Vatten- och avloppstaxa

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads VA-taxa för år 2020.

Se upp för bedragare I VA-verkets namn

25 september 2020

Blir du uppringd av någon som uppger sig arbeta för VA-verket och som erbjuder dig VA-tjänster, som att spola dina avloppsledningar, mot betalning är de bedragare, och då bör du kontakta polisen.

Vi på Kretslopp och vatten (fd VA-verket och Göteborg vatten) ringer inte upp och erbjuder tjänster mot betalning på det sättet. Våra tjänster ingår allmänhet i ditt VA-abonnemang. När vi behöver göra arbete på VA-nätet får du som berörs ett brev av oss i förväg.

Så kan taxan för avfall, vatten och avlopp bli 2021

17 juni 2020

Kretslopp och vatten har lämnat förslag till vatten-, avlopps- och avfallstaxan för 2021. Taxan påverkas bland annat av en ny skatt på att bränna avfall och stora investeringar inom vatten och avlopp.  

Läs mer om förslaget till vatten-, avlopps- och avfallstaxan för 2021

Det vatten du får ur kranen kostar tre öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp. Här kan du läsa mer om vad som ingår i avgiften som du betalar.

Så här fungerar vatten- och avloppstaxan

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 16 kronor per kubikmeter (1000 liter) med moms och medräknat avgiften för avloppet. I snitt använder en göteborgare 170 liter vatten per dygn. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

VA-brukningsavgifter 2019

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2020

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare har varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Uppdelningen innebär att du som kund enbart kommer att betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Läs mer om dagvattentaxan här.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Brukningsavgifter

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar. Läser du själv av din mätare får du en rabatt på 100 kr exklusive moms per mätare och år (125 kr inklusive moms). 

Om vi har monterat en radiomätare (en digital vattenmätare) får du ingen självavläsningsrabatt för den. Dessa mätare läser vi på Kretslopp och vatten av själva.

Mätarstorlek

Kronor per kubikmeter och år


Utan moms

Med moms

Dricksvatten

6,35

7,94

Spillvatten

6,68

8,35

Dricksvatten och spillvatten

13,03

16,29

Fast avgift

För småhusfastighet betalar du en fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet.

Mätarstorlek

Dricksvatten

Spillvatten

Dricksvatten och spillvatten

Kronor per mätare och år

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Småhus

1 073

1 341

910

1 137

1 983

2 478

qn 2,5

2 575

3 219

2 183

2 729

4 758

5 948

qn 6

6 180

7 725

5 239

6 549

11 419

14 274

qn 10

10 300

12 875

8 732

10 915

19 032

23 790

DN 50

12 875

16 094

10 915

13 644

23 790

29 738

DN 80

32 960

41 200

27 942

34 926

60 902

76 126

DN 100

49 440

61 800

41 914

52 392

91 354

114 192

DN 150

110 725

138 407

93 870

117 338

204 595

255 745

Självavläsningsrabatt

100

 -

 -

 -

100

 -

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt "småhus" i tabell nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.


Servisdimension

 

Kronor per servisanslutning och år

Utan moms

Med moms

Småhus

1 171

1 464

0–160 mm

4 687

5 858

175–180 mm

6 020

7525

200 mm

7 362

9 202

215–225 mm

10 545

13 181

250 mm

11 211

14 014

300–315 mm

18 746

23 433

350 mm

25 516

31 895

375–380 mm

29 291

36 614

400 mm

33 328

41 658

450 mm

42 179

52 724

500 mm

52 073

65 092

600 mm

74 985

93 731

800 mm

133 307

166 634

1 000 mm

208 292

260 365

1 200 mm

299 940

374 926

2 000 mm

833 169

1 041 461

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen, och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta kostar det 1:86 kr per kvadratmeter.
För ej hårdgjord yta kostar det 0:69 kr per kvadratmeter.

Fast avgift för vattenmätare i brunn

Mätarstorlek
Årsavgift kr/mätare
utan moms med moms
Småhus 459 573
qn 2,5 459 573
qn 6, qn 10 918 1 147
Dn 50, Dn 80, Dn 100 1 377 1 721

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för merkostnader i samband med byte av mätaren.

Andra avgifter

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd av Kretslopp och vatten, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina skyldigheter i något avseende, får fastighetsägaren betala för detta till Kretslopp och vatten enligt tabellen nedan.

Åtgärd

Kronor per åtgärd

 

Utan moms

Med moms

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare på kundens begäran:
qn 2,5, qn 6, qn 10
DN 50
Sommarmätare


857
1 932
1 353


1 071
2 415
1 692

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri:
qn 2,5, qn6, qn 10
DN50, DN 80
DN 100 och större


1 408
2 477
3 449


1 760
3 097
4 311

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50


1 261
1 512
1 883
4 131


1 576
1 889
2 353
5 164

Ersättning för förkommen vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50

395
584
1 015
4 435

494
730
1 269
5 544

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning av vattenmätare eller åtgärd för LTA-pump

546

682

Avgift för pulsmätare

578 kr/år

723 kr/år

Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kund:
   - helgfri måndag–fredag kl 07.30–16.00
   - övrig tid


1 091
1 746


1 364
2 183

Hyra av vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50
DN 80
DN 100
DN 150


3,17
4,31
5,78
14,57
17,03
23,52
35,31


3,96
5,39
7,23
18,21
21,28
29,40
44,13 

Anläggningsavgifter för nya anslutningar

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift.
En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet. Tomtyteavgiften och förbindelsepunktsavgiften speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.

VA-anläggningsavgifter taxa 2019

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2020

Servisavgift

Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt, normalt en var för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten, i samband med utbyggnad av ledningsnät.  Etableringsavgiften tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet. Om servisledningen är längre än normalt kostar det extra för den sträcka som överstiger 10 meter.

Servisavgift

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

76 000

95 000

Övrig fastighet

120 000

150 000

Schaktöppningsavgift för Småhus

38 000

47 500

Schaktöppningsavgift för Övrig fastighet

64 000

80 000

Lång servis för Småhus, kronor per meter överstigande 10 m

7 600

9 500

Lång servis för Övrig fastighet, kronor per meter överstigande 10 m

12 000

15 000

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten

För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten. Två eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet (qn).

Förbindelsepunktsavgift V/S

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

46 000

57 500

Övrig fastighet, storlek på vattenmätare

 

 

qn 2,5

119 000

148 750

qn 6

287 000

358 750

qn 10

479 000

598 750

DN 50

598 000

747 500

DN 80

1 532 000

1 915 000

DN 100

2 299 000

2 873 750

Anläggningsavgift
Förbindelsepunktsavgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, förbindelsepunktsavgift enligt ”småhus” i tabell nedan. Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension.

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar varje småhus förbindelsepunktsavgift för sig, enligt ”Småhus” i tabellen. Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar avgift för ”Övrig fastighet”.

Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Avgiften för större dimensioner än de i tabellen betalas enligt individuell kalkyl.

Förbindelsepunktsavgift D

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

10 000

12 500

Övriga fastigheter, servisdimension

 

 

150 / 160 mm

41 000

51 250

200 mm

65 000

81 250

215 / 225 mm

94 000

117 500

250 mm

98 000

122 500

300 / 315 mm

163 000

203 750

400 mm

288 000

360 000

500 mm

451 000

563 750

Tomtyteavgift

Avgiften gäller småhusfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. Avgiften är 59 kr/m² tomtyta utan moms, och 73:75 kr/m² med moms.

VA-bestämmelser som pdf

Bestämmelser som gäller vatten- och avlopp i Göteborg hittar du i pdf-dokumenten nedan.

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar i det kommunala VA-nätet, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig för sms vid störningar

Ska du flytta?

Här gör du flyttanmälan och ändrar samtidigt både ditt avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang.