servisdimension Årsavgift kr/servisledning
Utan moms Med moms
Småhus 1 224 1 530
0–160 mm 4 900 6 125
175–180 mm 6 292 7 865
200 mm 7 696 9 620
215–225 mm 11 020 13 775
250 mm 11 720 14 650
300–315 mm 19 596 24 495
350 mm 26 672 33 340
375–380 mm 30 620 38 275
400 mm 34 840 43 550
450 mm 44 092 55 115
500 mm 54 432 68 040
600 mm 78 384 97 980
800 mm 139 352 174 190
1 000 mm 217 736 272 170
1 200 mm 313 540 391 925
2 000 mm 870 940 1 088 675

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen, och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta kostar det 1:57 kr per kvadratmeter.
För ej hårdgjord yta kostar det 0:58 kr per kvadratmeter.

Fast avgift för vattenmätare i brunn

Mätarstorlek
Årsavgift kr/mätare
utan moms med moms
Småhus 459 573
qn 2,5 459 573
qn 6, qn 10 918 1 147
Dn 50, Dn 80, Dn 100 1 377 1 721

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för merkostnader i samband med byte av mätaren.

Andra avgifter

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd av Kretslopp och vatten, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina skyldigheter i något avseende, får fastighetsägaren betala för detta till Kretslopp och vatten enligt tabellen nedan.

Åtgärd
Nedtagning och uppsättning av vattenmätare på kundens begäran: utan moms med moms
Qn 2,5, Qn 6, Qn 10
Dn 50
Sommarmätare
840
1 894
1 327

1 050
2 368
1 659

Kontroll av vattenmätare på kundensbegäran, mätaren felfri: utan moms med moms

Qn 2,5, Qn 6, Qn 10
Dn 50, Dn 80
Dn 100 och större

1 380
1 429
3 381
1 725
1 786
4 226
Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare: utan moms med moms

Qn 2,5
Qn 6
Qn 10
Dn 50

1 236
1 481
1 846
4 050

1 545
1 851
2 308
5 063
Förkommen vattenmätare: utan moms med moms
Qn 2,5
Qn 6
Qn 10
Dn 50
387
572
995
4 348
484
715
1 244
5 435
Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning av vattenmätare 535 669
Avgift för pulsmätare 567 kr/år 709 kr/år
Avstängning och påsläpp av vatten på kundens begäran: utan moms med moms
Helgfri måndag-fredag 7.30-16.00 1 070 1 338
Övrig tid 1 712 2 140
Hyra av vattenmätare, kr/dag: utan moms med moms

Qn 2,5
Qn 6
Qn 10
Dn 50
Dn 80
Dn 100
Dn150

3,10
4,23
5,67
14,28
16,69
23,06
34,61
3,88
5,29
7,09
17,85
20,86
28,83
43,26

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift.
En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet. Tomtyteavgiften och förbindelsepunktsavgiften speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.

VA-anläggningsavgifter taxa 2019

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2018

Servisavgift

Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt, normalt en var för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten, i samband med utbyggnad av ledningsnät. Etableringsavgiften tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet. Om servisledningen är längre än normalt kostar det extra för den sträcka som överstiger 10 meter.

Servisavgift utan moms med moms
Småhus 69 300 86 625
Övrig fastighet 108 572 135 715
Schaktöppning för småhus 34 652 43 315
Schaktöppning för övrig fastighet 57 752 72 190
Småhus, lång servis, kr/m för sträcka över 10 meter 6 932 8 665
Övrig fastighet, lång servis, kr/m för sträcka över 10 meter 10 892 13 615

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten

Förbindelseavgift (kr/mätare)
Mätarstorlek exkl. moms inkl. moms
Småhus qn 2,5 41 580 51 975
qn 2,5 108 572 135 715
qn 6 261 032 326 290
qn 10 435 436 544 296
DN 50 544 004 680 005
DN 80 1 392 932 1 741 165
DN 100 2 089 396 2 611 745
över DN 100 Särskild utredning Särskild utredning

Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, förbindelsepunktsavgift enligt ”småhus” i tabell nedan. Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension.

Förbindelsepunktsavgift Exklusive moms Inklusive moms
Småhus 9 240 11 550
150 mm / 160 mm 36 960 46 200
200 mm 58 904 73 630
215 mm / 225 mm 85 472 106 840
250 mm 88 936 111 170
300 mm / 315 mm 147 840 184 800
400 mm 262 188 327 735
500 mm 410 024 512 530

Tomtyteavgift

Avgiften gäller småhusfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. Avgiften är 59 kr/m² tomtyta utan moms, och 73:75 kr/m² med moms.

VA-bestämmelser som pdf

Bestämmelser som gäller vatten- och avlopp i Göteborg hittar du i pdf-dokumenten nedan.

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar i det kommunala VA-nätet, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig för sms vid störningar

Ska du flytta?

Här gör du flyttanmälan och ändrar samtidigt både ditt avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang.