Vatten- och avloppstaxa

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads VA-taxa för år 2021. År 2020:s taxa finns i pdf-form.

Förslag till taxor för 2022 har gått till kommunfullmäktige

28 september 2021

Kretslopp och vattennämnden har lämnat ett förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxa för 2022. Kommunfullmäktige beslutar om det ska godkännas i november. Den nya taxan påverkas bland annat av att kommunen tar över ansvaret för returpapper, höjd skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp.

Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2022

Det vatten du får ur kranen kostar tre öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp. Här kan du läsa mer om vad som ingår i avgiften som du betalar.

Så här fungerar vatten- och avloppstaxan

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 16 kronor per kubikmeter (1000 liter) med moms och medräknat avgiften för avloppet. I snitt använder en göteborgare 170 liter vatten per dygn. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

VA-brukningsavgifter 2021

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2020

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare har varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Uppdelningen innebär att du som kund enbart kommer att betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Läs mer om dagvattentaxan här.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Brukningsavgifter

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. Läser du själv av din mätare får du en rabatt på 100 kr exklusive moms per mätare och år (125 kr inklusive moms). 

Om vi har monterat en radiomätare (en digital vattenmätare) får du ingen självavläsningsrabatt för den. Dessa mätare läser vi på Kretslopp och vatten av själva.

Mätarstorlek

 

Kronor per kubikmeter och år

Utan moms

Med moms

Dricksvatten

6,83

8,54

Spillvatten

7,16

8,95

Dricksvatten och spillvatten

13,99

17,49

Fast avgift

För småhusfastighet betalar du en fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet.

Mätarstorlek

Dricksvatten

Spillvatten

Dricksvatten
och spillvatten

Kronor per mätare och år

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Småhus

1 135

1 419

960

1 200

2 095

2 619

qn 2,5

2 719

3 399

2 303

2 879

5 022

6 278

qn 6

6 530

8 162

5 530

6 912

12 060

15 074

qn 10

10 881

13 601

9 216

11 520

20 097

25 121

DN 50

13 600

17 000

11 519

14 399

25 119

31 399

DN 80

34 821

43 526

29 496

36 870

64 317

80 396

DN 100

52 231

65 289

44 242

55 302

96 473

120 591

DN 150

116 975

146 219

99 083

123 854

216 058

270 073

Självavläsningsrabatt

100

 -

 -

 -

100

 -

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt "småhus" i tabell nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.

Servisdimension

 

Kronor per servisanslutning och år

Utan moms

Med moms

Småhus

1 270

1 588

0 – 160 mm

5 084

6 356

175 – 180 mm

6 530

8 162

200 mm

7 986

9 983

215 – 225 mm

11 439

14 299

250 mm

12 162

15 202

300 – 315 mm

20 334

25 418

350 mm

27 678

34 597

375 – 380 mm

31 773

39 717

400 mm

36 150

45 187

450 mm

45 753

57 191

500 mm

56 484

70 605

600 mm

81 337

101 671

800 mm

144 598

180 748

1 000 mm

225 931

282 414

1 200 mm

325 343

406 678

2 000 mm

903 733

1 129 666

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen, och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta kostar det 2:00 kr per kvadratmeter.
För ej hårdgjord yta kostar det 0:74 kr per kvadratmeter.

Fast avgift för vattenmätare i brunn

Mätarstorlek

 

Kronor per mätarbrunn och år

Utan moms

Med moms

Småhus

484

605

qn 2,5

484

605

qn 6, qn 10

968

1 211

DN 50, DN 80, DN 100

1 453

1 816

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för merkostnader i samband med byte av mätaren.

Andra avgifter

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd av Kretslopp och vatten, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina skyldigheter i något avseende, får fastighetsägaren betala för detta till Kretslopp och vatten enligt tabellen nedan.

Åtgärd

Kronor per åtgärd

 

Utan moms

Med moms

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare på kundens begäran:
qn 2,5, qn 6, qn 10
DN 50
Sommarmätare

874
1 970
1 380

1 092
1 970
1 380

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri:
qn 2,5, qn6, qn 10
DN50, DN 80
DN 100 och större

1 436
2 527
3 518

1 795
3 159
4 397

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid förkommen vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50

 

1 286
1 542
1 920
4 214

 

1 607
1 927
2 400
5 267

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning
av vattenmätare eller åtgärd avseende LTA-pump

557

696

Avgift för pulsmätare

590 kr/år

738 kr/år

Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kund:
   - helgfri måndag – fredag kl 07.30 – 16.00
   - övrig tid

1 113
1 781

1 392
2 226

Hyra av vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50
DN 80
DN 100
DN 150

3,23
4,40
5,90
14,86
17,37
23,99
36,01

4,04
5,50
7,38
18,58
21,71
29,99
45,02


Anläggningsavgifter för nya anslutningar

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift.
En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet. Tomtyteavgiften och förbindelsepunktsavgiften speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.

VA-anläggningsavgifter 2021

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2020

Servisavgift

Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt, normalt en var för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten, i samband med utbyggnad av ledningsnät.  Etableringsavgiften tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet. Om servisledningen är längre än normalt kostar det extra för den sträcka som överstiger 10 meter.

Servisavgift

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

84 000

105 000

Övrig fastighet och Allmän plats

132 000

165 000

Schaktöppningsavgift för Småhus

42 000

52 500

Schaktöppningsavgift för Övrig fastighet och Allmän plats

70 000

87 500

Lång servis för Småhus, kronor per meter överstigande 10 m

8 400

10 500

Lång servis för Övrig fastighet och Allmän plats,
kronor per meter överstigande 10 m

13 200

16 500

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten

För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten. Två eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet (qn).

Förbindelsepunktsavgift V / S

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

51 000

63 750

qn 2,5

131 000

163 750

qn 6

316 000

395 000

qn 10

527 000

658 750

DN 50

658 000

822 500

DN 80

1 685 000

2 106 250

DN 100

2 529 000

3 161 250


Förbindelsepunktsavgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, förbindelsepunktsavgift enligt ”småhus” i tabell nedan. Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension.

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar varje småhus förbindelsepunktsavgift för sig, enligt ”Småhus” i tabellen. Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar avgift för ”Övrig fastighet”.

Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Avgiften för större dimensioner än de i tabellen betalas enligt individuell kalkyl.

Förbindelsepunktsavgift D

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

11 000

13 750

150 / 160 mm

45 000

56 250

200 mm

72 000

90 000

215 / 225 mm

103 000

128 750

250 mm

108 000

135 000

300 / 315 mm

179 000

223 750

400 mm

317 000

396 250

500 mm

496 000

620 000

Tomtyteavgift

Avgiften gäller småhusfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. Avgiften är 72 kr/m² tomtyta utan moms, och 90 kr/m² med moms.

VA-bestämmelser som pdf

Bestämmelser som gäller vatten- och avlopp i Göteborg hittar du i pdf-dokumenten nedan.

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar i det kommunala VA-nätet, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig för sms vid störningar

Ska du flytta?

Här gör du flyttanmälan och ändrar samtidigt både ditt avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang.