Till sidans huvudinnehåll

Kamerabevakning


Vi har olika typer av kameror som bevakar staden. Trafikkameror som bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och de delar av vägnätet som är viktiga för ett bra trafikflöde. Vi har också tekniska anläggningskameror som finns i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar, broar, tunnlar, hissar eller liknande. Dessutom finns det kollektivtrafikkameror i anslutning till hållplatser samt bevakningskameror med ändamålet att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och förebygga och förhindra brott. Vi har också bevakning av djurens inhägnader i Slottsskogen samt övervakning vattennivåer vid åar.

Personuppgiftsbehandling

Stadsmiljöförvaltningen behöver behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter utgår från vilket syftet det finns med personuppgifterna. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. Dataskyddsförordningen förkortas ofta GDPR eller DSF. På denna sida finns information om vår kamerabevakning och personuppgiftsbehandling i samband med den.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter i övrigt så kan du läsa mer på sidan Så behandlar stadsmiljöförvaltningen dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är stadsmiljönämnden. Det innebär att förvaltningen har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter i slutet av sidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Stadsmiljönämnden är den myndighet som är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Uppdraget står beskrivet i stadsmiljönämndens reglemente. Nämnden ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Stadsmiljönämnden ansvarar för att vara banhållare för spårvägsnätet och vara stadens anläggningsägare.

Exempel på uppdrag som ingår i nämndens ansvar och där kameror används:

 • anlägga, förvalta och utveckla stadens offentliga rum
 • utgöra trafiknämnd och väghållningsmyndighet inom staden
 • kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst

Vi har olika typer av kamerabevakning som har följande ändamål:

 • Trafikkameror – dessa kameror är till för att kamerabevaka trafikflöde och trafiksäkerhet. Kamerorna bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och delar av vägnätet som är viktiga för flödet i staden.
 • Tekniska anläggningskameror – dessa kameror ska säkerställa anläggningstekniska funktioner men också person- och trafiksäkerhet. Kamerorna finns i anslutning till vissa av våra trafikanläggningar som tex bro, tunnel, hiss eller liknande. Transportstyrelsen ställer krav som är kopplade till säkerheten på svårvagnsverksamheten. Enligt lag så ska verksamheten bedrivas på ett säkert sätt. Användning av kameror är ett sätt att upprätthålla säkerhet. Kamerorna syftar till att bidra till att förhindra olyckor, suicid och suicidförsök. Bevakning sker i och vid tunnlar, vid särskild banvall samt vid stationsområden.
 • Kollektivtrafikkamera – ändamålet är personsäkerhet, inklusive brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Kamerorna är placerade i anslutning till hållplatsområden.

 • Bevakningskameror – ändamålet med kamerabevakning är att kunna tillhandahålla trygga offentliga platser och att förebygga och förhindra brott. Dessa kameror är placerade på områden där man bedömt att det finns ett behov av att skapa trygghet, till exempel i anslutning till parkeringsplatser. Bevakningen skall hjälpa vid utredning av brott och bidra med dokumentation av händelser som är betydande för brottsutredning. 

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som kan förekomma vid kamerabevakning vid tekniska anläggningskameror, kollektivtrafikkameror, stationsområde, särskild banvall, pendelparkeringar och bevakningskameror är framför allt rörlig bild föreställande personer. Registreringsnummer på bilar kan också förekomma.

För trafikkameror har vi vidtagit åtgärder som gör att behandlingen av personuppgifter minimeras. Kamerorna är placerade på hög höjd och bildupplösning/zoom gör att identifiering av individer och registreringsnummer inte ska kunna göras. Dessutom används en så låg bildfrekvens så att identifiering av enskildas rörelsemönster inte skall vara möjlig. Det kan förekomma identifierbara personer i vissa bilder. Vi arbetar ständigt med förbättring av kameratekniken och vidtar löpande integritetshöjande åtgärder för att minska risken att enskilda kan identifieras.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling i samband med vår kamerabevakning är:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Ledamöter i stadsmiljönämnden och anställda på Stadsmiljöförvaltningen samt övriga med uppdrag för Stadsmiljöförvaltningen tar del av dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att fullfölja sitt uppdrag. I vissa fall använder vi så kallade personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är andra parter som på Stadsmiljöförvaltningens uppdrag utför personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifterna för vissa bestämda ändamål och enligt på förhand givna instruktioner från oss.  Avtal mellan parterna upprättas i varje fall.

Vissa kameror delas med Räddningstjänsten, Nobina, Västtrafik, Göteborgs Spårvägar, Trafik Göteborg, Trafikverket, Keolis, Vy buss, Transdev. Bilder från trafikkamerorna är tillgängliga även för allmänheten på trafiken.nu. I dessa bilder finns inga personuppgifter.

Trafikkameror på trafiken.nu.

Allmänheten har rätt att ta del av dina personuppgifter i de fall de ingår i allmänna handlingar och uppgifterna inte är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter om enskilda som har inhämtats genom kamerabevakning omfattas av sekretess enligt 32 kapitlet, 3 § i offentlighets- och sekretesslagen. Även andra myndigheter, till exempel Polisen, kan efter sekretessprövning komma att ta del av uppgifterna om de begär att få ta del av dem.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas in i samband med själva filmningen.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter hanteras inte utanför EU/EES-området (så kallat tredje land).

Lagringstid

Utgångspunkten är att bilder inte lagras vid kamerabevakning. Det betyder att det oftast är fråga om direkt bildströmning – men filmen sparas inte. För några av våra kameror lagras bildmaterialet. Materialet sparas då i upp till en månad, därefter ska det gallras enligt beslut från Arkivnämnden. Från vilka kameror som materialet sparas framgår av skyltningen på den aktuella kameran.

Dina rättigheter

Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter och du har då rätt att kostnadsfritt få information om de uppgifter vi behandlar om dig. Vanligtvis kallas detta ett registerutdrag.

 • Begära rättelse, radering eller begränsning av en behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dessa, eller om uppgifterna på annat sätt är nödvändiga för att Stadsmiljöförvaltningen ska fullgöra sitt uppdrag.
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • I vissa fall begära dataportabilitet (gäller inte vid kamerabevakning).
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgifter i kameramaterialet är inte sökbara och kan inte i normalfallet tas upp på ett registerutdrag över personuppgifter. Det påverkar även möjligheten att begära rättelse, radering eller begränsning. Det krävs att du kan uppge plats och tidpunkt och att vi kan kontrollera och säkert identifiera att det är just du på bilden för att lämna eventuella uppgifter i registerutdrag eller hantera andra förfrågningar. Bildkvalitén är många gånger för låg för att detta ska vara möjligt. Dessutom är detta bara möjligt om det skett en inspelning och lagring av filmen, något som i normalfallet inte görs. Det gäller inte heller om sekretess, till exempel vid misstanke om brott, hindrar utlämnandet. Självklart kan du ändå lämna in en begäran som därefter får bedömas.

Kontaktuppgifter

Om du vill begära registerutdrag, utöva några av dina övriga rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller ha ytterligare information kan du kontakta Stadsmiljöförvaltningen genom e-post stadsmiljo@stadsmiljo.se eller telefonnummer: 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter).

Du kan också vända dig med frågor eller synpunkter till stadsmiljöförvaltningens dataskyddsombud som nås på dso@intraservice.goteborg.se.

Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling och kamerabevakning hos stadsmiljönämnden/stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om kamerabevakning så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}