Vatten- och avloppstaxa

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads VA-taxa för år 2022. År 2021:s taxa finns i pdf-form.

Rabatt för att lämna vattenmätarställning tas bort 2023

5 december 2022

Tidigare har du som lämnat vattenmätarställning fått 100 kronors avdrag på fakturan en gång om året. Denna rabatt tas bort från och med 2023. På sikt ska alla vattenmätare bytas till digitala vattenmätare som läses av automatiskt. Tills de digitala vattenmätarna är på plats är det viktigt att du fortsätter att lämna mätarställning för att du ska betala rätt pris för vattnet.

Läs mer om rabatten som tas bort och att lämna vattenmätarställning här.

Det vatten du får ur kranen kostar tre öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp. Här kan du läsa mer om vad som ingår i avgiften som du betalar.

Så här fungerar vatten- och avloppstaxan

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 16 kronor per kubikmeter (1000 liter) med moms och medräknat avgiften för avloppet. I snitt använder en göteborgare 170 liter vatten per dygn. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

VA-brukningsavgifter 2021

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2022

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare har varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Uppdelningen innebär att du som kund enbart kommer att betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Läs mer om dagvattentaxan här.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Brukningsavgifter

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. Läser du själv av din mätare får du en rabatt på 100 kr exklusive moms per mätare och år (125 kr inklusive moms). 

Om vi har monterat en radiomätare (en digital vattenmätare) får du ingen självavläsningsrabatt för den. Dessa mätare läser vi på Kretslopp och vatten av själva.

Mätarstorlek

 

Kronor per kubikmeter och år

Utan moms

Med moms

Dricksvatten

7,56

9,45

Spillvatten

7,94

9,93

Fast avgift

För småhusfastighet betalar du en fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet.

Mätarstorlek

Dricksvatten

Spillvatten

Kronor per mätare och år

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Småhus

1 219

1 524

1 033

 1 291

qn 2,5

2 927

3 659

2 482

3 103

qn 6

7 026

8 783

5 957

7 446

qn 10

11 709

14 637

9 928

12 410

DN 50

14 637

18 296

12 410

15 513

DN 80

37 467

46 834

31 766

39 707

DN 100

56 203

70 253

47 651

59 563

DN 150

125 867

157 333

106 715

133 394

Självavläsningsrabatt

100

 -

 -

 -


Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt "småhus" i tabell nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.

Servisdimension dagvatten

 

Kronor per servisanslutning och år

Utan moms

Med moms

Småhus

1 606

2 008

0–160 mm

6 420

8 025

175–180 mm

8 249

10 311

200 mm

10 089

12 611

215–225 mm

14 450

18 063

250 mm

15 363

19 204

300–315 mm

25 689

32 111

350 mm

34 963

43 704

375–380 mm

40 135

50 169

400 mm

45 665

57 081

450 mm

57 798

72 247

500 mm

71 354

89 192

600 mm

102 748

128 434

800 mm

182 664

228 330

1 000 mm

285 415

356 769

1 200 mm

410 997

513 747

2 000 mm

1 141 654

1 427 068


Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen, och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta kostar det 1,96 kr utan moms per kvadratmeter.
För ej hårdgjord yta kostar det 0,73 kr utan moms per kvadratmeter.

Fast avgift för vattenmätare i brunn

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för merkostnader i samband med byte av mätaren. Du betalar för varje brunn du har och om det finns flera mätare  samma brunn får du betala för den största mätaren.

Mätarstorlek

 

Kronor per mätarbrunn och år

Utan moms

Med moms

Småhus

494

617

qn 2,5

494

617

qn 6, qn 10

987

1 235

DN 50, DN 80, DN 100

1 482

1 852


Andra avgifter

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd av Kretslopp och vatten, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina skyldigheter i något avseende, får fastighetsägaren betala för detta till Kretslopp och vatten enligt tabellen nedan.

Åtgärd

Kronor per åtgärd

 

Utan moms

Med moms

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare på kundens begäran:
qn 2,5, qn 6, qn 10
DN 50
Sommarmätare

891
2 010
1 408

1 114
2 512
1 760

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri:
qn 2,5, qn6, qn 10
DN50, DN 80
DN 100 och större

1 436
2 527
3 518

1 831
3 222
4 485

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid förkommen vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50

 

1 311
1 573
1 959
4 298

 

1 639
1 966
2 448
5 372

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning
av vattenmätare eller åtgärd som rör LTA-pump

568

710

Avgift för pulsmätare

602 kr/år

752 kr/år

Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kunden:
   - helgfri måndag–fredag kl 07.30–16.00
   - övrig tid

1 135
1 817

1 419
2 271

Hyra av vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50
DN 80
DN 100
DN 150

3,29 kr/dag
4,49 kr/dag
6,02 kr/dag
15,16 kr/dag
17,71 kr/dag
24,47 kr/dag
36,73 kr/dag

4,12 kr/dag
5,61 kr/dag
7,52 kr/dag
18,95 kr/dag
22,14 kr/dag
30,59 kr/dag
45,92 kr/dag

Anläggningsavgifter för nya anslutningar

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift.
En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet. Tomtyteavgiften och förbindelsepunktsavgiften speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.

VA-anläggningsavgifter 2021

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2022

Servisavgift

Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt, normalt en var för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten, i samband med utbyggnad av ledningsnät.  Etableringsavgiften tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet. Om servisledningen är längre än normalt kostar det extra för den sträcka som överstiger 10 meter.

Servisavgift

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus och allmän plats

101 000

126 250

Övrig fastighet

158 000

197 500

Schaktöppningsavgift för småhus och allmän plats

50 000

62 500

Schaktöppningsavgift för övrig fastighet

84 000

105 000

Lång servis för småhus, kronor per meter som övberstiger 10 m

10 000

12 500

Lång servis för övrig fastighet och allmän plats,
kronor per meter som överstiger 10 m

16 000

20 000

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten

För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten. Två eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet (qn).

Förbindelsepunktsavgift V/S

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

61 000

76 250

qn 2,5

157 000

196 250

qn 6

379 000

473 750

qn 10

632 000

790 000

DN 50

790 000

987 500

DN 80

2 022 000

2 527 500

DN 100

3 035 000

3 793 750


Förbindelsepunktsavgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, förbindelsepunktsavgift enligt ”småhus” i tabell nedan. Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension.

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar varje småhus förbindelsepunktsavgift för sig, enligt ”Småhus” i tabellen. Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar avgift för ”Övrig fastighet”.

Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Avgiften för större dimensioner än de i tabellen betalas enligt individuell kalkyl.

Förbindelsepunktsavgift D

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

13 000

16 250

150 / 160 mm

54 000

67 500

200 mm

86 000

107 500

215 / 225 mm

124 000

155 000

250 mm

130 000

162 500

300 / 315 mm

215 000

268 750

400 mm

380 000

475 000

500 mm

595 000

743 750


Tomtyteavgift

Avgiften gäller småhusfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. Avgiften är 86 kr/m² tomtyta utan moms, och 107,50 kr/m² med moms.

VA-bestämmelser som pdf

Bestämmelser som gäller vatten- och avlopp i Göteborg hittar du i pdf-dokumenten nedan.

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar i det kommunala VA-nätet, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig för sms vid störningar

Ska du flytta?

Här gör du flyttanmälan och ändrar samtidigt både ditt avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang.