Till sidans huvudinnehåll

Trafiksäkerhet


I Göteborg arbetar vi utifrån nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är grunden för vårt kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhet på nationell och lokal nivå

Trafikverket arbetar nationellt utifrån nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Regeringen har beslutat om nya etappmål för trafiksäkerhet med sikte på 2030. Antalet omkomna i trafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent.

Trafikverkets information om nollvisionen

För dig som vill lära dig mer har Trafikverket en öppen webbutbildning om Nollvisionen. På 20 minuter får du grunderna i Nollvisionen, säkerhetsutvecklingen i Sverige och trafiksäkerhetsutmaningarna.

Webbutbildning om Nollvisionen

Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Göteborg. Trafiksäkerhetsplanen ska ge mål och inriktning för Göteborgs Stads trafiksäkerhetsarbe.

Trafiksäkerhetsplan för 2023-2024

Zhero

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att under ett flera år arbeta med beteendepåverkande kommunikation. Arbetet går under namnet Zhero, en ordlek med nollvisionen och den trafikhjälte vi alla ska bli när vi kör nyktra och håller hastigheten.

Nollvisionen bygger på det delade ansvaret, inte bara på säkra vägar och gator, utan också säkra fordon och säkra användare. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, gator, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt. I kampanjen ZHERO, som Trafikverket leder och Göteborgs Stad deltar i, är det just användarna som är i centrum.

Zhero är en kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor.

Skador i trafiken

Fotgängare i fallolyckor och cyklister i singelolyckor är de två grupper med i särklass flest skadade. Sedan år 2019 är den tredje vanligaste skadegruppen elsparkcyklister i singelolyckor.

Fotgängares fallolyckor definieras egentligen inte som en trafikolycka. Göteborgs Stad har självklart ändå ett stort fokus på fallolyckorna, eftersom de huvudsakligen sker i miljöer som ingår i kommunens ansvarsområden och är den största skadegruppen som drabbar många fotgängare. 

Statistiken bygger på information som rapporterats från akutsjukvården till Transportstyrelsens olycks- och skadedatasystem STRADA . De som skadats i trafiken men inte uppsöker ett akutsjukhus finns inte med i statistiken.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om trafiksäkerhet så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}