Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhetsåtgärder


Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten. Hastigheten har också stor betydelse för tryggheten, miljön, tillgängligheten och stadens karaktär.

Hastighetsbegränsningar

I Göteborg arbetar vi konsekvent med att dämpa fordonens hastighet med fysiska farthinder i kombination med rekommenderad lägre hastighet. Hastighetsgränsen bestäms för varje enskild gata men det är viktigt att hastighetsgränserna är relaterade till systemet i sin helhet. I Göteborg är bashastigheten inom tätbebyggt område 50 km/tim och utanför tättbebyggt område 70km/tim. Bashastigheten är den hastighet som gäller om det inte finns särskilt beslut om annan hastighetsbegränsning.

Hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhet vid skolor

Nya hastighetsgränser

År 2016 genomfördes en övergripande översyn av hastighetsbegränsningarna i Göteborg med anledning av att det blev möjligt att även använda 40 km/h och 60 km/h som högsta tillåtna hastighet. Syftet med hastighetsöversynen är att kunna åstadkomma hastighetsnivåer som bättre stämmer överens med gaturummen och omgivande miljöer. Hastighetsöversynen ska medverka till ett långsiktigt hållbart trafiksystem och en mer attraktiv stad att leva i.

År 2017 beslutades på nationell nivå att utreda sänkt bashastighet till 40 km/tim. Utredningen resulterade i en rekommendation av sänkt bashastighet till 40 km/tim i tätort, men än finns det inget förslag till beslut. Trafiknämnden, som beslutar om dessa frågor i Göteborg, har valt att avvakta regeringens beslut innan beslut tas gällande eventuellt införande av nya hastighetsgränser i Göteborg.

Trafiksäkerhetsåtgärder

För att trafikanterna ska följa hastighetsbegränsningarna räcker det inte med ett vägmärke som visar högsta tillåtna hastighet utan det krävs att den fysiska miljön är utformad på ett sätt som gör att föraren får hjälp att anpassa hastigheten. Det kan exempelvis handla om trafiksäkerhetsåtgärder som farthinder, refuger, förhöjda passager eller annan fysisk utformning. Det är endast där vi av någon orsak inte kan bygga några fysiska åtgärder som vi reglerar trafiken med högsta tillåtna hastighet 30 km/tim. Reglerad hastighet till 30 km/tim används framförallt vid skolor.

Övergångsställen

Vi är generellt restriktiva med att anlägga övergångsställen. Att anlägga övergångsställe är inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan istället en framkomlighetsåtgärd för gående som behöver kunna korsa en trafikerad gata. Övergångsställen anläggs på platser där vi kan säkerställa låg hastighet (30 km/h). Övergångsställen kan lätt skapa en falsk trygghet där som gör att man förlorar samspelet mellan gående och bilister.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhetsåtgärder så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}