Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar biblioteket dina personuppgifter


Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktigt för oss. För att du ska känna dig trygg med hur biblioteken i Göteborg behandlar dina uppgifter, vill vi informera dig om hur vi skyddar din integritet.

Centrala begrepp

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter . Även foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till?

När du skaffar ett bibliotekskort på något av stadens folkbibliotek, registrerar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Utöver de personuppgifter du lämnat in, hämtar vi även uppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa dina uppgifter.

Syftet med själva behandlingen är att kunna tillhandahålla de tjänster som ligger inom folkbibliotekens åtaganden gentemot dig såsom utlån av media, användning av våra digitala tjänster, kopiering, trådlöst nätverk, bokning av datorer och appen Biblioteket. Den information som samlas in som en konsekvens av ditt användande av tjänsterna, sparas så länge du har ett giltigt bibliotekskort.

Överföring av personuppgifter

Folkbiblioteken i Göteborgs Stad kan komma att ta hjälp av underleverantörer för att utföra behandlingar, till exempel e-boktjänster och andra digitala tjänster. Om personuppgifter lämnas ut till en underleverantör kommer Kulturförvaltningen, som är informationsägare för våra system, att förbli personuppgiftsansvarig och den behandling som underleverantören genomför kommer att regleras i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att de behandlar uppgifterna på ett korrekt och säkert sätt.

Begäran om utdrag, rättelse och radering

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att begära att:

  • få dina felaktiga personuppgifter rättade
  • vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter
  • behandlingen av dina personuppgifter begränsas
  • utöva din rätt till dataportabilitet (det vill säga rätten att flytta dina personuppgifter)
  • invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Detta görs genom att du kontaktar Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter kan dock begränsas i de fall sekretess gäller eller om uppgifter är arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Du har även rätt att när som helst klaga till Integritetsmyndigheten IMY, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Skydd av din information

De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat tekniska och organisatoriska rutiner och åtgärder för att säkerställa användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och sekretess, allt utifrån de krav som följer av tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Bevarande och gallring

Dina personuppgifter kommer att lagras av Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de här beskrivs. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter kommer att lagras, beaktar vi särskilt de krav på lagringstider som följer av lag, myndighets rekommendation och branschpraxis.

Ansvar för insamlade personuppgifter

Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad org. nr 212000-1355 är personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter i de för folkbiblioteken gemensamma informationssystemen och ansvarar för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för tjänsten.

Kontaktuppgifter

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, får du gärna kontakta oss på följande e-postadress: kultur@kultur.goteborg.se.

Om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Kulturförvaltningens dataskyddsombud. E-post dso@intraservice.goteborg.se, telefon 031-368 65 70.

Kulturförvaltningen

Läs om hur kulturförvaltningen behandlar personuppgifter.

Göteborgs Stad

goteborg.se/dinapersonuppgifter kan du läsa om hur Göteborgs stad behandlar personuppgifter.

Kontakta närmaste bibliotek

Har du synpunkter eller frågor om hur biblioteken behandlar dina personuppgifter så kan du kontakta ditt bibliotek.

${loading}