Till sidans huvudinnehåll
Lummig gräsmatta med bänkar i Slottsskogen

Skötsel och renhållning av parker


Parkerna är viktiga mötesplatser och rekreationsområden för både göteborgare och besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga i stadens parker är det viktigt att de sköts på ett ansvarsfullt sätt.

I Göteborg finns cirka 2000 hektar kommunal parkmark. Stadens parker är av olika storlek och karaktär, en del är naturliga grönområden och andra har en mer anlagd parkkaraktär.

Stadsmiljöförvaltningen arbetar för att skapa en ren och snygg stad, utifrån de ekonomiska förutsättningar som förvaltningen har. För att uppnå en grundläggande trivsel och trygghet i parker, naturområden och på badplatser prioriteras skötselåtgärder på platser och ytor som används mest.

Så här håller vi rent

Städning och tömning av papperskorgar sker kontinuerligt i stadens parker. Hur ofta det sker beror på hur mycket parkerna används.

Både sopmaskin, plocktänger och borstar används vid städningen. Under sommarmånaderna spolas också vissa ytor rena.

Ogräsbekämpning utan kemikalier

I Göteborgs Stad används inga kemiska medel för att ta bort ogräs. All ogräsrensning utförs manuellt och på ett sådant sätt att inte jorden förs bort från ytan. Hur ofta ogräsrensning sker varierar beroende på var det växer.

Gräsklippning efter användning

Stadens gräsytor vårdas för att vara slitstarka för olika former av aktiviteter. Samtidigt som de har en estetisk funktion och pryder staden har de också stor betydelse, som helhet, för den biologiska mångfalden.

Hur ofta gräset klipps beror på var de ligger och vad de används till. Gräsytor i parker och vid lekplatser klipps till exempel oftare än gräsytor i trafikmiljö. På många ytor lämnas gräsklippet kvar, när det bryts ner frigörs näringsämnen som återgår till marken. En del gräsytor är slåtterytor och äng som gynnar den biologiska mångfalden. De ger livsrum åt humlor, bin och andra insekter.

Vill du läsa mer om Göteborg Stads arbete med biologisk mångfald? Läs gärna Parker och naturområden - Handbok för ett varierat växt- och djurliv.

Estetiska planteringar för biologisk mångfald

Stadens planteringar är inte bara vackra att titta på, de har också ett stort värde för den biologiska mångfalden. Ytorna sköts så att växterna är i god kondition och att planteringarna har ett högt estetiskt värde.

Buskar för rum, prydnad och skydd

Buskage i parker fungerar som prydnad och rumskapare i stadsmiljön. Samtidigt är buskage också viktiga skyddsmiljöer för fåglar och andra mindre djur. Skötseln av buskage ska se till att de är i god kondition, uppfyller sina funktioner och ibland även skapa ett för arten karaktäristiskt utseende.

Träd i stadsmiljö

Stadens träd har både en estetisk och en rumsskapande funktion. Dessutom har träden en stor betydelse för stadens biologiska mångfald. Skötseln och tillsynen ska skapa säkra träd i god kondition, som uppfyller sin funktion.

Beskärning av träd utförs av fackmän, på ett sådant sätt att den för växten karaktäristiska formen inte förändras.

Liv i död ved

Många organismer är helt beroende av gamla träd eller död ved för fortplantning, föda, skydd eller som livsmiljö. I parker i naturmiljö lämnas därför ofta död ved kvar.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om skötsel och renhållning av parker så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}