Till sidans huvudinnehåll

Miljöregler för fritidsbåtshamnar


Varje fritidsbåtshamn ska ha en handlingsplan för att säkerställa att inga båtar med gamla lager bottenfärg som innehåller tributyltenn (TBT) eller bly finns inom hamnens område. Handlingsplanen ska innehålla information om inventering, mätning och sanering.

Handlingsplan för utfasning av båtar med TBT och bly

Fritidsbåtshamnar ska ha handlingsplaner för att säkerställa att det inte finns några båtar med gamla lager bottenfärg som innehåller tributyltenn (TBT) och bly på verksamhetsområdet. Ett minimikrav är att samtliga båtar i hamnen som är byggda tidigare än 1998 ska kontrolleras avseende innehållet i bottenfärger.

Detta ska handlingsplanen innehålla

Handlingsplanen ska vara tidssatt och ska innehålla:

  • Inventering: Fritidsbåtshamnen behöver uppskatta hur många båtar som behöver mätas. Som minst måste båtar byggda tidigare än 1998 mätas.
  • Mätning: Fritidsbåtshamnen behöver ha en tidssatt plan för när båtarna i föreningen ska mätas. Beskriv vilken metod som kommer att användas för mätning. Det behöver framgå vilka halter av tenn och bly som finns på båtar i föreningen. Resultatet av mätningen ska skickas till miljöförvaltningen.
  • Sanering: Fritidsbåtshamnen behöver ha en tidssatt plan för när sanering av båtskrov med halter över riktvärden senast ska ha skett. Det ska framgå hur sanering av båtar kommer att ske och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. 

Inventering

Förbudet mot att måla båtskrov med TBT-färg kom 1989. Många båtar byggda efter 1998 är CE-märkta med båtens byggår. Därför har miljöförvaltningen i Göteborg gjort bedömningen att det är rimligt att fritidsbåtshamnar som minst mäter båtar byggda 1998 och äldre.

Om det inte finns någon uppgift om båtens byggår ska den mätas.

Mätning av båtar

För att få reda på vilka halter av TBT och bly som finns på skrovet kan man till exempel mäta ett lämpligt antal punkter på båten med hjälp av en XRF-mätare som är kalibrerad för mätning på båtskrov.

Man kan även använda kemisk analys av ackrediterat laboratorium av skrapprov från båtskrovet. Förutom att man får reda på TBT-halten får man även veta vilka halter av bly, koppar och zink som finns i bottenfärgen.

Vid utvärderingen är det viktigt att inte bara titta på medelvärdet utan även titta på resultaten för de uppmätta punkterna var för sig. Båten kan exempelvis ha höga tennhalter på rodret men inget tenn på själva båtskrovet. Det kan ge ett lågt medelvärde för båten men är ändå skäl för sanering av de delar av skrovet där halterna är höga.  

Inför en inventering bör ni samråda med miljöförvaltningen.

Riktvärden

Tenn: Miljöförvaltningen anser att sanering av båtar ska ske om tennhalten är över 100 µg/cm2.

Bly: Det finns ännu inget referensvärde för bly, men eftersom bly inte är tillåtet på grund av att det är mycket giftigt, så är utgångspunkten att blyhaltig färg inte får förekomma på båtskroven.

Skydd vid sanering av bottenfärger  

När man tar bort biocidfärg är det viktigt att göra det på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars kan TBT och andra giftiga ämnen från bottenfärgen spridas till mark, vatten eller bottensediment, eller påverka hälsan negativt för den som utför arbetet.

Även om båten endast är målad med godkända biocidfärger ska man vara försiktig vid sanerings- och underhållsarbeten.  

Varje fritidsbåtshamn har ett ansvar för att säkerställa att sanering sker på ett säkert sätt. Vidta de skyddsåtgärder som beskrivs i Transportstyrelsens rapport. Den innehåller rekommendationer om åtgärder som minskar riskerna vid sanering av bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen:

Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare (Transportstyrelsen)

För träbåtar gäller samma regler och rekommendationer som för plastbåtar vad gäller TBT.  

Rådgör med miljöförvaltningen

Inför sanering: rådgör med miljöförvaltningen.

Ni bör skicka in en redovisning av vilka skyddsåtgärder ni tänker göra.

Möjligheter till bidrag

Det kan finnas möjligheter för föreningar att ansöka om LOVA-bidrag för vissa åtgärder kopplat till sanering. Läs mer om LOVA-bidrag på länsstyrelsens webbplats:  

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Länsstyrelsen Västra Götaland

Bakgrund: Skadliga ämnen och förbjudna färger

Gamla båtbottenfärger kan innehålla skadliga ämnen

Båtbottenfärger innehåller ofta giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Bottenfärg innebär därför en allvarlig miljörisk eftersom giftiga ämnen kan läcka ut eller spridas vid underhållsarbete och skada mark, vatten och bottensediment. Bottenfärger kan också ha negativa effekter på organismer i vattenmiljön och människors hälsa.

Att vara båtägare eller ansvarig för en fritidsbåtshamn innebär därför ett stort ansvar.

Förbjudna färger

Blyföreningar är inte tillåtna i konsumentfärger. Blyföreningar är klassade som cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska.

Tributyltenn (TBT) förbjöds i bottenfärger för fritidsbåtar 1989. Sedan 2008 gäller ett totalförbud mot båtbottenfärger som innehåller TBT på alla fartyg. Förbudet gäller även för tidigare påmålade lager av TBT.

TBT har använts i äldre båtbottenfärger och har långlivade skadliga effekter i vattenmiljön. Det är svårnedbrytbart, hormonstörande och ger skadliga effekter på organismers immunförsvar och reproduktionssystem, även vid mycket låga halter.

Undersökningar visar att TBT fortfarande kommer ut i miljön från bland annat gammal bottenfärg. Båtar som någon gång har målats med färger som innehåller TBT behöver åtgärdas eftersom underliggande färglager kan läcka TBT.

Det är Kemikalieinspektionen som godkänner båtbottenfärger och beslutar om i vilket vattenområde respektive färg får användas.

Förorenade båtuppställningsplatser

När man gör underhållsarbete på båtar målade med giftig färg kan farliga ämnen spridas till omgivningen. Det gör att många båtuppställningsplatser är förorenade.

Sediment vid fritidsbåtshamnar innehåller ofta höga halter av skadliga ämnen. Föroreningarna förekommer främst i det översta markskiktet, 0-5 centimeter.

Båtuppställningsplatser ligger oftast nära vatten. Kombinationen av ytligt belägna föroreningar och närhet till vatten gör att risken är stor att skadliga ämnen sprids till vattnet. Riskerna för människor och miljö i området ökar.

Spolplatta med rening

Alla fritidsbåtshamnar i Göteborg som tar upp och spolar av mer än 50 båtar per säsong ska ha spolplatta med reningsanläggning. I vissa fall krävs detta även vid hamnar som tar upp färre än 50 båtar.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om miljöregler för fritidsbåtshamnar så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}