Till sidans huvudinnehåll

Trafiksäkerhet

I Göteborg arbetar vi utifrån nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är grunden för vårt kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetsarbetet i Göteborgs Stad

Göteborg är inne i en stark stadsutveckling med förtätning i centrala staden och längs kollektivtrafikstråken. Staden växer, fler människor bor, verkar och rör sig i staden, fler pendlar in till arbetsplatser och fler besöker evenemang. Samtidigt ska klimatbelastningen från resor och transporter minska och en omställning ske, med färre som skadas och omkommer i trafiken.

Trafiksäkerhetsplanen anger mål för trafiksäkerheten på stadens vägnät med utgångspunkt i de nationella målen som innebär att halvera antalet omkomna och minska antalet allvarligt skadade med 25 procent till 2030. Dessutom anges mål för minskat antal allvarligt skadade fotgängare i fallolyckor, cyklister i singelolyckor och suicid i Göteborgstrafiken.

Sju fokusområden tagits fram som beskriver vad staden vill uppnå: Säker gångtrafik, Säker cykling, Rätt hastighet, Säkra fordon och transporter, Trafiksäkra staden under byggtid, Suicidprevention samt Ledarskap för trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetsplan för 2023-2024

Skadade i trafiken

Fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor är de två grupper med i särklass flest skadade. Sedan år 2019 är den tredje vanligaste skadegruppen elsparkcyklister i singelolyckor.


Skadade i trafiken

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fotgängare i fallolycka 284 263 224 336 330 514 531 534 461 262 314 139
Fotgängare i konflikt med andra 21 25 28 44 41 28 39 37 31 22 18 22
Cykel singel 98 108 112 183 156 208 230 197 226 226 99 99
Cyklist i konflikt med andra 30 31 31 44 32 41 40 46 56 48 17 28
Kollektivtrafik 18 9 12 38 27 18 44 33 35 23 4 15
Bil 34 37 25 30 34 24 22 35 18 20 18 18
Andra (t.ex. elsparkcykel, moped, MC) 47 42 55 78 62 58 61 37 129 93 82 79
Totalt 532 515 487 753 682 891 967 919 955 694 552 400

STRADA används för skadade. Antalet skadade år 2021 och 2022 är förknippat med stort bortfall på grund av pandemin. Källa: STRADA sjukhus (Transportstyrelsen).

Fotgängares fallolyckor definieras egentligen inte som en trafikolycka. Göteborgs Stad har självklart ändå ett stort fokus på fallolyckorna, eftersom de huvudsakligen sker i miljöer som ingår i kommunens ansvarsområden och är den största skadegruppen som drabbar många fotgängare.

Läs mer om trafiksäkerhetsutvecklingen i rapporterna för trafik- och resandeutveckling.

Statistiken bygger på information som rapporterats från akutsjukvården till Transportstyrelsens olycks- och skadedatasystem STRADA. De som skadats i trafiken men inte uppsöker ett akutsjukhus finns inte med i statistiken.

Trafiksäkerhet nationellt

Trafikverket arbetar nationellt utifrån nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Regeringen har beslutat om nya etappmål för trafiksäkerhet med sikte på 2030. Antalet omkomna i trafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent.

Trafikverkets information om nollvisionen

För dig som vill lära dig mer har Trafikverket en öppen webbutbildning om Nollvisionen. På 20 minuter får du grunderna i Nollvisionen, säkerhetsutvecklingen i Sverige och trafiksäkerhetsutmaningarna.

Webbutbildning om Nollvisionen

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att arbeta med beteendepåverkande kommunikation. Arbetet går under namnet Zhero, en ordlek med nollvisionen och den trafikhjälte vi alla ska bli när vi kör nyktra och håller hastigheten.

Nollvisionen bygger på det delade ansvaret, inte bara på säkra vägar och gator, utan också säkra fordon och säkra användare. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, gator, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt. I kampanjen ZHERO, som Trafikverket leder och Göteborgs Stad deltar i, är det just användarna som är i centrum.

Zhero är en kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska risken för skadade och dödade i trafiken. Hastigheten har också stor betydelse för tryggheten, miljön, buller, tillgängligheten och stadens karaktär.

Hastighetsbegränsningar

I Göteborg arbetar vi konsekvent med att dämpa fordonens hastighet med fysiska farthinder i kombination med rekommenderad lägre hastighet. Hastighetsgränsen bestäms för varje enskild gata men det är viktigt att hastighetsgränserna är relaterade till systemet i sin helhet. I Göteborg är bashastigheten inom tätbebyggt område 50 km/tim och utanför tättbebyggt område 70km/tim. Bashastigheten är den hastighet som gäller om det inte finns särskilt beslut om annan hastighetsbegränsning.

Hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet vid skolor

Nya hastighetsgränser

År 2016 genomfördes en övergripande översyn av hastighetsbegränsningarna i Göteborg med anledning av att det blev möjligt att även använda 40 km/h och 60 km/h som högsta tillåtna hastighet. Syftet med hastighetsöversynen är att kunna åstadkomma hastighetsnivåer som bättre stämmer överens med gaturummen och omgivande miljöer. Hastighetsöversynen ska medverka till ett långsiktigt hållbart trafiksystem och en mer attraktiv stad att leva i.

År 2017 beslutades på nationell nivå att utreda sänkt bashastighet till 40 km/tim. Utredningen resulterade i en rekommendation av sänkt bashastighet till 40 km/tim i tätort, men än finns det inget förslag till beslut. Trafiknämnden, som beslutar om dessa frågor i Göteborg, har valt att avvakta regeringens beslut innan beslut tas gällande eventuellt införande av nya hastighetsgränser i Göteborg.

Hastighetsdämpande åtgärder

För att trafikanterna ska följa hastighetsbegränsningarna räcker det inte med ett vägmärke som visar högsta tillåtna hastighet utan det krävs att den fysiska miljön är utformad på ett sätt som gör att föraren får hjälp att anpassa hastigheten. Det kan exempelvis handla om trafiksäkerhetsåtgärder som farthinder, refuger, förhöjda passager eller annan fysisk utformning. Det är endast där vi av någon orsak inte kan bygga några fysiska åtgärder som vi reglerar trafiken med högsta tillåtna hastighet 30 km/tim. Reglerad hastighet till 30 km/tim används framförallt vid skolor.

Calm, safe and secure in Gothenburg

Övergångsställen

Vi är generellt restriktiva med att anlägga övergångsställen. Att anlägga övergångsställe är inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan istället en framkomlighetsåtgärd för gående som behöver kunna korsa en trafikerad gata. Övergångsställen anläggs på platser där vi kan säkerställa låg hastighet (30 km/h). Övergångsställen kan lätt skapa en falsk trygghet där som gör att man förlorar samspelet mellan gående och bilister.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om trafiksäkerhet så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}