Till sidans huvudinnehåll

Trafik- och resandeutveckling


Rapporten Trafik- och resandeutveckling beskriver viktiga trender som påverkar trafiken och resandet i staden. Vi redovisar hur trafikutvecklingen för alla våra olika färdsätt varit under året och hur restiderna utvecklat sig. Vi skriver också om upplevelsen av våra stadsmiljöer och vad som hänt inom området trafiksäkerhet.

I slutet av sidan kan du se utvecklingen av göteborgstrafiken i de årliga rapporterna om Trafik-och resandeutveckling.

Ökning av resandet under 2022

Resandet ökade med ungefär 9 procent under 2022 i jämförelse med 2021. Men resandet är fortfarande 5 procent lägre än före pandemin, vilket verkar vara en del av det nya normala, med färre arbets- och tjänsteresor.

Resor med kollektivtrafik (27%) ökade mest, och visar på en stark återhämtning efter pandemin. Även resor med cykel (12%) och till fots (10%) ökade, medan resor med bil (1%) minskade.

Antalet färdtjänstresor ökade också, men har inte återgått till de nivåer vi hade åren före pandemin.

Hur upplever fotgängare stadsrummet

Man upplever att det är något mer attraktivt att vistas i centrum 2022 men att röra sig till fots i centrum är fortsatt mindre attraktivt än att åka kollektivt. Samtidigt tyder en del på att vi vant oss vid byggprojekten, den upplevda framkomligheten med bil ökade bland besökarna. Trygghetskänslan ökade också, både bland besökare i centrum och i staden som helhet. Skillnaderna mellan olika områden i staden är dock stora.

Barns skolvägar

För första gången sedan 2013 undersöktes barns skolvägar, det visade att knappt hälften av skolbarnen går eller cyklar till skolan under sommarhalvåret.

Varför reser vi som vi gör

Valet av färdsätt påverkas bland annat av restid, avståndet till färdsättet, olika kostnader och upplevd bekvämlighet. Det är inte enkelt att följa upp dessa val och förstå varför de görs. Det är svårt att veta om en förändring beror på åtgärder eller omvärldsfaktorer. Om vi ser ett ökat resande med ett specifikt färdsätt så behöver inte det betyda att någon har valt bort något annat.

Den totala mängden resor ökar normalt i takt med befolkningstillväxt. Det finns faktorer som påverkar resandet och valen av färdmedel som trafikkontoret kan påverka. Till exempel så kan vi se till att tillhandahålla infrastruktur som hjälper till att resa effektivt och planera bostäder i områden med god kollektivtrafik. Vi arbetar också aktivt för att underlätta och uppmuntra ett effektivt resande genom projekt som till exempel cykelvänlig arbetsplats. Mycket av det som bestämmer hur göteborgarna reser kan vi dock inte påverka. Till exempel vet vi att efterfrågan på resor följer befolkningsutvecklingen, sysselsättningsgraden och detaljhandelns utveckling.

Tre viktiga effektmål för 2035

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, det vill säga att antalet resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka medan antalet resor med bil ska minska.

Mellan 2011 och 2035 beräknas det totala antalet resor i Göteborg öka med 27 procent, och de nya resor detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil för att staden ska nå de uppsatta målen. I Göteborgs Stads trafikstrategi finns ett antal effektmål för resandet fram till 2035. Målen baseras på samtliga vardagsresor till, från och inom Göteborg – alltså inte bara de resor som göteborgarna gör.

Effektmål 1

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035. År 2022 ökade resor med cykel och till fots, samtidigt ökade också resor med kollektivtrafiken, vilket gör att vi ändå har samma andel resor med cykel och gång som 2021, nämligen 29 procent. Förändringen sedan 2011 är liten.

Effektmål 2

Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035. Under 2022 ökade resorna med kollektivtrafiken, men resandet är fortfarande lägre än innan pandemin. Andelen kollektivtrafikresor av de motoriserade resorna är 40 procent, vilket är en stor ökning sedan 2011.

Effektmål 3

Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik. Målet nås för bil mellan alla de tyngdpunkter som studerats, medan restiderna är längre med kollektivtrafik mellan Angered – Frölunda, Angered – Backaplan, Frölunda – Backaplan och Frölunda – Gamlestaden. År 2022 var restiderna för kollektivtrafiken kortare än 2021.

Statistik

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Trafik- och resandeutveckling så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}